Z činnosti společnosti v roce 2001
Fotografie z vycházky do Jimramova a okolí 2.6.2001
Fotografie z členské schůze 19.5.2001

Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
 
Valná hromada

     Dne 20.února 2001 v 18.00 hodin byla v zasedací síni zastupitelstva městské části Brno-střed, Dominikánská 2, zahájena šestá řádná valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti. Presentovalo se na ní celkem 31 Členů MGHS a řídil ji z pověření výboru místopředseda MGHS RNDr. Píchá.

     Po schválení členů volební a návrhové komise byla na úvod proslovena odborná přednáška „Nové znaky a prapory moravských měst a obcí", kterou přednesli Dr. Ivan Štarha a Pavel Vrba.

Poté valná hromada projednala tyto nejdůležitější body:
 - 

Schválila zprávu o činnosti MGHS za rok 2000 a programových výhledech na rok 2001, kterou přednesl předseda Společnosti pan dr. Ivan Štarha.

 - 

Schválila zprávu o hospodaření Společnosti a rozpočet na rok 2001. Obě zprávy přednesla hospodářka dr. Vieweghová

 - 

Schválila zprávu revizní skupiny, kterou přednesl pan Pavel Vrba.

 - 

Udělila absolutorium odstupujícímu výboru Společnosti.

 - 

Zvolila předsedu Společnosti, výbor Společnosti a revizní skupinu Společnosti na období 2001-2003

 - 

Přijala návrh na udělení čestného členství panu Vladimíru Rolincovi zadlouholetou badatelskou práci na poli občanské genealogie.

 - 

Ve všeobecné diskusi byly projednány některé náměty a připomínky Členů.

 
Funkcionáři Moravské genealogické a heraldické společnosti.

Valná hromada MGHS konaná dne 20.2. 2001 zvolila tyto funkcionáře Společnosti:

 1) 

PhDr. Ivana Stárnu předsedou MGHS.

 2) 

RNDr. Františka Pichu místopředsedou MGHS, Viléma Waltera jednatelem MGHS, Ing. Karla Dvořáka, Ing. Josefa Hrdého, PhDr. Tomáše Krejčíka, MUDr. Zdenu Novobilskou, PhDr. Evu Obršlíkovou, PaedDr. Arnoštu Vieweghovou členy výboru MGHS.

 3) 

PhDr. Jindřicha Obršlíka, Ing. Rudolfa Vondráčka a Pavla Vrbu za Členy revizní skupiny MGHS.

Podle stanov MGHS je volební období tříleté.
 
Odborné přednášky

     Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 2001 konaly v zasedací místností městské části Brno-střed, Dominikánská 2, tradičně každé třetí úterý v měsíci, mimo července a srpna.

V rámci členských schůzí proběhly v roce 2001 tyto přednášky:
  

 16.1. 

Dr. Tomáš Krejčík:

 

Nobilitace 19. Století.

 20.1. 

PhDr. Ivan Štarha, Pavel Vrba:

 

Nové znaky a prapory moravských obcí.

 20.3. 

PhDr. Karel Muller:

 

Genealogické prameny v osobních fondech Zemského archivu Opava.

 17.4. 

Dr. Dušan Uhlíř:

 

K moravskému původu Jana Jiřího Grasela.

 15.5. 

Dr. Ladislava Horáčková:

 

O kosterních pozůstatcích našich předků na příkladu průzkumu kostnice ve Křtinách.

 19.6. 

PhDr. Dana Čeňkova:

 

Moravští Lucemburkové.

 18.9. 

Vladimír Březina:

 

Bukůvkové z Bukůvky.

 16.10. 

Drahomíra Svobodová:

 

Současné matriky pro potřeby genealogického bádání.

 20.11. 

Ing. Karel Kysilka:

 

Vystěhovalectví z českých zemí do USA část II.

 18.20 

PhDr. Ivan Štarha:

 

Jak se rodil znak Jihomoravského kraje.

 

Účast se pohybovala mezi 20-35 osobami. Všechny přednášky byly dobře připraveny a byly účastníky vesměs hodnoceny kladně.

 
Zájezdy a vycházky

V roce 2001 uspořádala MGHS jeden celodenní zájezd pod vedením dr. Novobilské, a to 21.4. na Rakovnicko, kde jsme navštívili Králův Dvůr, Křivoklát, Krakovec, Rakovník, Krušovice a Lány.

Úspěšně proběhly i klubové vycházky, které byly dvě:
 5.5. 

Uherčice a okolí

 2.5. 

Jimramov a okolí

 
Členská základna

     K 31.12.2001 měla MGHS celkem 168 fyzických členů (z toho 8 čestných členů) a 12 právnických osob), z toho 75 členů má trvalé bydliště v Brně. Pro neplacení příspěvků bylo v souladu se stanovami celkem 12 členům pozastaveno Členství.


Z členské schůze 19.5.2001
Přednášející PhDr. Dana Cenková z Muzea města Brna


Pozorní posluchači


"Bafuňáři pracují.


Vycházka 2.6.2001 do Jimramova a okolí