Z činnosti společnosti v roce 1999

Fotodokumentace:
Zájezd do Severních Čech 29. a 30. května 1999 - 22 fotografií (362 kB)
 

 
Valná hromada

      Třetí valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti se uskutečnila dne 16.února v Brně, a to v zasedací síni zastupitelstva městské části Brno-střed, Dominikánská 2. Presentovalo se na ní celkem 36 členů MGHS a řídil ji z pověření výboru místopředseda MGHS RNDr. Pícha.
      Po zahájení, uctění památky zemřelých členů MGHS a schválení členů návrhové komise, vyslechli přítomní členové nejprve odbornou přednášku PhDr. Tomáše Krejčíka "Pečeť v kultuře středověku". Poté valná hromada projednala tyto nejdůležitější body:
      Schválila zprávu o činnosti MGHS za rok 1998 a rámcový plán činnosti na rok 1999, které přednesl předseda MGHS PhDr. Ivan Štarha.
      Schválila zprávu o hospodaření Společnosti a rozpočet MGHS na rok 1999. Obě zprávy přednesla hospodářka dr. Vieweghová.
      Schválila zprávu revizní skupiny , tlumočenou panem P. Vrbou. Revizní skupina konstatovala, že v práci výboru, vedení agendy Společnosti ani ve vedení hospodaření Společnosti nebyly shledány závady.
      Valná hromada dále přijala návrh na udělení čestného členství paní Arnoště Vieweghové za dlouholetou organizační práci.
      Ve všeobecné diskusi byly projednány některé náměty a připomínky členů.
Na závěr valné hromady bylo jednohlasně schváleno Usnesení valné hromady zpracované návrhovou komisí, které shrnuje všechna nejdůležitější rozhodnutí uvedená výše.


Odborné přednášky

      Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 1999 konaly v zasedací místnosti městské části Brno-střed, Dominikánská 2, tradičně každé třetí úterý v měsíci mimo července a srpna.

V rámci členských schůzí proběhly v roce 1999 tyto přednášky:
19. ledna JUDr. Jiří Bílý:
  Horenské právo-pramen heraldiky a genealogie
16.února PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
  Pečeť v kultuře středověku
16.března Jan Zrzavý:
  Rod českého malíře Jana Zrzavého
20.dubna PhDr. Karel Maráz:
  Hrobka markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše v Brně
18.května Dr. J.Vaněk, Dr.T.Dacík:
  K 250. výročí úmrtí barona Trencka
15.června Ing.Karel Dvořák:
  Videodokumentace zájezdů MGHS
21.září PhDr.Milena Flodrová:
  250 let řádu Alžbětinek v Brně
19. října RNDr. František Pícha:
  K rodopisu Ulriky von Levetzow
16.listopadu Mgr. Karel Maráz:
  Padělky rožmberských pečetí
21.prosince Jarko Pavlík:
  Genealogie Pavlíků na Horňácku a některé problémy rodopisu.
 
Dne 13.10. proběhl již druhý seminář na téma genealogie na počítači a internetu vedený ing. Ludvíkem Drholcem a věnovaný tentokrát především speciálním genealogickým programům.

Zájezdy

      Dne 24.4.99 se uskutečnil zájezd "Milevsko a okolí". V Sepekově jsme si prohlédli barokní poutní kostel, v Milevsku původně románský kostel sv. Jiljí a rovněž původně románský klášterní kostel s gotickou příčnou lodí a expozici městského muzea umístěnou v konventu kláštera. Prošli jsme se kolem zátoky Orlické přehrady k novogotické schwarzenberské hrobce a absolvovali jsme prohlídku zámecké expozice v romantických prostorách zámku Orlík. Další zastávkou byly Čimelice, kde jsme shlédli reprezentační místnosti v zámku a interiér empírově upraveného kostela. Závěrem jsme navštívili hrad Zvíkov.
      29.-30. 5. 99 byl ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností zorganizován dvoudenní zájezd: "Poznáváme severní Čechy". První zastávkou byly Lobkovice, kde jsme si prohlédli exteriéry renesančního zámku a navštívili hrob F. Palackého na místním hřbitově. Pokračovali jsme do Zákup, kde se uskutečnila prohlídka bohatě vybavených zámeckých interiérů. Dále následovala návštěva klášterního kostela v Jablonném v Podještědí, zámku Lemberku a částečně zpřístupněného areálu hradu Grabštejna. Druhý den jsme si prohlédli Lázně Libverda, barokní poutní kostel s hrobkou Gallasů v Hejnici a cenné sbírky v krásně upravených prostorách hradu a zámku ve Frýdlantu. Procházkou historickým jádrem města Jičína jsme zakončili naše putování.
      11.9.1999 byl uspořádán zájezd "Benešovsko". Na programu byla prohlídka barokního kláštera s kostelem v Želivu, expozice "Hudební tradice Podblanicka" v zámečku v Růžkových Lhoticích, barokně upravené románské rotundy a exteriéru zámku v Pravoníně a sbírek v barokním zámku v Jemništi. Poslední zastávkou bylo Konopiště, kde jsme navštívili expozici sv. Jiří, obdivovali exteriér romanticky upraveného zámku a prošli se udržovaným anglickým parkem a rozkvetlou Růžovou zahradou.

Vycházky

Úspěšně proběhly i klubové vycházky, které byly v roce 1999 tři:
22.5. jsme navštívili městečko Černou Horu, kde jsme měli možnost důkladné prohlídky místního zámku, hrobky hrabat Friesů i známého pivovaru,
17.6. jsme absolvovali návštěvu výstavy "Pandur Trenck", která byla uspořádána na brněnském Špilberku k 250. letému výročí úmrtí barona Trencka,
3.11. jsme měli vzácnou možnost shlédnout sbírku pohřebních štítů církevních hodnostářů a šlechty v kostele na Petrově.
Všechny vycházky měly zajištěny odborného průvodce a byly mimořádně zdařilé.

Členská základna

K 31.12.99 měla MGHS celkem 156 členů ( z toho 7 čestných členů a 13 právnických osob), z toho 78 členů má trvalé bydlště v Brně. Pro neplacení příspěvků bylo v souladu se stanovami celkem 10 členům pozastaveno členství.

Zpracovali dr. Fr. Pícha a dr. Zd. Novobilská