Obsah ročenky GHI 2002
Genealogické a heraldické informace

 
OBSAH3
ČLÁNKY5
Jaroslav Gloser: Rod Hohenemsů v zemích koruny české.5
Bohumír Smutný: Moravskokrumlovští Lichtenštejni a jejich rodinný archiv.19
Karel Műller: Josef Pilnáček a Slezsko.26
Josef Hrdý: Listinné kolky na území českých zemí v období 1686 až 1918.31
Ivan Koláčný: Heinrich Wawra Ritter von Fernsee /Jindřich Vávra rytíř z dalekých moří/.42
MATERIÁLY57
Hrobka hrabat Mitrovských z Mitrovic a Nemyšle a barevná znaková výzdoba v kostele v Doubravníku.57
Nová zjištění k podobě znaků olomouckých biskupů Jana Háze a Pavla z Miličína.68
Proč se ve znaku olomouckého biskupa Jana Mezouna z Telče nachází Lełiwa?71
Rod Luise De Geera staršího, švédského přítele J.A.Komenského.73
RODINNÉ KRONIKY77
Kronika „Rod Hrabina“.77
Kronika Plitzů.77
Kronika Kabeláčů.79
ZPRÁVY A KRONIKA81
In Memoriam Dr. Ing. Růžena Pazourová, Csc.81
Bibliografie prací dr. Jiřího L. Bílého na poli heraldiky a příbuzných disciplin.81
Bibliografie PhDr. Karlsson Blanka Ph.D., rozené Popelková.90
Drobnosti93
LITERÁRNÍ HLÍDKA95
Genealogie na stránkách sborníku Zlínsko od minulosti k současnosti.95
HERALDIKA VIVA II.96
Milena Bravermanová, Michal Lutovský: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů.97
J. Županič, M. Fiala, F. Stellner: Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české.97
Jaroslav Gloser: Hohenemsové v Bystrém.98
Osobnosti zámku Kunín.98
Pavel Svoboda: Krajem kamení a jeřabin.98
Kristoslav Řičař: Občanská genealogie.98
Henry Pohanka: Sám proti času aneb s genealogií k vlastním kořenům.99
Jiří Pořízka: Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě 1870 –1998.99
Hana Skočková, Rod Skoček v Poličné.100
Pexa Herbert: Die Freiherren und Grafen Kořensky von Tereschau.100
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI101
 

GHI 2002 GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2001
ročník VII. v MGHS {ročník XXII. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
v květnu 2003.

Výkonný redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Ivan Dyba, Ing. Josef L. Hrdý, RNDr. František Pícha,
Mgr. Karel Maráz, PhD., PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: DROPO Pozořice
Laserový tisk, formát B5 (156x227mm), 104 stran

Ročenku GHI 2002 je možno získat po zaplacení členských příspěvků
za rok 2002    240, Kč, důchodci 120, Kč