paní Loudová pan Jiří Louda Dr. František Pícha Dr. Ivan Štarha Ing. Josef Hrdý Logo sponzora MGHS
Z činnosti MGHS v roce 1996

Zakládající schůze MGHS 20. 1.1996
Brno-Královo Pole

Usnesení

z ustavující Valné hromady Moravské genealogické a heraldické společnosti, konané dne 20.1.1996 v zasedací místnosti úřadu městské části BrnoKrálovo Pole
 

Valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti:

1. 

Bere na vědomí zprávu přípravného výboru MGHS

 
2. 

Bere na vědomí stanovy Společnosti registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 5.9.1995. Ukládá výboru společnosti publikovat tyto stanovy pro všechny členy Společnosti

 
3. 

Dle čl.8. odst.3 a čl.9. odst.2 stanov volí na období do příštího zasedání valné hromady:

  a) 

PhDr Ivana Štarhu, předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti

  b) 

za členy výboru společnosti:
RNDr. Františka Pfchu jako místopředsedu, Viléma Waltera jako tajemníka,
Paedr. Arnoštu Vieweghovou jako hospodáře, PhDr. Tomáše Krejčíka, CSc.,
MUDr. Zdenu Novobilskou, Ivana Dybu, Ing. Josefa Hrdého, Ing. Karla Dvořáka
jako členy výboru

 
4. 

Dle čl.8. odst.3 a čl.l0. odst.2 stanov volí revizní skupinu ve složení: Ing. Rudolf Vondráček, CSc. a Pavel Vrba.

 
5. 

Dle čl.5. odst.1 stanov určuje výši členského příspěvku na rok 1996 takto:

   

Osoby výdělečně činné: 160, Kč ročně

   

Studující a důchodci: 80, Kč ročně

 

K úhradě členského příspěvku určuje termîn 31.3.1996, u později přihlášených členů 2 měsíce od výzvy k úhradě.

 
6. 

Dle čl.3 odst.4 stanov jmenuje čestným předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti pana Jiřího Loudu, v uznání jeho zásluh na poli české a moravské heraldické práce. Dále jmenuje čestnými členy:

 

Prof. Františka Kleina, Václava Měřičku, JUDr. Josefa Kobra,
MUDr. Františka Lobkowicze, PhDr. Mojmíra Švábenského, PhDr. A.B. Krále

Ukládá výboru odeslat čestným členům jmenovací dekrety.

 
7. 

Schvaluje věcný a finanční plán činnosti Společnosti na rok 1996.

 
8. 

V souladu s čl. 13 odst.2. stanov schvaluje návrh pana Jiřího Loudy na znak a pečeť Společnosti v následujícím znění:

  a) 

Znakem Moravské genealogické a heraldické společnosti je štít polcený červeně a modře, v jehož pravë polovině je zlatý vykořeněný lipový strom, v levé polovině vyniká z dělící linie polovina korunované orlice červeně a stříbrně šachované se zlatou zbrojí a jazykem. Na štítu může být posazena turnajská přilba s přikrývadly vpravo červenostříbrnými a vlevo modrostříbrnými a klenotem vyrůstajícím z helmovní korunky a tvořeným dvěma červeně a stříbrně šachovanými orlími křídly, mezi nimiž je zlatý lipový strom.

  b) 

Znak společnosti mohou používat pouze orgány společnosti při oficiální korespondenci, na razítku, propagačních materiálech a publikacích Společnosti. Výbor klubu je zmocněn povolit i jiné užiti znaku Společnosti, a to v souladu se zájmy Společnosti a při respektování heraldických a právních zásad.

  c) 

Na pečeti a slavnostním razítku Společnosti bude znak Společnosti doplněn kruhovým opisem "Moravská genealogická a heraldická společnost" v českém nebo latinském jazyce.

  d) 

Valná hromada dále ukládá výboru Společnosti vyhlásit soutěž na prapor Společnosti, který bude schválen příští valnou hromadou.

 
9. 

Souhlasí s převzetím písemností a dalších aktiv Genealogického a heraldického klubu v Brně. Po ukončení jeho činnosti přebírá MGHS veškerá práva a závazky GH klubu jako nástupnická organizace, pokud tak schválí členská schůze GH klubu.

 
10. 

Ukládá výboru Společnosti svolat další řádnou valnou hromadu na měsíc leden 1997.

 
Toto usnesení bylo schváleno valnou hromadou v souladu s čl.8, odst.5. stanov Společnosti a je závazné pro výbor i členy Společnosti.

Brno, 20.1.1996

Za návrhovou komisi: MUDr. Zdena Novobilská v.r.

Ověřovatelé usnesení:
PhDr.Ivan Štarha, CSc. v.r.
Předseda MGHS
Vilém Walter v.r.
tajemník MGHS
Ing. Rudolf Vondráček v.r.
revizor MGHS


 
V 1. pololetí uspořádala Společnost 6 přednášek a 3 autobusové zájezdy (pod vedením dr. Z. Novobilské).

Přednášky
20. 1.  Dr. Tomáš Krejčík: Z historie genealogických a heraldických společností.
20. 2.  Václav Měřička: Rod Špačků ze Starburgu, hrad Kokořín a moje máchovské lásky.
19. 3.  Dr. Blahoslav Janeš: Znaky, znamení a symbolika svobodných zednářů.
16. 4.  Dr. Radslav Kinský: Rod Kinských v Čechách a na Moravě.
21. 5.  Dr. Bohumír Smutný:   Rodinný archiv hrabat Ugartů v MZA v Brně.
18. 6.  Dr. Karel Maráz: Předběžný výzkum nástěnného rodokmenu Salmů na zámku v Rájci nad Svitavou.
 
 Zájezdy
  13. 4. 

náš zájezd směřoval na severní Moravu. První zastávku jsme si udělali v Olomouci a prohlédli si kostely sv. Václava a sv. Anny na Dómském náměstí. Potom jsme se zastavili v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce, kde se k nám připojili manželé Loudovi. Dostalo se nám zde velice zasvěceného výkladu o dějinách kláštera i o uměleckých skvostech zejména v prelatuře a v knihovně. Z Hradiska jsme vyjeli za vydatného sněžení na Svatý Kopeček u Olomouce, kde jsme navštívili poutní kostel Navštívení Panny Marie, který byl prohlášen za Basiliku minor v roce 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. Další naší zastávkou se stal Šternberk, hrad a kostel Zvěstování P. Marie s křížovou chodbou bývalého augustiniánského kláštera. Pak jsme navštívili jeden z nejrozsáhlejších hradů u nás  Helfštejn. Odtud jsme pokračovali do městečka Potštát, kde nás už očekával dr. I. Krška, bývalý archivář, který nám dělal vynikajícího průvodce nejen po tamějším zámku, ale i po městečku, včetně hřbitova s rodinnou hrobkou některých členů rodu DesfoursWalderode. Posledním zastavením před návratem do Brna se stala obec Lipná se zajímavou kaplí se šindelovou střechou a lidovou křížovou cestou.

 
11. 5. 

vydali jsme se do Rakouska. Po krátké zastávce v Perneggu jsme pokračovali do Krumau a. Kamp, kde jsme si prohlédli zvenčí mohutný hrad a dole v obci pod hradem kostel sv. Markéty, kde jsme obdivovali především krásně vymalovanou barevnou tabuli s výjevy ze života rakouské vévodkyně Markéty Babenberské (první manželky českého krále Přemysla Otakara II.) a s erby jejích současníků. Dále jsme navštívili dobře zachovalý hrad Ottenstein s několika přístupnými sály (erbovní sál s aliačním erbem Lambergů, papežský pokoj s portréty 241 papežů aj.), s barokní a románskou kaplí. V městečku Rastenfeld jsme si prohlédli kostel a dále navštívili hrad Oberranna. Zlatým hřebem tohoto zájezdu byla návštěva městečka a kláštera Melk, kde jsme si prohlédli významnou výstavu k 1000. výročí trvání Rakouska.

 
15. 6. 

se uskutečnil zájezd do Východních Čech. Zde byly na programu prohlídky zámků Doudleby, Častolovice a Opočno. Krásné počasí umocnilo návštěvu Kunětické hory a prohlídku dřevěného kostelíka v Kočí.

 
V 2. pololetí se konaly 4 přednášky a 1 exkurse. 
 
Přednášky
17.  9.  Dr. Jiří Bílý Genealogie moravských panovníků
15.10.  Dr. H. Sobková Kateřina, vévodkyně Zaháňská
19.11.  Dr. Ivan Štarha Nové znaky moravských měst a obcí
17.12.  Dr. T. Knos Heraldická výzdoba zámku v Rosicích
 
Exkurse
21.11.

byla uspořádána exkurse do Moravského zemského archivu, kterou vedl jeho ředitel a zároveň předseda naši společnosti Dr. Ivan Štarha. Exkurse se setkala s velkým zájmem.


Genealogické pondělky
se konaly několikrát v zasedací místnosfi firmy KD data s.r.o. Veveří 8, vždy podle dohody zájemců.