autor

název knihy

vydání

 
    

01 - genealogie, heraldika a ostatní pomocné vědy historické

   

02 - historie

   

03 - místopis

   

04 - ostatní

   

05 - cizojazyčná literatura (včetně časopisů)

   

06 - časopisy, periodika, katalogy, separáty

   
    
    

01 - genealogie, heraldika a ostatní pomocné vědy historické

   
    
 

Rodokmen rodiny Parmů (1300-1984)

  

Anděl Emil:

Kronika rodu Andělů z Ronovce

Akropolis, Praha 2008

 

Bauer Jan:

Velká kniha o jménech

Regia, Praha 2003

 

Belcredi Ludvík:

1000 let rodu Belcredi / 1000 Jahre des Hauses Belcredi (1010-2010)

Brno 2010

 

Beneš František:

Význam pečetí pro bádání o minulosti

Česká grafická unie, Praha 1945

 

Bláhová Marie:

Historická chronologie

Libri, 2001

 

Blažíček Oldřich J. a kolektiv autorů:

Slovník památkové péče

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1962

 

Březan Václav:

Životy posledních Rožmberků I

Svoboda, Praha 1985

 

Březan Václav:

Životy posledních Rožmberků II

Svoboda, Praha 1985

 

Buben Milan:

Encyklopedie heraldiky

Libri, Praha 1994

 

Buben Milan:

Heraldika

Albatros, Praha 1986

 

Bumba Jan:

České katastry od 11. do 21. století

Grada Publishing, Praha 2007

 

Čamek Vladimír:

Kronika rodu Čamek

Vyškov 1997

 

Čarek Jiří:

Městské znaky v českých zemích

Academia Praha 1985

 

Drápela Jiří a Miroslav:

Zpravodaj rodu Sedláčků z Nového Telečkova

1980-1990

 

Drápela Jiří a Miroslav:

Zpravodaj rodu Sedláčků z Nového Telečkova

Velké Meziřící 1990

 

Drápela Jiří:

Zpravodaj rodu Sedláčků z Nového Telečkova

Velké Meziříčí 1995

 

Dvorský František:

O staročeském panském rodě Benešoviců, část II.: O rodě pánů z Kravař

Muzejní spolek, Brno 1910

 

Eckertová Eva:

Kameny na prérii: Čeští vystěhovalci v Texasu

Lidové noviny, Praha 2004

 

Exner Petr, Fojtík Pavel, Svoboda Zbyšek:

Vlaky, prapory a jejich používání: Základní pravidla pro vyvěšování vlajek na území České republiky

Libea, Liberec 2004

 

Federmayer Frederik:

Rody starého Prešporka: Genealogický rozbor obyvateĺstva a topografia mesta podĺa súpisu z roku 1624

Bratislava-Pressburg-Pozsony 2003

 

Fiala Michal, Hrdlička Jakub, Županič Jan:

Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648

Scriptorium, Praha 1997

 

Fiala Michal, Krejčík Tomáš:

Erbovní listiny archivu Národního muzea

Scriptorium, Praha 2001

 

Frištenská Zdena:

Kronika naší rodiny Frištenských

Litovel 2007

 

Furmánek Jaroslav, Šimůnek Pavel:

Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky

Avis, Praha 2007

 

Głogowski Stefan:

Potomci krále Jiřího z Poděbrad (genealogie knížat z Minstrberka)

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1989

 

Grössingová Sigrid-Maria:

Stíny nad trůnem habsburským: Tragické osudy v rakouském panovnickém domě

Knižní klub, Praha 1993

 

Hanáček Jiří:

Heraldické náhrobky v Brně 1/2

Brno 2003

 

Hanáček Jiří:

Heraldické náhrobky v Brně 3

Brno 2004

 

Hás Jiří:

Šlechtické rody na Rychnovsku

Onyx, Praha 2001

 

Hlaváček Ivan, Kašpar Jaroslav, Nový Rostislav:

Vademecum pomocných věd historických

Svoboda, Praha 1988

 

Hledíková Zdeňka, Kašpar Jaroslav, Ebelová Ivana:

Paleografická čítanka – Textová část

Karolinum, Praha 2006

 

Hledíková Zdeňka, Kašpar Jaroslav, Ebelová Ivana:

Paleografická čítanka – Ukázky

Karolinum, Praha 2006

 

Hobrlant Vladimír:

Rod de Geerů: Patricijové doby Komenského a některé otázky jejich vzájemných vztahů

Stichting Comenius Museum, Naarden 2010

 

Hofman Gustav:

Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy

SOA v Plzni - Muzeum Šumavy v Sušici, 1984

 

Horníček Ignác:

Kniha o rodopisu: Praktické uvedení do rodopisu s přílohou o obecních kronikách

F. Obzina, Vyškov 1939

 

Hrdlička Jakub:

Pražská heraldika: Znaky pražských měst, cechů a měšťanů

Public history, Praha 1993

 

Hrubý František, Urbánková-Hrubá Libuše:

Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír

Státní oblastní archiv v Brně, 1987

 

Janáček Josef, Louda Jiří:

České erby

Albatros, Praha 1974

 

Kalus Jaromír, Pernes Jiří, Tkáč Vladimír:

Muzea na Moravě a ve Slezsku

Profil, Ostrava 1988

 

Kartous P., Novák J., Vrteľ Ľ.:

Erby a vlajky miest v Slovenskej republike

Obzor – Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1991

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky I.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2000

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky II.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2001

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky III.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2003

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky IV.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2005

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky V.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2006

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky VI.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2008

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky VII.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2009

 

Kartous Peter, Vrteľ Ladislav:

Heraldický register Slovenskej republiky VIII.

Ministerstvo vnútra SR-Matica slovenská, Martin 2011

 

Kašpar Jaroslav :

Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 1. svazek – Textová část

SPN, Praha 1975

 

Kašpar Jaroslav :

Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2. svazek – Obrazová příloha (Ukázky písma)

SPN, Praha 1975

 

Kejla Vladimír:

Historie Kejlova rodu: Stručná genealogie rodu Kejlů z Lubné u Rakovníka

Ostrava 1989

 

Kejla Vladimír:

Historie Kejlova rodu: Stručná genealogie rodu Kejlů ze Šanova u Rakovníka

Ostrava 1989

 

Kejla Vladimír:

Lubenské rodokmeny 1: Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 16. století

Ostrava 2014

 

Kejla Vladimír:

Lubenské rodokmeny 2: Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 16. století

Ostrava 2014

 

Kejla Vladimír:

Lubenské rodokmeny 3: Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 16. století

Ostrava 2014

 

Kejla Vladimír:

Lubenské rodokmeny 4/I.: Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 16. -19. století

Ostrava 2014

 

Kejla Vladimír:

Lubenské rodokmeny 4/II.: Historie gruntů v Lubné u Rakovníka v 16. -19. století

Ostrava 2014

 

Kinský, Zdenko-Radslav:

U nás (2. opravené vydání)

Dr. R. Kinský, Žďár nad Sázavou 1995

 

Klíma Vladimír:

Kalendář mění tvář: Vnímání času v proměnách staletí

Votobia, Olomouc 1998

 

Koblasa Pavel:

Czerninové z Chudenic: Stručné dějiny rodu a schematismus rodových panství

Historicko-vlastivědný spolek, Č. Budějovice 2000

 

Kočka Václav:

Unhošťské rody erbovní

Svaz přátel rodopisu, Praha 1948

 

Koláčný Ivan:

Řády a vyznamenání habsburské monarchie

Elka Press, Praha 2006

 

Kolektiv

Iluminované rukopisy

Národní muzeum v Praze, Praha 1965

 

Kolektiv pod vedením PhDr. K. Smutné:

Moravský zemský archiv v Brně, Pamětní kniha k otevření novostavby

MZA v Brně, 2007

 

Kolektiv:

Archiv města Brna

Archiv města Brna, Brno 2002

 

Kolektiv:

Česká státní a vojenská symbolika / Czech state and military symbols

Ministerstvo obrany ČR – GŠ AČR, Praha 1996

 

Kolektiv:

Učebnice čtení starých textů

ČGHS, Praha 2003

 

Kolektiv:

Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček

Nakladatelství Blok, Brno 1979

 

Kolektiv:

Sborník prací členů socialistického svazu mládeže Státního ústředního archivu v Praze II/1, II/2

Státní ústřední archiv, Praha 1989

 

Kolektiv:

Sborník příspěvků – I. setkání genealogů a heraldiků, Ostrava 18. – 19. 10. 1980

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1980

 

Kolektiv:

Sborník příspěvků – II. setkání genealogů a heraldiků, Ostrava 15. – 16. 10. 1983

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1983

 

Kolektiv:

Sborník učebních textů kurzu pro začínající rodopisce

ČGHS, Praha 2005

 

Kolektiv:

Výběr z prací brněnských heraldiků a genealogů

Muzeum města Brna a Genealogický a heraldický klub, Brno 1988

 

Kopecký Milan:

Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků

SPN, Praha 1978

 

Kotík Jaromír:

Letopisy rodu Haugwitzů

Velká Bíteš 1997

 

Kotulová Eva:

Kalendář aneb kniha o věčnosti a času

Svoboda, Praha 1978

 

Krejčík Tomáš, Psík Richard:

Základy heraldiky

Ostravská univerzita - FF, Ostrava 2009

 

Krejčíková Jarmila, Krejčík Tomáš:

Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky

SPN, Praha 1987

 

Krejčiřík Mojmír:

Kleinové: Historie moravské podnikatelské rodiny

Statutární město Brno a Archiv města Brna, 2009

 

Křivohlávek Jan F.:

Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí

Oftis, Ústí nad Orlicí 2005

 

Kučík Alois:

Jan Jeník rytíř z Bratřic (ku stému výročí jeho úmrtí dne 26. srpna 1945)

Svaz přátel rodopisu v Praze, Praha 1948

 

Kučík Alois:

Po stopách předků Petra Bezruče

Společnost Petra Bezruče, Opava 1947

 

Kulhavá Zdeňka:

Erbovní památky Novoměstska

Ilsa, Praha 2012

 

Kümpel-Staňkovský Bohuslav:

Z osudů rodu Bořků-Dohalských z Dohalic

Vlastivědná knižnice Staňkovska, Plzeň 1948

 

Kütner Dušan:

Soupis pečetí ve Státním okresním archivu v Přerově

Státní okresní archiv Přerov 2003

 

Kyjovská Božena:

Soupis rodů z Čech a Moravy a literatury o nich

Státní vědecká knihovna – Univerzitní knihovna, Brno 1990

 

Kysilka Karel:

Příběhy staletí (Dějiny našeho rodu 1535-1948)

Napajedla 1996

 

Lednická Blanka:

Rodokmen naší rodiny – Sestavte si rodokmen

Grada, Praha 2013

 

Lednická Blanka:

Sestavte si rodokmen – Pátráme po svých předcích

Grada, Praha 2012

 

Lehotský Jaromír M.:

Sága rodu Izákovcov

1995

 

Lehotský Jaromír M.:

Sága rodu Izákovcov

SGHS, Martin 1997

 

Lehotský Jaromír Medard:

Diplomatár rodiny Lehotský

Kremnica 1987

 

Lifka Bohumír:

Erbovní knížka na rok 1941, ročník sedmý

Vyšehrad, Praha 1941

 

Linhart Jan K.:

Kounicové

Zbrojovka Brno-Klub přátel vojenské historie, Brno 1982

 

Liška Karel:

Městské znaky s ozdobami

Práce, Praha 1989

 

Liška Karel:

Sbírka komunálních znaků, pečetí a razítek: I. Pečeti a razítka obcí Čech, Moravy a Slezska

Ivo Sperát, Brno 2012

 

Louda Jiří:

Moravská církevní heraldika

Olomouc 1977

 

Louda Jiří:

Znaky československých měst

Mladá Fronta, Praha 1972

 

Makovský Vladimír a Bohumil:

Kronika rodu Makovských z Borové, svazek II.

  

Makovský Vladimír, Pavlas Jaroslav:

Rod Pavlasů z Pavlova 1640-2003

Velké Meziříčí 2003

 

Makovský Vladimír:

Rod Dobrovolných z Ratibořic

Emil Dobrovolný, Velké Meziříčí 2005

 

Marečková Marie:

Příručka praktické genealogie – Jak si sestavit rodokmen

Paseka, Praha-Litomyšl 2004

 

Martin Eduard P.:

Heraldické eseje

Klub pro česko heraldiku a genealogii, Praha 2001

 

Mašek Petr:

Modrá krev: Minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích

Mladá Fronta, Praha 1992

 

Mašek Petr:

Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti – díl I – A-M

Argo, Praha 2008

 

Matouš Jaroslav:

Králové, vévodové, knížata: Kozerie o současných evropských monarchiích

Horizont, Praha 1970

 

Matušíková Lenka:

Návrat ke kořenům – Běh života v archivních dokumentech / Back to One´s Roots

Národní archiv, Praha 2005

 

Melichar Rudolf a kolektiv:

Sborník k základům genealogie

Klub pro českou heraldiku a genealogii, Praha 1988

 

Milec Miroslav:

Cechovní pečetě I.

Ivo Sperát, Brno 2011

 

Milec Miroslav:

Občanské pečetě a znamení na pečetích

Ivo Sperát, Brno 2011

 

Milec Miroslav:

Občanské pečetě a znamení na pečetích

Ivo Sperát, Brno 2011

 

Milec Miroslav:

Rodové pečetě

Ivo Sperát, Brno 2011

 

Milec Miroslav:

Šlechtické pečetě

Ivo Sperát, Brno 2011

 

Miškovský Jozef:

Rodinná kronika Rottovská 1630-1930

J. Otto, Praha 1930

 

Mlateček Karel a kolektiv:

Vyškovský sborník VIII, sborník MZA v Brně, SokA Vyškov

Slavkov u Brna 2011

 

Moldanová Dobrava :

Naše příjmení

Mladá fronta, Praha 1983

 

Müller Karel, Štarha Ivan:

Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku – dodatky a opravy

Zemský archiv v Opavě, Opava 2009

 

Müller Karel, Štarha Ivan:

Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku, 1416-1914, katalog

MZA Brno-ZA Opava-MVS Brno, Brno 1995

 

Müller Karel:

Erbovní galerie těšínské šlechty / Galeria Herbów szlachty cieszyńskiej

Region, ČeskýTěšín 2008

 

Müller Karel:

Erbovní listiny ve Státním oblastním archivu v Opavě (zvláštní příloha Zpravodaje KGHO č. V.)

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1985

 

Mžyková Marie, Mašek Petr, Kasík Stanislav:

Lobkowiczové: Dějiny a genealogie rodu

Veduta, České Budějovice 2002

 

Mžyková Marie:

Cesty Serényiů: z obrazárny šlechtického rodu

Národní památkový ústav, Praha 2010

 

Nádvorníková Marie, Nádvorník Miroslav a kolektiv

Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno, jmenný seznam, svazek 1 – A-E

Olomouc – Brno 1982

 

Nádvorníková Marie, Nádvorník Miroslav a kolektiv

Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno, jmenný seznam, svazek 5 – R-Š

Olomouc – Brno 1984

 

Nádvorníková Marie, Nádvorník Miroslav a kolektiv

Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno, jmenný seznam, svazek 6 – T-Ž

Olomouc – Brno 1985

 

Nádvorníková Marie, Nádvorník Miroslav a kolektiv

Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno, systematický rejstřík, svazek 2 MDT 6-9

Olomouc - Brno 1986

 

Nečasová Eva:

Památné blanenské nápisy

Muzeum Blansko 2001

 

Nechanický Zdeněk:

Vznik našeho novodobého státu a jeho dějiny v tvorbě našich medailérů (příloha Sběratelských zpráv č. 108)

Česká numismatická společnost, Hradec Králové 2004

 

Neu Peter:

Rod Manderscheidů Šternberků z Eifelu do Čech (katalog k výstavě)

KS Porýní-HZA Koblenc-Kraj Euskirchen-ANM Praha

 

Novák Jozef:

Erby miest vyhlásených za památkové rezervácie

Tatran, Bratislava 1986

 

Novák Jozef:

Rodové erby na Slovensku I - Kubínyiho zbierka pečatí

Osveta, Martin 1980

 

Novák Jozef:

Rodové erby na Slovensku II: Peťkova zbierka pečatí

Osveta, Martin 1986

 

Novák Jozef:

Slovenské mestské a obecné erby

Slovenská archívna správa, Bratislava 1967

 

Novotňák M. M.:

Rak v české heraldice

M.M.Novotňák, Praha 1947

 

Novotný Jiří:

K vývoji znaku SSSR.

  

Oros Zuzana, Šišmiš Milan:

Rodové postupnosti a ich grafický vývoj

SGHS, Martin 2004

 

Palivec Viktor:

Heraldická symbolika

GHS, Praha 1978

 

Palivec Viktor:

Minimum pro rodopisce a heraldiky

GHS, Praha 1970

 

Palivec Viktor:

Německo-český genealogický slovník

Ostrava 1984

 

Palivec Viktor:

Odznaky a vlajky ve sportovní heraldice

Klub sběratelů kuriozit, Praha 1970

 

Paprocký Bartoloměj:

Zrcadlo slawného markrabství morawského

Genealogická agentura, Ostrava 1993

 

Páral Bohuslav:

Plukovník generálního štábu Alois Páral (7. 4. 1892 - 17. 6. 1978) – Paměti

Šimon Ryšavý, Brno 2002

 

Pauřík Miroslav, Šubert Luděk:

Moravsko - Slezský historický a duchovní kalendář 2012

Brno 2011

 

Pilnáček Josef:

Neznámé rody a znaky staré Moravy

Státní oblastní archiv v Brně, 1983

 

Pilnáček Josef:

Občanské znaky

Ivo Sperát, Brno 2009

 

Pilnáček Josef:

Paběrky z vídeňských archivů

Ivo Sperát, Brno 2012

 

Pilnáček Josef:

Rodokmen a vývod T. G. Masaryka

Hodonín 1999

 

Pilnáček Josef:

Staromoravští rodové

Moravský zemský archiv v Brně, Brno 1996

 

Plichta J.:

Erbovní vývody v Ivanovicích na Hané

  

Pohanka Henry:

Sám proti toku času aneb s genealogií k vlastním kořenům

Dialog, Litvínov 2002

 

Pokorný František:

Švábenice - Rod pánů ze Švábenic

Musejní spolek v Brně, MNV Švábenice 1970

 

Potůček Pavel, Sušický Viktor, Škrabal Miroslav:

Erbovník 1993-1997: Zemské heraldické desky, svazek I.

Zemská stavovská rodová unie, Praha 2000

 

Přibyl Alois, Liška Karel:

Znaky a pečetě středočeských měst

SNK, Praha 1975

 

Püspöki Nagy Péter:

Erb mesta Želiezoviec: heraldická a historická monografia

Madách, Bratislava 1976

 

Radimský Jiří, Trantírek Miroslav:

Tereziánský katastr moravský: Prameny z 2. poloviny 18. století k hospodářským dějinám Moravy

Archivní správa ministerstva vnitra, Praha 1962

 

Rameš Václav:

Slovník pro historiky a návštěvníky archivů

Libri, Praha 2005

 

Richter Karel:

Sága rodu Kinských

  

Rodina Veseckých:

Vůně domova: Malá kronika rodiny Veseckých z Velkého Ježova č. p. 30

Velký Ježov 1996

 

Rolinc Vladimír:

Příručka pro genealogy třetího tisíciletí

Olšovec 2001

 

Rytíř Václav:

Heraldická růže: Soupis sídelních městských znaků s obrazem růže

Úvaly 1941

 

Řičař Kristoslav:

Občanská genealogie. Ivo Železný, Praha 2001

Ivo Železný, Praha 2001

 

Řičař Kristoslav:

Úvod do genealogie – kdo jsou moji předkové a odkud přišli

Horizont, Praha 1995

 

Sassmann Alois:

Kořeny I: Putování po starých rodech aneb co jste na jihočeské frekvenci 106,4 FM neslyšeli

Karmášek, České Budějovice 2007

 

Sassmann Alois:

Kořeny II:  Putování po starých rodech aneb co jste na jihočeské frekvenci 106,4 FM neslyšeli

Karmášek, České Budějovice 2008

 

Sassmann Alois:

Kořeny III:  Putování po starých rodech aneb co jste na jihočeské frekvenci 106,4 FM slyšeli i neslyšeli

Karmášek, České Budějovice 2010

 

Sedláček August, Růžek Vladimír:

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, svazek 1

Academia, Praha 2001

 

Sedláček August, Růžek Vladimír:

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, svazek 2

Academia, Praha 2001

 

Sedláček August, Růžek Vladimír:

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, svazek 3

Academia, Praha 2002

 

Sedláček August, Růžek Vladimír:

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, svazek 4

Academia, Praha 2003

 

Sedláček August, Růžek Vladimír:

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty, svazek 5

Academia, Praha 2003

 

Sedlák Vladimír Jan:

Tabulky k převádění dat historických pramenů

GHS, Praha 1970

 

Schwarzenberg Karel:

Heraldika čili Přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém základě

Vyšehrad, Praha 1941

 

Skutil Jan:

Kronika potomků lomnických pánů

MNV v Lomnici u Tišnova 1968

 

Skutil Jan:

Moravský a slezský genealogický slovník A-Be: Heraldické a genealogické vývody

Aktiv dobrovolných pracovníků při oddělení nových dějin Moravského muzea, Brno 1983

 

Skutil Jan:

Okresní archiv Blansko

Teps, Blansko 1977

 

Smutná Kateřina a kolektiv:

Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka – sborník příspěvků

MZA, Brno 2000

 

Smutná Kateřina, Štarha Ivan a kolektiv:

Sborník Státního oblastního archivu v Brně

Brno 1984

 

Smutná Kateřina, Štarha Ivan:

150 let Státního oblastního archivu v Brně – Sborník příspěvků k historii ústavu

MZA, Brno 1989

 

Smutný Bohumír:

Kronikářské zápisy v jevišovické pamětní a pozemkové knize z let 1750 až 1863. (článek)

  

Smutný Bohumír:

Rodinný archiv Laudonů Bystřice pod Hostýnem ( (1608) 1674-1945, inventář, G 194)

MZA, Brno 2002-2005

 

Smutný Bohumír:

Rodinný archiv Widmannů a Scharfensteinů-Pfeilů 1435-1945

MZA, Brno 1997

 

Sokolovský Leon:

Pečate a znaky stolic na Slovensku

FF Univerzity Komenského, Bratislava 2010

 

Sterneck Tomáš:

Mezi měšťany a šlechtou: Dějiny rodu Daublebských ze Sternecku

Statutární město Brno a Archiv města Brna, 2009

 

Svoboda Zbyšek:

Vexilologické názvosloví (příloha č. 3 Heraldiky 1972)

MTZZ Jílové u Prahy 1972

 

Šefčík Erich:

Pečeti těšínských Piastovců

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1982

 

Šilar František:

Náš rod

Společnost pro regionální historii, Ústí nad Orlicí 1993

 

Šišmiš Milan a kolektiv:

K dejinám genealogického výskumu na Slovensku

SGHS, Martin 2007

 

Šišmiš Milan:

Príručka ku genealogickému výskumu na Slovensku a v slovacikálnom zahraničí

SGHS, Martin 2004

 

Špatný Jan:

Brněnský tribun – Život a dílo profesora p. Aloise Slováka

Zbrojovka Brno, Klub přátel vojenské historie, Brno 1980

 

Štarha Ivan, Smutná Kateřina:

155 let archivnictví v českých zemích: Sborník příspěvků z konference k 155. výročí MZA

MZA, Brno 1995

 

Štarha Ivan:

Moravský zemský archiv v Brně 1839-1989: Dějiny ústavu

MZA, Brno 2003

 

Štarha Ivan:

Znaky a prapory udělené městům a obcím jižní Moravy v roce 2000.

  

Šulc Ivo:

Státní okresní archiv v Chrudimi 1955-1999

Státní okresní archiv v Chrudimi, Chrudim 1999

 

Švábenský Mojmír:

Jesuité ve Znojmě 1243 – 1773 (E 33, inventář)

MZA, Brno 1953

 

Tejkal Jan:

Město Ostrava: Znaky a Prapory

Ostrava 1997

 

Vašek Leoš:

Kopiář Jiříka Skřivánka, úředníka na Blansku 1594-1612 (1614)

Muzeum Blansko 2000

 

Vavřínek Karel, Mašek Petr, Pouzar Vladimír:

Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2017

Zdeněk Vavřínek, Praha 2012

 

Vinař Otakar:

Pět století Šliků

Klub pro českou heraldiku a genealogii, Praha 1998

 

Vobr Jaroslav:

Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501-1520) z fondů Státní vědecké knihovny v Brně, Díl 3 – J-P

Státní vědecká knihovna v Brně 1986

 

Vobr Jaroslav:

Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501-1520) z fondů Státní vědecké knihovny v Brně, Díl 4 – Q-Z, doplňky

Státní vědecká knihovna v Brně 1988

 

Vobr Jaroslav:

Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501-1520) z fondů Státní vědecké knihovny v Brně, Díl 5 - Rejstříky

Státní vědecká knihovna v Brně 1989

 

Vorel Petr:

Páni z Pernštejna  - Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy

Rybka Publishers, Praha 1999

 

Vrteľ Ladislav:

Heraldická terminológia I

SGHS, Martin 2003

 

Vrteľ Ladislav:

Na troch vŕškoch biely kríž – Rozprávanie o našom znaku

Archa, Bratislava 1990

 

Vyskočil František:

Jan Amos Komenský: Kapitoly o jeho předcích, rodičích, příbuzných a místě narození

Blok, Brno 1990

 

Zachová Jana:

Latina pro historiky a archiváře

Institut sociálních vztahů, Praha 1994

 

Záloha Jiří:

Schwarzenbergové a jižní Čechy - teze

Krajský pedagogický ústav v Českých Budějovicích 1979

 

Zenger Zdeněk M.

Heraldika

Vojenský historický ústav v Praze, 1971

 

Zimmermann Petr:

Znak města Hradce Králové.

  

Zoubek V.:

Malířská dynastie Lhotů a Rakovník (katalog výstavy)

Rabasova galerie v Rakovníku 1996

 

Zvolský František:

Znaky českých měst, sešit 2

Brno 1948

 

Zvolský František:

Znaky českých měst, sešit 3

Brno 1949

 

Zvolský František:

Znaky českých měst, sešit 4

Brno 1949

 

Zvolský František:

Znaky moravských měst

Brno 1947

 

Zvolský František:

Znaky slezských měst

Zemský archiv v Opavě, Opava 2002

 

Zwiefelhofer Antonín:

Český Krumlov 1309-1969: Katalog pečetí a znaků města Českého Krumlova a jeho dřívějších držitelů

MNV Český Krumlov 1969

 

Zwiefelhofer Antonín:

Katalog pečetí a znaků města Českého Krumlova a jeho dřívějších držitelů

Roman Zwiefelhofer, Praha 1990

 
    
    
    

02 - historie

   
    

Balcárek Pavel:

I - Brno versus Olomouc o primát hlavního města Moravy, II - Pod Špilberkem proti Švédům: Statečný velitel města Ludvík Raduit de Souches

Jota, Brno 1993

 

Balcárek Pavel:

Státoprávní dějiny Moravy

Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko, Brno 1990

 

Bauer Jan:

Podivné konce české šlechty

Akcent, Třebíč 2007

 

Beneš Edvard:

Paměti: Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství

Orbis, Praha 1948

 

Brdlík František:

Průvodce po dějinách věku starého, středního a nového (se 33 rodokmeny)

Přerov 1891

 

Brňovják Jiří a kolektiv:

Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště

Ostravská universita v Ostravě, Zemský archiv v Opavě, Muzeum Těšínska, Český Těšín-Opava-Ostrava 2010

 

Brňovják Jiří, Zářický Aleš:

Šlechtic podnikatelem - Podnikatel šlechticem: Šlechta a podnikání v českých zemích v 18. - 19. století

Ostravská universita v Ostravě 2008

 

Buben Milan M.

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích – 1. díl: Řády rytířské a křížovníci

Libri, Praha 2002

 

Buben Milan M.:

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou

Rytířský rád křižovníků s červenou hvězdou, Praha 1996

 

Buben Milan:

Suverénní řád maltézských rytířů v historii a současnosti

Public history, Praha 1993

 

Čech Zdeněk, Borovička Michael, Kadlec Jan, Pitro Martin, Vokáč Petr:

Drsný střed Evropy: 27 velkých příběhů našeho středověku

Daranus, Řitka 2006

 

Čornej Petr, Kučera Jan P., Vaníček Vratislav a kolektiv:

Evropa králů a císařů: Významní panovníci a vládnoucí dynastie od 5. století do současnosti

Ivo Železný, Praha 2005

 

Dacík Tomáš:

Církevní řády a kongregace v České republice

CERM, Brno 1998

 

Dlask Josef (Pekař Josef, Kutnar František) :

Paměti sedláka Josefa Dlaska

Melantrich, Praha 1941

 

Durdík Jan:

Husitské vojenství

Naše vojsko, Praha 1954

 

Dvořáčková-Malá Dana a kolektiv:

Dvory a rezidence ve středověku

Historický ústav AV ČR, Praha 2006

 

Flodr Miroslav:

Iura originalia civitatis brunensis – Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno

SNIP-Archiv města Brna, Brno 1993

 

Frais Josef:

Slavné prohry, slavná vítězství Koruny české: Devět vybraných kapitol z dějin českého válečnictví

Formát, Praha 1998

 

Galandauer Jan, Honzík Miroslav:

Osud trůnu habsburského

Panorama, Praha 1982

 

Galandauer Jan:

Vznik Československé republiky 1918: Programy, projekty, perspektivy

Svoboda, Praha 1988

 

Hanzal Jiří, Šefčík Ondřej:

Sršatý Prajz, Erich Šefčík (1945-2004) – Sborník k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře

Lidové noviny, Praha 2010

 

Herben Jan:

Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června 1621

Mladé proudy, Praha 1921

 

Hrubý František:

Ladislav Velen z Žerotina

Historický klub v Praze, Praha 1930

 

Hrubý František:

Moravské korespodence a akta z let 1620-1636, 1. 1620-1624

Zemský archiv v Brně, Brno 1934

 

Hrubý František:

Moravské korespodence a akta z let 1620-1636, 2. 1625-1636 (Listy Karla st. z Žerotína 1628-36)

Zemský archiv v Brně, Brno 1937

 

Janáček Josef:

České dějiny: Doba předbělohorská 1526-1547, kniha I, díl I

Svoboda, Praha 1971

 

Janotka Miroslav, Linhart Karel:

Řemesla našich předků

Svoboda, Praha 1987

 

Janotka Miroslav, Linhart Karel:

Zapomenutá řemesla: Vyprávění o lidech a věcech

Svoboda, Praha 1984

 

Janusová Jana:

Marie Terezie: Legendy a skutečnost

Amosium servis, Karviná 1995

 

Jirásko Luděk:

Církevní řády a kongregace v zemích českých

Fénix, Praha 1991

 

Jordánková Hana, Sulitková Ludmila:

Brno II. díl: Historická předměstí a Staré Brno (edice Zmizelá Morava)

Paseka, Praha-Litomyšl 2010

 

Kalista Zdeněk:

České baroko

Evropský literární klub, Praha 1941

 

Kalista Zdeněk:

Valdštejn: Historie odcizení a snu

Vyšehrad, Praha 2002

 

Kalista Zdeněk:

Zikmund Myslík z Hyršova

Českomoravský kompas, Praha 1940

 

Kantůrková Eva a kolektiv:

Pekařovské studie (k 50. výročí smrti Josef Pekaře)

Academia, Praha 1995

 

Kazimour Jan:

Hlas roku 1848 (Pokrokové tradice české mládeže)

Mladá fronta, Praha 1948

 

Kettner Jiří:

Dějiny pražské arcidiecéze v datech

Zvon, Praha 1993

 

Kneidl Pravoslav:

Z historie evropské knihy: Po stopách knih, knihtisku a knihoven

Svoboda, Praha 1989

 

Kolektiv:

Dějiny hmotné kultury I (1): Kultura každodenního života od pravěku do 15. století

SPN, Praha 1985

 

Kolektiv:

Dějiny hmotné kultury I (2): Kultura každodenního života od 13. do 15. století

SPN, Praha 1985

 

Kolektiv:

Dějiny hmotné kultury II (1): Kultura každodenního života od 16. do 18. století

Karolinum, Praha 1995

 

Kolektiv:

Dvory a rezidence ve středověku III: Všední a sváteční život na středověkých dvorech

Historický ústav, Praha 2009

 

Kolektiv:

Minulost našeho státu v dokumentech

Svoboda, Praha 1971

 

Kolektiv:

Politické dějiny světa v datech 1 (I – Starověk, II – Středověk, III – Novověk, IV – Nejnovější dějiny 1917-1945)

Svoboda, Praha 1980

 

Kolektiv:

Politické dějiny světa v datech 2 (V – Nejnovější dějiny 1945-1973)

Svoboda, Praha 1980

 

Kolektiv:

Revue Dějiny a současnost 1961 (Populární historická a vlastivědná revue, ročník III)

Orbis, Praha 1961

 

Kolektiv:

Revue Dějiny a současnost 1962 (Populární historická a vlastivědná revue, ročník IV)

Orbis, Praha 1962

 

Kolektiv:

Dějiny pravěku a starověku I/I, I/II

SPN, Praha 1979

 

Kolektiv:

Jenštejn 1977 - sborník

Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 1977

 

Kolektiv:

Královský Vyšehrad: Sborník k 900. výročí úmrtí prvého českého krále Vratislava II. (1061-1092)

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 1992

 

Kožík František:

Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a a Bezdružic a na Pecce

Panorama, Praha 1988

 

Krejčík Tomáš:

Moravští nobilitovaní židé v 19. století

Ostravská univerzita

 

Liška Václav:

Jiří z Poděbrad a Evropa – Návrh mírové smlouvy 1462-1464

Ivo Ulrych-Růžičkův statek, Praha 2003

 

Mžyková Marie:

Šlechta ve službách diplomacie I-III. I – Španělsko, Anglie, Nizozemí, II – Itálie, Turecko, Rusko, Švédsko, III – Dánsko, Polsko, Německo, Francie, SMOM

MZV ČR, Praha 2001

 

Pekař Josef:

Dějiny československé

Akropolis, Praha 1991

 

Pludek Alexej:

Český král Karel

Panorama, Praha 1979

 

Polák Vladimír:

Mohla být anglickou královnou- I. Caroline von Linsingen, choť anglického prince, II. Osudy paní Meineke a její rodiny

Muzeum Blansko, Blansko 1997

 

Pořízka Jiří:

Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě 1870-1998

Votobia, Olomouc 2002

 

Raková Svatava, Lequesne Christian (editoři):

Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?

Historický ústav AVČR, Praha 2006

 

Ravik Slavomír:

O světcích a patronech

Levné knihy KMa, Brno 2006

 

Sedláček August:

Historické pověsti lidu českého

Odeon, Praha 1972

 

Sedlák Jan:

Jan Blažej Santini - setkání baroku s gotikou

Vyšehrad, Praha 1987

 

Šindelář Bedřich:

Hon na čarodějnice: Západní a střední Evropa v 16. - 17. století

Svoboda, Praha 1986

 

Urban Otto:

Česká společnost 1848 - 1918

Svoboda, Praha 1982

 

Urban Zdeněk:

Století českého kalendáře

Svoboda, Praha 1987

 

Wondrák Eduard:

Historie moru v českých zemích

Triton, Praha 1999

 

Zap Karel Vladislav:

Česko-Moravská kronika

B. Kočí, Praha 1906

 

Zástěra Jaroslav:

Znojemská rotunda a Velká Morava

Jaroslav Zástěra, Brno 1990

 

Zezulčík Jaroslav:

Generál Laudon (katalog výstavy k 200. výročí úmrtí)

Nový Jičín 1990

 

Zháněl Stanislav:

Jak vznikla staročeská šlechta – Příspěvek k nejstarším politickým a sociálním dějinám českým

Občanské tiskárny v Brně, Brno 1930

 

Zuber Rudolf:

Osudy moravské církve v 18. století (1695-1777), IV. díl dějin Olomoucké arcidiecéze

Česká katolická charita, Praha 1987

 
    
    
    

03 - místopis

   
    

Adámek Zdeněk, Trmač Miloslav:

Z dějin domů v Hlubokých Mašůvkách

Hluboké Mašůvky 1993

 

Adlovi Věra a Zdeněk:

Krásná a slavná

Albatros, Praha 1986

 

Bartoš Ladislav:

Z minulosti Brna-Soběšic

Archiv města Brna, Brno 1989

 

Bartovský V.:

Vlastivěda Moravská - Hranický okres

Musejní spolek v Brně, 1909

 

Bílek Jaroslav:

To naše Nové Veselí  1377-2000: Stručně z dějin a života městečka

Obec Nové Veselí 2002

 

Brachtel O., Rožmberský P., Švábek V.:

Náhrobní kameny na Sušicku

Muzeum Šumavy v Sušici, Sušice 1990

 

Bránský Jaroslav:

Boskovice v proměnách času

MNV v Boskovicích, Boskovice 1990

 

Bukovský Jan, Flodrová Milena a další:

Cartusia Brunensis: Dějiny Královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století

Vutium, Brno 2005

 

Bukovský Jan, Hubáčková Blažena:

Cartusia Brunensis 2: Dějiny Královopolského kláštera a jeho proměny v 21. století: Dokončení rehabilitace Královopolského kláštera a nový areál Fakulty informačních technologií VUT v Brně

Vutium, Brno 2010

 

Bukovský Jan:

Královopolský kartouz

Blok, Brno 1994

 

Burget Josef, Franta Jaroslav:

Březnice

SSPPOP Středočeského kraje, Praha 1985

 

Cafourek Petr a kolektiv:

Mapa hradů a zámků Československa

Kartografie Praha 1976

 

Coufalík Jaromír:

Osm věků Ratměřic

Obecní úřad v Ratměřicích, Ratměřice 2005

 

Černý Jiří:

Pelhřimov: Obraz města v architektuře 19. a 20. století

Okresní muzeum v Pelhřimově, Pelhřimov 1996

 

Dandová Marta:

Strž Karla Čapka: Průvodce expozicemi Památníku Karla Čapka (Karel Čapek, Olga Scheinpflugová, Ferdinand Peroutka)

Památník Karla Čapka, Stará Huť u Dobříše 1999

 

Deml Jakub:

Kronika městečka Tasova: Faksimile tasovské kroniky psané v letech 1922 - 1929 Jakubem Demlem

Konsorcium, Jota & Arca Jimfa, Brno 1991

 

Dížka Přemysl:

Proměny století – 142 historických a současných fotografií z Líšně

Dížka, Brno 2006

 

Dobner Libor, Lorencová Markéta:

Vinařická hora a okolí – Průvodce přírodní památkou Vinařická hora

Okresní úřad Kladno 2000

 

Doupovec Vladimír, Skutil Jan:

Seznam nemovitých památek okresu Blansko se stručným přehledem vývoje slohů a historie obytného domu

Vlastivědné muzeum v Blansku, Blansko 1969

 

Ehrlich Willi:

Goethův dům na Frauenplánu ve Výmaru

Výmar 1984

 

Endler Jiří:

Příběhy brněnských hřbitovů

Šimon Ryšavý, Brno 2010

 

Erbenová Božena:

Nahlédnutí do historie Příchovic

Obecní úřad Příchovice 1998

 

Figer Karel, Široký Jiří:

Židovský hřbitov v Ivančicích

KIC, Ivančice 2007

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards I.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 1998?)

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards II.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 1999?)

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards III.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 2000?)

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards IV.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 2000?)

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards V.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 2000?)

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards VI.-X.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 2000?)

 

Filip Vladimír:

Brno - Staré pohlednice / Alte Postkarten / Old postcards XI.

Josef Filip, Brno (rok v knize neuveden - 2000?)

 

Fišek Zdeněk, Kroupa Jiří:

Kroměříž – průvodce městem

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně-Muzeum Kroměřížska v Kroměřízi, Brno 1991

 

Flodrová Milena, Galasovská Blažena, Vodička Jaroslav:

Seznam ulic města Brna s vývojem jejich pojmenování

Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1984

 

Flodrová Milena:

Brněnské hřbitovy: Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích

Rovnost, Brno 1992

 

Flodrová Milena:

Brno aneb trocha povídání: Jak se Brno velkým Brnem stalo a jeho ulice ke svým jménům přišly

Šimon Ryšavý, Brno 2008

 

Flodrová Milena:

Brno v proměnách času (Malá zamyšlení)

Šimon Ryšavý, Brno 2004

 

František Kalivoda:

Brno, město práce a pokroku

MNV, Brno 1966

 

Gregorek Jiří, Vahala Vlastimil:

Hustopečské barokní sochy jak je známe i neznáme

Hustopeče - Brno 2007

 

Hanáček Jiří, Kos Roman:

Význačná kolegiátní kapitula u sv. Václava v Mikulově

Brno 2007

 

Hanáček Jiří:

Ústav šlechtičen v Brně 1654-1954 1-4

Brno 2012

 

Hásek Jindřich:

Rožmitál pod Třemšínem (příloha Rožmitálského zpravodaje)

1989

 

Hobzek Josef, Rokyta Hugo, Koukal Pavel:

Duchcov, státní zámek

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Ústí nad Labem 1975

 

Hobzek Josef:

Kláštery v českých zemích z hlediska památkové hodnoty

Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, Praha 1987

 

Hobzek Josef:

Zákupy

Krajská komise cestovního ruchu a KSPPOP Ústí nad Labem 1975

 

Hodeček Dalibor:

Dějiny zámku v Miroslavských Knínicích

Castellum, Brno 2002

 

Jan Libor:

Obléhání hradu Pernštejna v roce 1645

Památkový ústav v Brně 1995

 

Janás Robert:

Sídlo Jihomoravského kraje: Nový zemský dům (letáček)

Jihomoravský kraj, Brno

 

Jančík Josef:

Rozstání a Baldovec, Dějiny obce. Grunty, domky a jejich držitelé

MNV Rozstání, Brno 1947

 

Janěková Eva a kolektiv:

850 minut v Brně: Procházka po Brně, Architektura-Obchod-Doprava

KIC města Brna 1994

 

Janele Josef:

Město Rosice: Nástin dějepisný a statistický

Městská rada, Rosice 1907

 

Jaroš Jiří:

Slovník technických památek Blanenska

Muzeum Blansko 2000

 

Jenšík Miloslav:

Toulky Prahou

Práce, Praha 1973

 

Jičínská Zdeňka:

Studánky v okolí obce Olšany

Obecní úřad Olšany 2008

 

Kašička František, Nechvátal Bořivoj:

Tvrze a hrádky na Prachaticku

Okresní muzeum Prachatice 1990

 

Klápště Jan, Novák Otakar:

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Památková tvorba Praha-Památkový ústav Ústí nad Labem 1992

 

Klempera Josef:

Vodní mlýny v Čechách III. – Praha a okolí

Libri, Praha 2001

 

Klenovský Jaroslav:

Židovská čvrť v Boskovicích

Klub přátel Boskovic, Boskovice 2004

 

Klenovský Jaroslav:

Židovská obec ve Vyškově a její hřbitov

Město Vyškov 2009

 

Kobetič Pavel, Pavlík Tomáš, Šulc Ivo a kolektiv:

Chrudim: Vlastivědná encyklopedie

Milpo Media, Praha 2005

 

Kocman František, Pinkas Jaroslav:

Hrad Orlík nad Humpolcem

Petr Mikota, Plzeň 2001

 

Kolektiv:

120 let Ústředního hřbitova v Brně

Brno 2003

 

Kolektiv:

130.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Chodově

SDH Chodov 2004

 

Kolektiv:

300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově

Město Holešov 2008

 

Kolektiv:

5 zámků v Krušnohoří (Červený hrádek, Klášterec nad Ohří, Augustusburg, Lichtenwalde, Scharfenstein, v čj, aj, nj)

Kviz Jirkov 2010

 

Kolektiv:

70 let brněnského krematoria

Brno 2000

 

Kolektiv:

750 let ze života obcí ONV VI v Brně - Zábrdovice, Židenice, Černovice, Juliánov-Hybešova čtvrť

Brno 1960

 

Kolektiv:

Benešovsko - Podblanicko

Teps, Praha 1985

 

Kolektiv:

Beskydy a Pobeskydí – stručný vlastivědný průvodce

Okresní vlastivědné muzeum Frýdek-Místek 1978

 

Kolektiv:

Bohutice 1253 – 2003: 750 let výročí založení obce

Bohutice 2003

 

Kolektiv:

Boskovice v dějinách: Sborník příspěvků k historii města a okolí

MNV Boskovice 1969

 

Kolektiv:

Brtnice 1976-1980, 1981-1985

MNV Brtnice 1981

 

Kolektiv:

Dobříš: zámek, zahrada, park

Středisko státní památkové péče a ochrany Středočeského kraje - Český literární fond 1983

 

Kolektiv:

Hrady a zámky na Moravě

Olympia, Praha 1987

 

Kolektiv:

Hrady a zámky: Sborník krátkých monografií o státních hradech a zámcích v Čechách a na Moravě

Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1958

 

Kolektiv:

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – I Jižní Morava

Svoboda, Praha 1981

 

Kolektiv:

Chvaletice (pamětní publikace k výročí 850 let Telčic a 600 let Chvaletic

Městský úřad Chvaletice 1993

 

Kolektiv:

Jehnice 1292-1992

MČ Brno-Jehnice 1992

 

Kolektiv:

Jemnický mikroregion

Jemnický mikroregion, Jemnice 2011

 

Kolektiv:

Jenštejn: průvodce po hradě

Okresní muzeum Praha-východ

 

Kolektiv:

Katalog Pražské arcidiecéze 2004

Arcibiskupství pražské, Praha 2004

 

Kolektiv:

Město Slavkov u Brna (Austerlitz) (čj, aj, nj, fj)

Rozvojová společnost Slavkov s r.o. 1993

 

Kolektiv:

Městys Ostrov u Macochy

Úřad městyse Ostrov u Macochy, 2012

 

Kolektiv:

Mikroregion Rokytnice

Mikroregion Rokytnice 2004

 

Kolektiv:

Mikroregion Tolštejn

Svazek obcí Tolštejn 2008

 

Kolektiv:

Nová Říše: Klenot západní Moravy

Cesta, Brno 1991

 

Kolektiv:

Okres Bratislava vidiek

Obzor, Bratislava 1986

 

Kolektiv:

Okres Olomouc – turistický průvodce

Studio Arcus, Olomouc 1998

 

Kolektiv:

Okres Praha-západ se představuje

S&D, Praha

 

Kolektiv:

Orlová – Dějiny Orlové

Město Orlová 1993

 

Kolektiv:

Památky středních Čech 1

SSPPOP Středočeského kraje, Praha 1985

 

Kolektiv:

Pohořelice: 750 let města Pohořelic

MNV Pohořelice 1973

 

Kolektiv:

Prostějov – 600 let (1390-1990)

ČTK-Pressfoto, Praha 1989

 

Kolektiv:

Prštice v proměnách času 1289-2009

 F.R.Z. agency, Brno 2009

 

Kolektiv:

Průvodce po památkách – Dny evropského dědictví, Vyškov

Město Vyškov 2006

 

Kolektiv:

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, II. díl/1.svazek

SEVT, Praha 1978

 

Kolektiv:

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, II. díl/2.svazek

SEVT, Praha 1978

 

Kolektiv:

Slezsko, český stát a kultura: Cyklus přednášek pořádaný MU v Brně

Matice Opavská, Opava 1946

 

Kolektiv:

Staletá Praha XIII: Technika a památky

Panorama, Praha 1983

 

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): B-D

  

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): B-K

  

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): Dodatky B-S

  

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): H-K

  

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): K-M

  

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): M-S

  

Kolektiv:

Státní hrady a zámky (Sešity průvodců vyvázané v knize): Š-L

  

Kolektiv:

Školní atlas československých dějin

Geodetický a kartografický podnik, Praha 1971

 

Kolektiv:

Valtice

TIC Valtice

 

Kolektiv:

Viničné Šumice (Katalog XIII. výstavy vín; Z historie obce a domů-Pavel Vrba)

Viničné Šumice 1997

 

Kolektiv:

Vlastivědná pohlednice z Lomnicka

MNV Lomnice u Tišnova 1967

 

Kolektiv:

Vlastivědné příspěvky z Lomnicka

MNV Lomnice u Tišnova 1971

 

Kolektiv:

Východní Čechy: Okresy Polička, Litomyšl, Vysoké Mýto, Chrudim, Ústí nad Orlicí. ONV Polička

ONV Polička

 

Kolektiv:

Zprávy – Klub přátel Pardubicka, ročník 1988

Pardubice 1988

 

Kolektiv:

Žďárské vrchy: putování krajinou

KSSPPOP-Krajská komise cestovního ruchu, Brno 1983

 

Kolektiv:

Židé v Rousínově a okolí (sborník přednášek ze semináře 16.11.2005 v Rousínově)

Město Rousínov 2008

 

Kopecký Josef, Ustohal Vladimír:

Mlýny na Říčce a Rokytnici

Vlastivědný kroužek ve Šlapanicích u Brna, Šlapanice 2001

 

Kostková Miluše:

Jílové - Zlatá báně Prahy, 1. díl

Okresní muzeum Praha 1980

 

Kovář Daniel, Stifter Jan:

České Budějovice krok za krokem

Statutární město České Budějovice 2010

 

Kožík František:

Albrechtův hrad - Albrechtsburg v Míšni

  

Krafl Pavel a kolektiv:

Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme: Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín

Statutární město Brno, MČ Brno-Líšeň, KC Líšeň, Brno 2009

 

Križanová Eva, Puškárová Blanka:

Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku – Turistický lexikon

Šport, Bratislava 1990

 

Křížová Květa, Kulich Jan:

Telč - zámek a město

Vega-L, Telč 1998

 

Kubový Josef, Šimandl Jaroslav, Skulínek Jan:

Bošovice - dějiny

MNV Bošovice, 1985

 

Kurka Ladislav:

Panská sídla v Československu, díl II: Hrady, zámky a tvrze v Čechách

ÚKDŽ, Praha 1975

 

Kusák Dalibor:

Státní zámek Vranov nad Dyjí

ČTK Pressfoto, Praha 1988

 

Kuthan Jiří:

Hrad v Písku: dějiny a stavební vývoj

Okresní muzeum v Písku 1979

 

Lůžek Bořivoj, Houda Josef:

Státní zámek Krásný dvůr

ONV Louny 1976

 

Makovský Vladimír:

Ubušínek 610 let: 1390-2000

Obecní úřad Ubušínek 2001

 

Makovský Vladimír:

Velké Meziříčí vás vítá

Město Velké Meziříčí 2000

 

Maráz Karel:

Z nejstarších písemných zmínek o Pohořelicích

Město Pohořelice 2006

 

Maryška Josef, Humhej Jan:

Nové Hrady – 700 let města

Městský národní výbor Nové Hrady, 1979

 

Máša Rudolf:

Od Českého ráje k Orlickým horám (Hokrovy průvodce, svazek 7)

Josef Hokr, Praha 1940

 

Michna Pavel, Pojsl Miloslav:

Románský palác na olomouckém hradě

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 1988

 

Mojžíš František:

Viničné Šumice: Nástin vývoje středomoravské obce

Osvětová beseda, Viničné Šumice 1966

 

Musil František:

Hrady a zámky okresu Ústí nad Orlicí

Okresní pedagogické středisko Ústí nad Orlicí, 1980

 

Mžyková Marie:

Rohanská portrétní galérie – Ze sbírek státního zámku Sychrov

Správa státního zámku Sychrov, ONV Liberec 1985

 

Nečasová Eva:

Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko

Muzeum Blansko 2001

 

Nečasová Eva:

Zámek Blansko / Blansko Castle, Muzeum Blansko / Blansko Museum

Muzem Blansko 2009

 

Nekuda Vladimír:

Za Moravu: Historická identita Moravy

Jednota moravská, Brno 1991

 

Němec Karel, Frýdlová Jarmila, Šachman Josef:

Horažďovice

MNV Horažďovice 1961

 

Odehnal Petr:

Z příběhů města Valašské Klobouky

Město Valašské Klobouky 2005

 

Ošmera Josef a kolektiv:

Klobouky u Brna - 60 let muzea

Vlastivědný kroužek při OB v Kloboukách u Brna 1966

 

Palacký František:

Stručné dějiny Prahy

Odeon,  Praha 1983

 

Patočka Jaromír, Němec Jaroslav:

Zámek Příchovice – proměny v čase

Kneifl, Praha 2003

 

Peroutková Radka:

Domažlice (průvodce-leták ČJ, AJ, NJ)

Městské kulturní středisko v Domažlicích

 

Petiška Eduard:

Čtení o zámcích a městech: Pověsti a staré příběhy Čech, Moravy a Slezska

Albatros, Praha 1979

 

Petráň Josef:

Příběh Ouběnic: Mikrohistorie české vesnice

Lidové noviny, Praha 2001

 

Pohanka Josef, Uher Jaromír:

Poutní chrám sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou

Cisterciana Sarensis, Žďár nad Sázavou 1996

 

Polách Drahomír:

Kauza Geschaderův dům

Městský úřad v Šumperku, Šumperk 1995

 

Poláková Milada, Vystrčil Jaromír:

Plaveč očima kronikářů

Zdeněk Bína, Znojmo 1998

 

Procházka Zdeněk, Úlovec Jiří:

Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 1

Okresní muzeum v Tachově 1988

 

Procházka Zdeněk, Úlovec Jiří:

Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2

Okresní muzeum v Tachově 1990

 

Procházka Zdeněk, Úlovec Jiří:

Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 3

Okresní muzeum v Tachově 1991

 

Procházka Zdeněk:

Historické náhrobníky okresu Domažlice

Západočeské muzeum v Plzni a Muzeum Chodska v Domažlicích 1990

 

Procházka Zdeněk:

Mikroregion Kdyňsko

  

Příhoda Stanislav, Sladkovský Otakar, Pouzar Jaroslav:

Vlašim

Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1975

 

Rampula Vlastimil, Šlancar Josef, Zemek Metoděj:

Břeclavsko

Osveta, Martin 1986

 

Rolinc Vladimír:

Rané dějiny města Kelče

Město Kelč, Hranice 2010

 

Rosenbaum Mirko, Vladík Jaroslav:

Židlochovice, slunečné město (letáček)

MNV Židlochovice 1976

 

Roudná M. a kolektiv:

Naučná stezka Průhonickým parkem (čj, aj, nj, šj, rj)

Botanický ústav ČSAV, Průhonice

 

Růžička Karel, Novák Pavel:

Habry: Dějiny města 1101-2001

Město Habry 2001

 

Růžička Vilibald:

Zaniklé kaple v Uherském Brodě

Uherský Brod 1945

 

Sáček Karel, Uhlíř Dušan, Kořalník Ladislav:

Sokolnice a slavkovská bitva

Obecní úřad Sokolnice a Československá napoleonská společnost, 2000

 

Sedlák Jan:

Dědictví-Jan Santini Aichl – Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (ČJ, NJ, AJ)

Žďár nad Sázavou

 

Schusser František:

Vyšší Brod a okolí

Město Vyšší Brod 2002

 

Skřivánek František:

Maltézský kostel Panny Marie pod řetězem na Malé Straně

Klub pro českou heraldiku, Praha 2000

 

Skutil Jan a kolektiv:

Řečkovice a Mokrá Hora: Z dějin městské části

Brno 1993

 

Sobková Helena:

Naše Desná: Desná v Jizerských horách očima minulosti

Městský úřad Desná 1993

 

Solnický Pavel:

Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku – I.díl

Libri, Praha 2007

 

Souček Otakar:

Domy a obyvatelé Černé Hory od třicetileté války do roku 1970

Historický klub při MNV, Černá Hora 1974

 

Straka V., Paul Prokop:

Státní zámek Kynžvart: průvodce minulostí a přítomností

Správa zámku 1970

 

Suchý Jaroslav:

Náchodsko (soubor letáků – Česká Skalice, Nové město nad Metují, Hronov, Jaroměř, Červený Kostelec, Police nad Metují, Broumov, Teplice nad Metují, Náchod)

ONV Náchod

 

Šimandl Jaroslav:

O lidech, kteří kus svého života prožili v Bošovicích

Obecní úřad v Bošovicích 2005

 

Šimeček Pavel, Plaček Miroslav, Skálová Veronika:

Copuli Lapidum - Hromady kamení III: Hrady a hrádky v povodí Dyje a Jevišovky

Národní památkový ústav, Brno 2008

 

Škvírová Michaela, Mlateček Karel:

Rostěnice – Zvonovice k slavnostnímu otevření Obecního domu 2004

Rostěnice – Zvonovice 2004

 

Šnaiberk Miroslav:

Bradýský zámek – trojjazyčný průvodce zámkem v Brandýse nad Labem

MěÚ v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

 

Špundová Ivanka:

Kraslice a okolí

MNV Kraslice 1983

 

Štarha Ivan, Štěpán Radim:

Zámek Kunštát na Moravě

MZA, Brno 1995

 

Štreit Jiří:

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově (čj, nj, aj)

Římskokatolická farnost Vyškov 2008

 

Švéda Jiří:

Městská část Brno- Židenice: Z dějin a současnosti Židenic, Zábrdovic a Juliánova

Šimon Ryšavý, Brno 2001

 

Tkáč Vladimír:

Morava – Slezsko: průvodce

Optys, Opava 1993

 

Trejtnar F., Hejl Miroslav:

Kunwald a jednota bratrská, I. díl 1992: Kapitoly z historie městyse Kunvaldu a jednoty bratrské

Obecní úřad v Kunvaldě 1992

 

Trmač M.:

Zaniklé světské proboštství v Olbramkostele

Olbramkostel  1993

 

Turek Adolf:

Hrad a panství Starý Jičín

Vlastivědný ústav Nový Jičín, 1978

 

Uhlíř Jiří:

Jemnice 1227-1977

MNV, Jemnice 1977

 

Unger Josef:

Koválov: Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě

Muzejní a vlastivědná společnost – Ústav archeologické památkové péče, Brno 1994

 

Vlček Jiří:

Státní zámek Benešov nad Ploučnicicí

KSPPOP, Ústí nad Labem 1977

 

Vojtová Jana:

Židé v Lomnici: malý průvodce historií a současností

Lomnice 2000

 

Votoček Otakar, Macek Jaroslav:

Průvodce po hradech a zámcích na Ústecku

Severočeské krajské nakladatelství, Liberec 1962

 

Vrba Pavel:

120 let školy ve Viničných Šumicích 1885-2005

Obec Viničné Šumice 2005

 

Vrba Pavel:

Farnost Pozořice: památky a historie

Římskokatolická farnost Pozořice, Pozořice 2001

 

Vrba Pavel:

Kovalovice: Z historie obce a domů

Kovalovice 2007

 

Vrba Pavel:

Tučapy u Vyškova 1358-2010

Protis, Tučapy 2010

 

Vrba Pavel:

Viničné Šumice – Z historie obce a domů

Pozořice 2000?

 

Vrba Pavel:

Viničné Šumice 1996

Obecní úřad Viničné Šumice 1996

 

Zemanová Zdena:

Jihočeská vesnice roku 2005: Radomyšl

Spolek pro obnovu venkova ČR a JčK-Svaz měst a obcí ČR-Jihočeský kraj-MMR ČR-Sudoměřická škola obnovy venkova, České Budějovice 2005

 

Zlámal Bohumil, Kouřil František:

Dějiny Velkých Opatovic, díl I.

Historicko-vlastivědný kroužek při ZV ROH MŠLZ, Velké Opatovice 1969

 
 

Město Kralovice

Reklama Fryček, Kralovice 1999

 
 

Orientační plán města Brna (měřítko 1:15000) + informativní textová část

Ústřední správa geodézie a kartografie 1962

 
 

Zámek Kinských – Valašské Meziříčí (letáček, čj, aj, nj)

Okresní vlastivědné muzeum, Vsetín 1996

 
    
    
    

04 - ostatní

   
    

Autratová Lída:

Píseň o erbu města Litomyšle

Rovnost, Brno 1948

 

Balbín Bohuslav:

Krásy a bohatství české země

Panorama, Praha 1986

 

Balcárek Pavel:

Z pozůstalosti archiváře a národního buditele Vincence Brandla (1834-1901) – Zejména k zápasu o české školství na Moravě

MZA , Brno 1997

 

Bílek Jiří:

Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně

Pacem in Terris, Brno 1987

 

Binková Simona, Polišenský Josef a kolektiv:

Česká touha cestovatelská: Cestopisy, deníky a listy ze 17. století

Odeon, Praha 1989

 

Brodníček Josef:

Jakub Jan Ryba - pedagog

Městské kulturní středisko Rožmitál pod Třemšínem a OKS Plzeň-jih 1990

 

Brzobohatá Karin, Tyl Tomáš a kolektiv:

Symbol a symbolika v právu (sborník příspěvků z konference)

Eurolex Bohemina, Praha 2006

 

Ditrych Břetislav:

S pozdravem Síle zdar Gustav Frištenský

Knižní klub, Praha 2003

 

Dyk V., Kábrt J., Šindlář J.:

Doklady o zrodu a prvním desetiletí Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

Společnost veterinárních lékařů v Brně 1979

 

Frolec Václav, Kubíček Jaromír:

Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica 2: Pastýřská kultura

Státní vědecká knihovna, Brno 1984

 

Grunda Blahomil

Dějiny městské knihovny v Blansku

Městská knihovna Blansko 2001

 

Grunda Blahomil, Ševčíková Jitka:

Ranhojiči, lékaři a porodní báby Blanenska, Kunštátska a Boskovicka

Nemocnice Blansko 2012

 

Grunda Blahomil:

Josef Čech, blanenský lékarník

Městská knihovna Blansko 2000

 

Gudenus Philipp:

Složka s kopiemi jeho textů a kopiemi z knih, které hrabě GHK/MGHS poslal.

  

Hišem Cyril, Kreheľ Marek, Sepeši Peter:

Celoslovenský schematizmus

Vydavateľstvo Michala Vaška, Košice 1996

 

Holý Martin, Mikulec Jiří:

Církev a smrt: Institucionalizace smrti v raném novověku

Historický ústav, Praha 2007

 

Hotmar Josef:

Tajnosti pařížského domu

Naše vojsko, Praha 1988

 

Janáček Josef, Kubů František, Boháč Jaromír:

Albrecht z Valdšejna a Cheb

Chebské muzeum, Cheb 1986

 

Janák Jan a kolektiv autorů:

30 let Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně

Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1989

 

Jiřík Karel, Daněk Radoslav:

Čestní občané města Ostravy 1935-1997

MMO a Archiv města Ostravy, Ostrava 1999

 

Kala Robert, Jeřábková Martina, Rohlová Eva:

Ceny města Ostravy 1937-1998 (Soupis občanů a organizací vyznamenaných cenami města Ostravy)

Město Ostrava 1999

 

Knězek Libor:

Spisovatelé a výtvarníci zpod Radhoště - Z uměleckých tradic Frenštátska

Doplněk, Brno 2000

 

Kolektiv:

15 let Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Ostravě

KSPPOP, Ostrava 1973

 

Kolektiv:

180 let Lobkowiczkého vinařství na Mělníce 1753-1933

Praha 1933

 

Kolektiv:

234 českých osobností: Panovníci českých zemí, České královny, Osobnosti české hudby, Čeští spisovatelé

Fragment, Brno 2004

 

Kolektiv:

Acta et monumenta primi congressus catholicorum Reipublicae Cecoslovacae, pars prima: Obrazový památník

Praha 1936

 

Kolektiv:

Almanach 100 let školy Světlá ve Velkém Meziříčí (1901-2001)

Hotelová škola Světlá a OA, Velké Meziřící 2001

 

Kolektiv:

Almanach ke 100. výročí založení Gymnázia Vyškov

Vyškov 2000

 

Kolektiv:

Břetislav Štorm, architekt a grafik, ke stému výročí (katalog výstavy)

Rabasova galerie Rakovník 2007

 

Kolektiv:

Církev a zrod moderní racionality – víra, pověra, vzdělanost, věda v raném středověku

Historický ústav, Praha 2008

 

Kolektiv:

Cui Bono restituce II.

Centrum rozvoje a prosperity, Praha 2007

 

Kolektiv:

Knihovna pro město

Knihovna Jiřího Mahena v Brně 2001

 

Kolektiv:

Právní klenoty Moravy a Slezska: Zemské desky a další stavovské rukopisy

MZA Brno-ZA Opava 1991

 

Kolektiv:

Starostové a primátoři města Brna 1851-1998

Magistrát města Brna, Brno 1999

 

Kolektiv:

Zborník prednášok 2. Sympózia z dejín farmácie v Starej Turej 1989

Lekárenská služba OÚNZ Trenčín 1989

 

Kolektiv:

Zemský soud markrabství moravského 1593 v Paprockého Zrcadle (Zvláštní příloha KGHO č. VII)

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1986

 

Komenský Jan Amos:

Labyrint světa a ráj srdce

Odeon, Praha 1970

 

Konečný Michal:

Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu a Morava v časech třicetileté války (katalog výstavy)

Národní památkový ústav, Brno 2010

 

Květ J. M.:

Mládí Antonína Dvořáka

Světový literární klub, Praha 1943

 

Lehár Jan:

Nejstarší česká epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy

Vyšehrad, Praha 1983

 

Louda Jiří:

Svým dějinám neutečeme (edice Osudy)

Radioservis, Praha 2010

 

Makovský Vladimír:

Berta Dobrovolná-Brumovsky, herečka a zpěvačka evropského formátu

Emil Dobrovolný, Velké Meziříčí 2009

 

Masaryk Tomáš Garrigue:

Ideály humanitní – Problém malého národa – Demokratism v politice

Melantrich, Praha 1968

 

Matiegka J, Malý Jiří, Bergl J.:

Tělesná povaha Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského a jeho první choti Lukrecie Nekšovy z Landeku, Osudy pozůstatků Albrechta z Valdštejna

Česká akademie věd a umění, Praha 1934

 

Matiegka J.:

Tělesné pozůstatky českých králů a jejich rodin v hrobce svatovítského chrámu v Praze

Česká akademie věd a umění, Praha 1932

 

Matoušová Lila, Čihánek Zdeněk:

Bohumír Fritsch 1706-1750: Medailon sochaře – štukatéra k 300. výročí jeho narození

Holešov 2005

 

Mlateček František:

3 složky s dokumenty

  

Mraz Gerda und Gottfried:

Maria Theresia und Ihre Zeit 1717-1780 (rodokmen – plakát)

Verlag Schöner Leben, Mödling

 

Nesvadbová Anna:

Nemocniční listy Fakultní nemocnice Brno – bulletin k 70. výročí založení bohunického pracoviště Fakultní nemocnice Brno 1935-2005

FN Brno 2005

 

Novotná Jana a kolektiv:

111 příběhů královopolských osobností

Královo Pole, Brno 2005

 

Plichta Alois:

O životě a umění: Listy z Jaroměřické kroniky 1700-1752

Místní osvětová beseda, Jaroměřice nad Rokytnou 1974

 

Sklenář Karel:

Objevitelé zlatého věku

Mladá Fronta, Praha 1979

 

Slezák Ladislav:

Jeskynní perly Chárónovy aneb Časy, kdy v Moravském krasu kapalo všem jeskyňářům na karbid

Muzeum Blansko 2009

 

Sperát Ivo (ed.):

Thaumaturga Brunensis / Divotvůrkyně Brněnská

Ivo Sperát, Brno 2011

 

Šrámková Marta, Sirovátka Oldřich:

Brněnské kolo a drak: Pověsti z Brna

Blok, Brno 1981

 

Švábenský Mojmír:

Z antifonáře královny Elišky Rejčky

Diecézní muzeum Brno-MZA

 

Tichá Zdeňka:

Jak staří Čechové poznávali svět: Výbor ze starších českých cestopisů 14. - 17. století

Vyšehrad, Praha 1984

 

Trkanová Marie:

U Janáčků (podle vyprávění Marie Stejskalové)

Šimon Ryšavý, Brno 1998

 

Vašek Leoš, Konečný Michal:

Po stopách krajských hejtmanů brněnského kraje 1508-1860 (katalog výstavy)

Jihomoravský kraj, Brno 2009

 

Večerková Eva:

Rok v lidových obyčejích a slavnostech

Moravské zemské muzeum, Brno 2009

 

Vlk Miroslav, Hejl Ivo:

Umělecké sbírky a expozice ve středočeském kraji

Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1984

 

Wolf Josef:

Abeceda národů: Výkladový slovník kmenů, národností a národů

Horizont, Praha 1984

 

Zezulčík Jaroslav:

Znamenitá paní hraběnka

2005

 
    
    
    

05 - cizojazyčná literatura (včetně časopisů)

   
    

? :

Gerby podmoskovnych gorodov

Moskva 1997

 

Alexy Zdenko G.:

Ex libris armales 1983

BV, Wien 1984

 

Alexy Zdenko G.:

Ex libris armales 1984

BV, Wien 1985

 

Alexy Zdenko G.:

Ex libris armales 1985

BV, Wien 1986

 

Arndt Jürgen, Ströhl Hugo Gerard:

Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten

Harenberg, Dortmund 1988

 

Baethgen Friedrich:

Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 6, Schisma und Konzilszeit, Reichsreform und Habsburgs Aufstieg

DTV, 1973

 

Best Nicholas:

Geheimnisse des Templer-Ordens

Moewig, Rastatt 1998

 

Boras Zygmunt :

Ksiᶏżęta Piastowscy Ślᶏska

Ślᶏsk, Katowice 1974

 

Bosl Karl:

Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, Band 7, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft im deutschen Mittelalter

DTV, 1973

 

Bretholz Bertold:

Geschichte Böhmens und Mährens, 1. Band, Das Vorwalten des Deutschtums: Bis 1419

Reichenberg 1921

 

Brook Stephen:

Vanished Empire- Vienna, Budapest, Prague – The Three Capital Cities of the Habsburg Empire as Seen Today

William Morrow and Company Inc., New York 1988

 

Buben Milan:

Heraldik

Albatros, Praha 1987

 

Burgkmair Hans:

Turnier-Buch

Harenberg, Dortmund 1987

 

Cachée Josef:

Die k. u k. Hofküche und Hoftafel

Amalthea, Wien 1987

 

Crampton William:

Die Welt der Flaggen und die Wappen aller Länder

Battenberg Verlag, 1991

 

Dorda Waldemar:

Meine Ahnen und Sippen, I. Teil: Familienkundliche Beiträge

1939

 

Drobná Zoroslava:

Brno – New Town-Hall, Lapidary (leták, katalog)

Brno 1937

 

Elschewitz Wilma:

Familienalbum der Königshäuser, Fürsten- und Herzogtümer Europas

Honos, Bergisch Gladbach 1996

 

Endler Franz:

Das k. u. k Wien

Verlag Carl Ueberreuter, Wien - Heidelberg, 1977

 

Endler Franz:

Wien im Barock

Verlag Carl Ueberreuter, Wien – Heidelberg 1979

 

Endler Franz:

Wien im Biedermeier

Verlag Carl Ueberreuter, Wien - Heidelberg, 1978

 

Flodrová Milena, Menšíková Miroslava:

Italové a Brno / Gli Italiani e Brno (letáček v italštině)

Brno 1999

 

Foster Joseph:

The Dictionary of Heraldry - Feudal Coats of Arms and Pedigrees

Studio Editions, London 1994

 

Fox-Davies Arthur Charles:

Kunst der Heraldik

Parkland, Stuttgart 1988

 

Frank-Döfering Peter:

Adels Lexikon des Österreichischen Kaisertums 1804-1918

Herder, Wien 1989

 

Frégnac Claude:

Schöner Schmuck

Battenberg, München 1984

 

Freiherrn von Sacken Eduard:

Katechismus der Heraldik: Grundzüge der Wappenkunde

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber, Leipzig 1872

 

Galbreath D.L., Jéquier Léon:

Handbuch der Heraldik

Battenberg, Augsburg 1990

 

Gall Franz:

Österreichische Wappenkunde: Handbuch der Wappenwissenschaft

Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar  1992

 

Gall Franz:

Österreichische Wappenkunde: Handbuch der Wappenwissenschaft

Böhlau, Wien Köln 1977

 

Gless Karlheinz:

Das Pferd im Miliärwesen

Militärverlag der DDR, Berlin 1989

 

Graus Igor, Kurdelová Ute:

Staatliche Auszeichnungen der Slowakischen Republik

Slovenská informačná agentúra, Bratislava 1996

 

Grundmann Herbert:

Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Band 5, Wahlkönigtum, Territorialpolitik und Ostbewegung im 13. Und 14. Jahrhundert

DTV, 1973

 

Gudenus Graf:

Der böhmische Fürstentitel Stahremberg (Sonderdruck aus „Genealogisches Jahrbuch“, Band 31)

Degener, Neustadt an der Aisch 1992

 

Hammond Peter:

Der Tower von London – Königlicher Palast und Festung Ihrer Majestät

. 1989

 

Harker Ronald:

Harewood House, Yorkshire

London 1985

 

Herzog Hans-Ulrich, Wolf Fritz:

Flaggen und Wappen

VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1966

 

Herzog Hans-Ulrich:

Flaggen und Wappen

VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1980

 

Hildebrandt Adolf Matthias:

Wappenfibel: Handbuch der Heraldik

Degener, Neustadt an der Aisch 1999

 

Holler Gerd:

...für Kaiser und Vaterland: Offizier in der alten Armee

Amalthea, Wien 1990

 

Hrncirik Tom, Cincebeaux Helene:

Morava krasna – Celebrating your Moravian heritage, 1994-2009 (svázaná čísla kanadského časopisu)

Moravian Heritage Society, Visalia Canada 1994-2009

 

Humer H., Liebmann M., Schulmeister P.:

Johannes Paul II. und Österreich

Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 1988

 

Hussmann Heinrich:

Deutsche Wappenkunst

Insel-Verlag, Leipzig

 

Ingilby Thomas:

Ripley Castle – illustrated guide book

1987?

 

Ivanov K. A.:

Flagi gosudarstev mira / Flags of the states of the world

Moskva 1971

 

Jasiński Kazimierz:

Rodowód Piastów Ślᶏskich

Wrocław, 1975

 

Jirásko Luděk:

Geistliche Orden und Kongregationen in den böhmischen Kronländern

Fénix, Praha 1991

 

Kaiser Agathe Franziska, Linder Erich Dieter:

Familiengeschichte und Wappenkunde: Ein Wegweiser zur Genealogie und Heraldik

Battenberg, Augsburt 1994

 

Kleineidam Erich:

Universitas Studii Erffordensis IV – Erfurter Theologische Studien, Band 47

St. Benno Verlag, Leipzig 1981

 

Knight Christopher, Lomas Robert:

Das Geheimnis des Heiligen Grals

Moewig, Rastatt 1998

 

Kolektiv (Flüeler Niklaus, Speich Sebastian):

Das Buch vom Gold

Verlag C. J. Bucher, 1975

 

Kolektiv:

50 Jahre Militärseelsorge im Österreichischen Bundesheer, Militärordinariat, Jahrbuch 2006

Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien 2006

 

Kolektiv:

Adler – Zeitschrift für Genealogie und Heraldik (svázaná čísla časopisu rakouské Heraldicko-genealogické společnosti Adler)

Heraldisch-genealogische Gesellschaft „Adler“, Wien 1984-1990

 

Kolektiv:

Alleum – Zeitschrift für Familienkunde, Heft 11, Juli 1995: Edmund und Wilhelm Knobloch (die Linie aus Hruschowan)

Wrocław 1995

 

Kolektiv:

Annuario Pontificio 1959

Citta del Vaticano 1959

 

Kolektiv:

Auswanderung aus Hessen (Ausstellung der Hessischen Staatsarchive zum Hessentag 1984 in Lampertheim)

Hessisches Staatsarchiv Marburg 1984

 

Kolektiv:

Benedikt XVI. in Österreich

Styria, Wien-Graz-Klagenfurt 2007

 

Kolektiv:

Bündner Monatsblatt (Zeitschrift für bündnerische Geschichte und Landeskunde) 4/1994

Bündner Monatsblatt, Chur 1994

 

Kolektiv:

Canonizzazione del beato Giovanni Battista della concezione o.s.s.t. e della beata Vincenza Maria Lopez y Vicuňa compiuta dal santo padre Paolo VI.

Vatikán 1975

 

Kolektiv:

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden: Jahrbuch für die Erzdiözese

Wien 1996

 

Kolektiv:

Der Wiener Zentralfriedhof – Die bedeutendste Begräbnisstätte Wiens (průvodce)

Stadt Wien 2001

 

Kolektiv:

Die Kathedrale von York und das Gewölbe (průvodce)

Pitkin Pictorials, London 1984

 

Kolektiv:

Führer durch Wien (průvodce v 5 jazycích)

Rau-color, Wien

 

Kolektiv:

Fürsten- und Königshäuser in Europa

Naumann & Göbel, 2000

 

Kolektiv:

Genealogie – Deutsche Zeitschrift für Familienkunde (svázaná čísla časopisu německé genealogické a heraldické společnosti)

Degener, Neustadt an der Aisch 1964-1975

 

Kolektiv:

Genealogie, Deutsche Zeitschrift für Familienkunde, různá čísla z let 1979-1991

Vereinigung des Adels in Bayern, München 1979-1991

 

Kolektiv:

Gens Nostra (Jaargang XLVI, Nr.11/12): Karel de Grote (II)

Nederlandse genealogische Vereniging, Amsterdam 1991

 

Kolektiv:

Gens Nostra (svázaná čísla časopisu Holandské genealogické společnosti)

Nederlandse genealogische vereniging, Amsterdam 1989

 

Kolektiv:

Gens Nostra (svázaná čísla časopisu Holandské genealogické společnosti)

Nederlandse genealogische vereniging, Amsterdam 1990

 

Kolektiv:

Gens Nostra (svázaná čísla časopisu Holandské genealogické společnosti)

Nederlandse genealogische vereniging, Amsterdam 1991

 

Kolektiv:

Gott ist unser Halt: Jahrbuch der Österreichischen Militärdiözese 2003

Militärdiözese, Wien 2003

 

Kolektiv:

Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler“: Studien zur Familien- und Wappenkunde

Wien 1978

 

Kolektiv:

Jahrbuch der Österreichischen Militärdiözese 2004

Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien 2004

 

Kolektiv:

Jahrbuch der Österreichischen Militärdiözese 2005

Bundesministerium für Landesverteidigung, Wien 2005

 

Kolektiv:

Kolekcija – Lietuvos kolekcininkų asociacijos žínalas, Nr. 1, 1994

Maldis, Vilnius 1994

 

Kolektiv:

Kommen. Und sehen: Jahrbuch der Erzdiözese

Wien 2004

 

Kolektiv:

Königin der Herzen - Diana

Mixing, Neckarsulm 1997

 

Kolektiv:

Königliche Romanzen 1-40: Liebe, die Geschichte machte

Marshall Cavendish, Hamburg 1991

 

Kolektiv:

Kronika czasopismo genealogiczne, zeszyt 1, lipiec 1995: Lubomierz

Wrocław 1995

 

Kolektiv:

Lebensräume gestalten - Glaubensräume öffnen: Jahrbuch der Erzdiözese

Wien 2007

 

Kolektiv:

Leipzig (Touristische Informationsbroschüre Wir sehen uns!)

Leipzig 2002

 

Kolektiv:

Naše rodina / Our family 1992-1995 (Newsletter of the Czechoslovak Genealogical Society International)

Minneapolis 1992-1995

 

Kolektiv:

Oberviechtacher Heimatkundliche Beiträge, Band 1/1991

Heimatkundlicher Arbeitskreis, Oberviechtach 1991

 

Kolektiv:

Orden, Ehrenzeichen, Blankwaffen & Urkunden, historisme Antiquitäten – Verkaufskatalog

Galerie d´histoire André Hüsken, Hamburg

 

Kolektiv:

Ordo Anni Academici 1981-1982

Pontificia Universitas Lateranensis, Roma 1982

 

Kolektiv:

Prinz Eugen Winterpalais: Barockjuwel im Verborgenen

Bundesministerium für Finanzen, Wien 1998

 

Kolektiv:

Sinnvoll leben – berufen, engagiert: Jahrbuch der Erzdiözese

Wien 2002

 

Kolektiv:

Složka s: Czechoslovak Surname Index 1989, Naše rodina / Our family 1990-1991 (Newsletter of the Czechoslovak Genealogical Society, Minneapolis)

USA 1989 - 1991

 

Kolektiv:

Složka s: De Nederlandsche Leeuw 1987-1991 (měsíčník holandské společnosti Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde).

  

Kolektiv:

Suchen. Und finden: Jahrbuch der Erzdiözese

Wien 2003

 

Kolektiv:

The Coat of Arms (svázaná čísla heraldického čtvrtletníku anglické Heraldické společnosti)

The Heraldry Society, London 1986-1989

 

Kolektiv:

The Coat of Arms (svázaná čísla heraldického čtvrtletníku anglické Heraldické společnosti)

The Heraldry Society, London 1989-1991

 

Kolektiv:

The Crown Jewels, Tower of London (deutsche Ausgabe)

1988?

 

Kolektiv:

Their Majesties the Emperor and Empress of Japan

Ministry of Foreign Affairs, Japan 2002

 

Kolektiv:

Verzeichnis der Archivare an deutschen und österreichischen Archiven

Verein deutscher Archivare, Wiesbaden 1968

 

Kolektiv:

Vilnius on foot (průvodce)

Vilnius

 

Kolektiv:

Warwick Castle (deutsch)

Ben Johnson, York 1987

 

Kovács Éva, Lovag Zsuzsa:

Die Ungarischen Krönungsinsignien

Corvina Kiadó, Budapest 1980

 

Krahl Ernst August:

Mährisches Wappenbuch vom Jahre 1888

Beheym-Verlag Aleš Zelenka, Augsburg 1986

 

Král von Dobrá Voda Adalbert:

Der Adel von Böhmen, Mähren und Schlesien / Šlechta Čech, Moravy a Slezska (reprodukce originálního vydání Praha 1904)

Klub pro českou heraldiku a genealogii, Praha 1999

 

Louda Jiří, Maclagan Michael:

Les dynasties d´Europe, Héraldique et généalogie des familles impériales et royales

Bordas, Paris 1984

 

Louda Jiří, Maclagan Michael:

Lines of Succession: Heraldry of the Royal Families of Europe

Aventinum, London 1995

 

Louda Jiří:

Flaggen und Wappen der Welt von A- Z

Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh 1972

 

Mackinnon Charles:

The Observer´s Book of Heraldry

Frederick Warne & Co. Ltd., London 1972

 

Machatscheck Heinz:

Unterhaltsame Wappenkunde

Neues Leben, Berlin 1981

 

Machatschek Heinz:

Als der Wappenbär geboren wurde: Aus der Geschichte der Berliner Wappen

Berlin-Information, Berlin 1987

 

Matejki Jana:

Poczet królów a ksiᶏżᶏt polskich

Interpress, 1996

 

Mazakarini Leo:

Das Hotel Sacher zu Wien

Gräfe und Unzer, Orac, Wien 1976?

 

Messer-Krol Ulrike a kolektiv:

Der Wiener Opernball von Mythos des Walzertanzens

Christian Brandstätter, Wien 1995

 

Musil František:

Panská sídla v Československu, díl III: Morava a Slezsko

ÚKDŽ, Praha 1981

 

Neubecker Ottfried, Rentzmann Wilhelm:

10 000 Wappen und Embleme von Staaten und Städten

Battenberg Verlag München, 1989

 

Neubecker Ottfried:

Heraldik: Wappen – Ihr Ursprung, Sinn und Wert

Battenbeg, Luzern 1990

 

Neubecker Ottfried:

Kleine Wappenfibel: Eine Einführung in die Heraldik für Leute von heute

Rosgarten Verlag Konstanz, 1978

 

Neubecker Ottfried:

Wappenkunde

Orbis, München 1991

 

Nyulásziné Straub Éva :

Öt Évszázad címerei: A Magyar Országos levéltár címereslevelein

Corvina, 1987

 

Oswald Gert:

Lexikon Heraldik

VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1984

 

Parkinson Judy:

Edward und Sophie

ECO, 1999

 

Piirainen Ilpo Tapani, Meier Jorg :

Das Stadtbuch von Schwedler / Švedlár

Levoča 1993

 

Piirainen Ilpo Tapani, Papsonová Mária:

Das recht der Spiš/Zips – Texte und Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei, Band 2

Oulu 1992

 

Rác Robert Fam. OT (editor):

Erzherzog Eugen von Habsburg (1863-1954)

Eulenburg 2005

 

Reindl Helge:

Zita: Eine Kaiserin kehrt Heim (1982-1989)

Herder, Wien 1989

 

Robinson Andrew, Uchiyama Sumio:

Maharadschas

Westermann, 1988

 

Röttinger Monika, Röttinger Christian:

Park der Ruhe und Kraft – Wiener Zentralfriedhof

Stadt Wien 2001

 

Roucek Joseph:

The Czechs & Slovaks in America

Lerner Publications, Minneapolis 1967

 

Seewald Peter (Hrsg.):

Der deutsche Papst, von Joseph Ratzinger zu Benedikt XVI.

Bild Weltbild, 2005

 

Shannon John:

Historic York

Jarrold & Sons, Norwich 1985

 

Schiltmeijer J. R.:

De Gevelstenen spreken

Uitgeverij Minerva –Amsterdam ?

 

Schroeder Michael:

Kleine Wappenkunst

Insel-Verlag, Frankfurt am Main 1990

 

Schubert Ludwig, Seelmann Eggebert Rolf:

Europas Könighäuser

Silva-Verlag Zürich, 1993

 

Schwarzenberg Karl Fürst zu:

Schwarzenbergischer Almanach 1973

Murau / STMK, 1973

 

Schwarzenberg Karl Fürst zu:

Schwarzenbergischer Almanach 1980

Murau / STMK, 1980

 

Schwarzenberg Karl Fürst:

Die Sankt Wenzels-Krone und die böhmischen Insignien

Herold, Wien 1982

 

Siebmachers Johann :

Wappenbuch (Band I, Band II)

Harenberg, Dortmund 1989

 

Soboljeva N. A.:

Rossijskaja gorodskaja i oblastnaja geraldika (XVIII -XIX st.)

Moskva 1976

 

Stehlík Miloš:

Parnas-Brunnen von Johann Bernhard Fischer von Erlach

Památkový ústav Brno 1997

 

Stekl Hannes, Wakounig Marija:

Windisch – Graetz: Ein Fürstenhaus im 19. Und 20. Jahrhundert

Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 1992

 

Stenzel Gerhard:

Von Schloss zu Schloss in Österreich

Verlag Kremayr & Scheriau, Wien 1976

 

Szymański Józef:

Herbarz średniowiecznego rycerstwa Polskiego

Warszava, 1993

 

Tattersall Kerry R. J.:

Beruf: Kaiser - Ausstellungskatalog

Münze Österreich, Wien 2006

 

Tattersall Kerry R. J.:

Die k. k. Eisenbahnen – Ausstellungskatalog

Münze Österreich, Wien 2008

 

Tattersall Kerry R. J.:

Stifte und Klöster in Österreich - Ausstellungskatalog

Münze Österreich, Wien 2008

 

Thomas B., Gamber O., Schedelmann H.:

Die schönsten Waffen und Rüstungen

Keyserschen Verlagsbuchhandlung, München 1963

 

Tłomacki Andrzej:

Sapiehowie

Mada, Warszava, 1996

 

Vadbolskij M.:

Geraldičeskaja simbolika gruzii

Tbilisi 1980

 

Volborth Carl Alexander von:

Heraldik aus aller Welt in Farben: Von den Anfängen bis zur Gegenwart

Universitas Verlag, Berlin 1972

 

Volborth Carl-Alexander von:

Heraldik, Eine Einführung in die Welt der Wappen

Belser Verlag, 1992

 

Ward Anne, Cherry John, Gere Charlotte, Cartlidge Barbara:

Der Ring im Wandel der Zeit

Office du Livre Fribourg, 1987

 

Wehdorn Manfred:

Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus – Ein Jugendstiljuwel von Max Hegele

Stadt Wien 2000

 

Wozel Heidrun, Karpinski Jürgen:

Turniere: Exponate aus dem Historischen Museum zu Dresden

Brandenburgisches Verlagshaus, Berlin 1990

 

Záloha Jiří:

Kurzgefasste Geschichte des Geschlechtes der Fürsten zu Schwarzenberg

Historický spolek Schwarzenberg, Hluboká nad Vltavou

 

Zeisler Kurt:

Die „Langen Kerls“: Geschichte des Leib- und Garderegiments Friedrich Wilhelms I.

Ullstein, Berlin 1993

 

Zelenka Aleš:

Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe

Beheym-Verlag, Regensburg 1979

 

01-      Fürst Rainier von Monaco und Gracia Patricia

 

02-      Königin Elisabeth II. und Prinz Philip

 

03-      König Gustav und Königin Silvia

 

04-      König Juan Carlos und Königin Sofia

 

05-      Edward VIII. und Wallis Simpson

 

06-      George VI und Elizabeth Bowes-Lyon

 

07-      Kronprinz Rudolf und Maria Vetsera

 

08-      Zar Nikolaus und Zarin Alexandra

 

09-      Prinz Ali Khan und Rita Hayworth

 

10-      Prinzessin Beatrix und Claus V. Amsberg

 

11-      Prince Andrew und Sarah Ferguson

 

12-      Napoleon und Josephine Beauharnais

 

13-      Princess Anne und Mark Philips

 

14-      Schah Reza und Soraya

 

15-      Princess Margaret und Antony Armstrong-Jones

 

16-      Konstantin von Griechenland und Anne-Marie

 

17-      Kasier Wilhelm II. und Auguste Viktoria

 

18-      Victoria und Albert

 

19-      Hussein von Jordanien und Königin Nur

 

20-      Lord Louis Mountbatten und Lady Edwina

 

21-      Kaiser Franz Josef und Elisabeth

 

22-      Prinzessin Caroline und Stefano Casiraghi

 

23-      Edward VII. Und Alexandra von Dänemark

 

24-      Friedrich III. Und Victoria

 

25-      Prince und Princess of Kent

 

26-      Napoleon III. Und Eugenie

 

27-      George V. und Maria von Teck

 

28-      Katharina die Grosse und Fürst Orlow

 

29-      George IV. Und Maria Fitzherbert

 

30-      Baudouin von Belgien und Fabiola

 

31-      Heinrich VIII. und Anne Boleyn

 

32-      Alexandra of Kent und Sir Angus Ogilvy

 

33-      Ludwig XV. Und Madame Pompadour

 

34-      Prince George und Princess Marina

 

35-      Carol II. von Rumänien und Elena Lupescu

 

36-      Duke of Gloucester und Princess Alice

 

37-      Herzog und Herzogin von Kent

 

38-      Maria Stuart und Lord Darnley

 

39-      Prince Charles und Lady Diana Spencer

 

40-      Elizabeth Königinmutter, Ein Leben für Grossbritanien

 
    
    
    

06 - časopisy, periodika, sborníky, katalogy, separáty

   
    

Skutil Jan:

Acta Musei moraviae – Časopis Moravského muzea: Sbírka aplikované (upotřebené) novodobé heraldiky v Moravském muzeu v Brně, LXV/1980

Brno 1980

 

Kolektiv:

Adresář litoměřické diecéze, stav k 1. lednu 2000

Biskupství litoměřické, Litoměřice 1999

 

Makovský Vladimír a kolektiv:

Almanach Vlastivědné a genealogické společnosti 1992-2012

Jupiter club, Velké Meziříčí 2012

 

Dřímal Jaroslav:

Archiv zemského hlavního města Brna (zvláštní otisk k vlastivědnému sborníku „Od Horácka k Podyjí“ 1930-1931, č. 2)

Městská rada zemského hlavního města Brna, Brno 1930

 

Ditrichová Katarína:

Bibliografický rejstřík Sborníků Vlastivědného muzea v Olomouci

Vlastivědný ústav v Olomouci, Olomouc 1967

 

Maťovčík Augustín:

Biografické štúdie 16, 17

Matica slovenská, Martin 1990

 

Kolektiv:

Brána památek – časopis o památkách a dění kolem nich, č. 1/2005

Polypeje, Brno 2005

 

Hanzelová Zuzana:

Bratislavské korunovácie na grafických listoch zo zbierok Galerie města Bratislavy (katalog výstavy, slovensky a italsky).

  

Kolektiv:

Brtnický zpravodaj, srpen 1982

NV v Brtnici 1982

 

Mžyková Marie a kolektiv:

Cour d´honneur: Hrady, zámky, paláce, č. 1, 4

Elfa, Praha 1998, 2008

 

Janák Jan a kolektiv:

Časopis Matice moravské, ročník 1990/1, 2; 1991/1, 2; 1992/1

Matice moravská, Brno 1990 - 1992

 

Pelikán Josef a kolektiv:

Časopis společnosti přátel starožitností, ročník LI.-LIII.(1943-1945), ročník LXI.(1953)/č. 4

Společnost přátel starožitností, Praha 1946 / 1953

 

Kolektiv:

Dědictví Koruny české – časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví č. 1/2004, ročník XIII.

Nezávislá památková unie, Praha 2004

 

Kolektiv:

Dějiny a současnost – kulturně-historická revue (svázaná čísla časopisu - ročník 11 (1-8/1969), ročník 22 (4-6/2000), ročník 23 (1-3/2001))

Horizont / Lidové noviny, Praha 1969 / 2000 / 2001

 

Kolektiv:

Diecéze plzeňská – adresář, stav k 1. 1. 1999

Biskupství plzeňské, Plzeň 1999

 

Pokorný Pavel R.:

Documenta heraldica - Antonín Rybička v české heraldice (přednáška)

Praha 1979

 

Pokorný Pavel R., Palát Pavel:

Documenta heraldica - Bartoloměj Paprocký a jeho význam v české heraldice (přednáška)

Praha 1979

 

Palát Pavel:

Documenta heraldica - Dr. František Beneš - atlas českých pečetí (přednáška)

Praha 1978

 

Palát Pavel:

Documenta heraldica - Moravská a slezská heraldika a genealogie v díle Josefa Pilnáčka (přednáška)

Praha 1980

 

Pokorný Pavel R.

Documenta heraldica - O pasování rytířů svatého Václava (přednáška)

Praha 1978

 

Suchánek Jiří:

Documenta heraldica - PHDr. Karel Schwarzenberg a jeho význam v české heraldice (přednáška)

Praha 1980

 

Čech Zdirad J. K.

Documenta heraldica - Slohy v heraldice: Heraldická tvorba v prvé polovině 16. století (přednáška)

Praha 1978

 

Palát Pavel:

Documenta heraldica - Vilém Kupfer - litograf, sběratel a autor znaků českých rodů a měst (přednáška)

Praha 1980

 

Kolektiv:

Erbovní sešity 2-12

Heraldická sekce Klubu vojenské historie, Praha 1969-1971

 

Kolektiv:

Erbovní sešity, č. 2, 5-12

Vojenský historický ústav, Praha 1969-1971

 

Časopis:

Folia Historica Bohemica 1-9, 19-26, 27/2

Historický ústav, Praha 1979 - 2012

 

Kolektiv:

Forum Brunense (sborník prací Muzea města Brna) 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995/96

Muzeum města Brna, Brno 1988 - 1996

 

Kolektiv:

Genealogická a heraldická ročenka 1978

MNV Rájec-Jestřebí a GHS Praha, místní pobočka Brno, 1978

 

Kolektiv:

Genealogická a heraldická ročenka 1992, I. a II. díl (ročník 12)

ČGHS, Praha 1992

 

Kolektiv:

Genealogické a heraldické informace 1981-2013

MGHS (GHK) Brno 1981-2013

 

Zvolský František:

Znaky moravských měst a městeček (poznámky a doplňky, sešit 2 – příloha GHI)

 

Hanáček Jiří:

Kniha pánů a rytířů markrabství moravského (příloha GHI 1/1986)

 

Kroupa Petr, Bílý Jiří L.:

Brněnští sochaři, kameníci a zedníci v letech 1570-1620 (příloha GHI)

 

Kolektiv:

Genealogické a heraldické listy 1969-2014 (komplet)

ČGHS Praha 1969 - 2014

 

Kolektiv:

Genealogicko-heraldický hlas 1991-2013 (chybí 2001/1, 2004/2, 2008/2, 2011/1-2)

SGHS Martin

 

Kolektiv:

Heraldická ročenka 1974-2006 (chybí 1998, 2001-2002, 2003-2004, 2006)

Heraldická společnost v Praze

 

Kolektiv:

Heraldické listy – Informační list heraldické sekce při Okresním muzeu Praha-západ v Jílovém u Prahy (složka)

1976-1980, 1983-1984

 

Kolektiv:

Heraldika a genealogie (chybí : 1968-1981, 1984-1986, 2000/1-2, 2001-2002, 2009/3-4, 2010)

Klub pro českou heraldiku a genealogii

 

Kolektiv:

Heraldika, bulletin pro pomocné vědy historické, svázané ročníky 1968-1972, 1973-1975, 1976-1977, samostatně 1974/1-2, 3-4, 1978/4, 1979/1, 4, 1980/1, 2, 3, 4, 1981/1, 2, 3, 4

Praha 1968 - 1981

 

Kolektiv:

Historický věstník Stříbrska 2: Obnova historické radnice

Nakladatelství Českého lesa 1997

 

Vlček Emanuel:

Jan Lucemburský – Těleské vlastnosti 10. českého krále ve světle antropologicko lékařského průzkumu (katalog výstavy)

Národní muzeum v Praze, Praha 1980

 

Vlček Emanuel:

Jan Žižka z Kalichu a antropologicko-lékařský průzkum tzv. čáslavské kalvy (katalog výstavy)

Národní muzeum v Praze, Praha 1981

 

Kolektiv:

Jihočeský Herold, časopis o historii a pomocných vědách historických 2003, 2004/2, 2007/1, 2008/1, 2009/1, 2

České Budějovice 2003-2009

 

Kolektiv:

Jihočeský sborník historický 1979/3

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 1979

 

Kolektiv:

Jihomoravský státní okresní archivy 1995 (výroční zprávy, svazek 20)

Zdeněk Bína, Znojmo 1996

 
 

Jílovská / Heraldická minucí 1977-1988

Jílové u Prahy 1977-1988

 

Kolektiv:

Jižní Morava - Vlastivědný sborník: 1975-II, 1985, 1998 - 2006

Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1975-2006

 

Pátý Libor:

Jubilejní almanach - Jednota čs. matematiků a fyziků 1862-1987

Jednota čs. matematiků a fyziků, 1987

 

Graubnerová Ludmila, Kubeček Josef:

Katalog arcidiecéze olomoucké ke dni 1. 11. 1998

Arcibiskupství olomoucké, Olomouc 1998

 

Kolektiv:

Katalog brněnské diecéze ke dni 1. 10. 1998

Biskupství brněnské 1998

 

Kolektiv:

Katalog Diecéze českobudějovické l.p. 1996, 1997

Biskupství českobudějovické, České Budějovice 1996, 1997

 

Kolektiv:

Katalog Diecéze Ostravsko-opavské ke dni 1. 2. 1998

Biskupství Ostravsko-opavské, Ostrava 1998

 

Kolektiv:

Katalog Královéhradecké diecéze ke dni 1. 3. 1999

Biskupství královéhradecké, Hradec Králové 1999

 

Kolektiv:

Katalog Litoměřické diecéze ad 1997, ad 2000

Biskupství litoměřické, Litoměřice 1997, 1999

 

Kolektiv:

Katalog Pražské arcidiecéze 1996, 2006

Arcibiskupství pražské, Praha 1996, 2006

 

Štarha Ivan:

Katalog výstavy Znaky a prapory měst, obcí a městských částí, Brno – Nová radnice 1994

MZA, Brno 1994

 

Kolektiv:

Katolická ročenka 95: Data, čísla, fakta

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1995

 

Kolektiv:

Komenský (odborný časopis pro učitele základní školy): č. 2/ročník 135

Masarykova universita, Brno 2010

 

Kolektiv:

Mediaevalia Historica Bohemica 8-11; 12/2; 13/1, 2; 15/1, 2

Historický ústav AV ČR, Praha 2001 - 2012

 

Kolektiv:

Mělnicko – vlastivědný sborník kraje Dykova, ročník 1-3 (roč. 1/1-2, roč. 2/4, roč. 3/4)

Krajinský musejní spolek, Mělník 1938-1940

 

Kolektiv:

Městské muzeum v Brně (katalogy výstav)

Městské muzeum, Brno 1951-1955

 

Kolektiv:

Moravský historický sborník - Ročenka moravského národního kongresu 1993/1994, 1995, 1999-2001, 2002-2005, 2006-2010

Moravský národní kongres, Brno 1995 - 2011

 

Štarha Ivan, Smutná Kateřina:

Moravský zemský archiv v roce 1994, 1995, 1996

MZA, Brno 1995 - 1997

 

Kolektiv:

Museum Vivum: Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ročník II.

Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm 2006

 

Vlček Emanuel:

Nejstarší Přemyslovci ve světle antropologicko lékařského průzkumu (katalog výstavy)

Národní muzeum v Praze, Kancelář prezidenta republiky, Praha 1982

 

Kolektiv:

Obnovená tradice, časopis Historického spolku Schwarzenberg

Stavounion, České Budějovice 1990

 

Zemek Metoděj:

Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, ročenka 1965

Mikulov 1965

 

Kolektiv:

Okresní archiv v Olomouci 1981

Okresní archiv, Olomouc 1982

 

Kolektiv:

Olomoucký archivní sborník 4/2006, 5/2007, 7/2009, 8/2010

Zemský archiv v Opavě-Státní okresní archiv Olomouc 2006 - 2010

 

Matulík Antonín a kolektiv:

Ondřejnický občasník, časopis Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, 1/1995

KIC Lašska-SMOPO, Frýdek-Místek 1995

 

Kolektiv:

Opus musicum – hudební měsíčník: ročník XIV/1982, ročník XVII/1985

Státní filharmonie Brno, Svaz českých skladatelů a koncerních umělců, 1982, 1985

 

Kolektiv:

Orlice, časopis pro genealogii, heraldiku a další pomocné vědy historické, 1/1990, 2/1990, 1/1991, 2/1991

Klub genealogů a heraldiků, Ostrava 1990-1991

 

Vorel Petr:

Pernštejnové v českých dějinách (sborník příspěvků z konference konané 8. - 9. 9. 1993 v Pardubicích)

Východočeské museum v Pardubicích a Historický klub, Pardubice 1995

 

Stehlíková Dana, Lobkowicz František V.:

Pokladnice Řádu křižovníků s červenou hvězdou: Katalog stálé expozice v budově konventu v Praze

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, Praha 1994

 

Trnkovi Bohumila a Miroslav:

Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007

ČGHS, Praha 2007

 

Kalábová Lenka, Konečný Michal:

Rytíři zlatého rouna na Moravě / Knights of the Order of the Golden Fleece in Moravia (katalog výstavy)

Národní památkový ústav, Brno 2009

 

Oliverius Miroslav a kolektiv:

Samizdat č. 7: Noční monolog, výtisk č. 79

Oliverius, Malé Kyšice 1995

 

Kolektiv:

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany 1905-1995 – jubilejní/1995

Rokycany 1995

 

Kolektiv:

Sborník Okresního archivu Ústí nad Orlicí 1990/2, 1991/3

Okresní archiv Ústí nad Orlicí 1990, 1991

 

Pospíchal Theodor a kolektiv:

Sborník přednášek – 29. konference vlastivědných kroužků, Velké Meziříčí 22.3.1997

Jupiter club-Vlastivědná a genealogická společnost, Velké Meziříčí 1997

 

Pospíchal Theodor a kolektiv:

Sborník přednášek 1

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 2001

 

Švecová Helena a kolektiv:

Sborník přednášek 2

Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí 2007

 

Kolektiv autorů (Brandl Zdeněk, Petráň Josef):

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 19/1978, 27/1986, 31/1991, 32/1992

Muzeum Podblanicka a SOA Benešov, 1978-1992

 

Kolektiv:

Separát Jižní Morava, ročníky 2000-2002

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně 2000-2002

 

Štarha Ivan:

Separátní otisk Jižní Morava 1997: Nové znaky a prapory z Břeclavska a Hodonínska

1997

 

Koláčný Ivan a kolektiv:

Signum č. 11-19 (září 2000-září 2002), zpravodaj Klubu faleristů v Brně

Klub faleristů v Brně při pobočce České numismatické společnosti, Brno 2000-2002

 

Procházka Alois:

Soupis památek pravěkých a historických: X. Erby (Vlastivědný sborník okresu Vyškovského)

Slavkov 1932

 

Kolektiv:

Štafeta – kulturně politický časopis Prostějovska, ročník XIV. - 1982/2

Okresní kulturní středisko, Prostějov 1982

 

Iliev Jiří:

V roce 1982 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Státní vědecká knihovna, Brno 1983

 

Iliev Jiří:

V roce 1983 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Státní vědecká knihovna, Brno 1984

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1985 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Státní vědecká knihovna, Brno 1986

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1989 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Státní vědecká knihovna, Brno 1990

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1990 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Státní vědecká knihovna, Brno 1992

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1992 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Státní vědecká knihovna, Brno 1993

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1993 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Moravská zemská knihovna, Brno 1994

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1994 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Moravská zemská knihovna, Brno 1995

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1995 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Moravská zemská knihovna, Brno 1996

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1996 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Moravská zemská knihovna, Brno 1997

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1997 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Moravská zemská knihovna, Brno 1998

 

Kmoníčková Eva:

V roce 1998 zemřeli (podnázev Informační pomůcka)

Moravská zemská knihovna, Brno 1999

 

Kolektiv:

Vexilologie, zpravodaj České vexilologické společnosti, čísla 28, 69, 84-86, 96, 103-122, 124-168, 172-175, přílohy č. 6 a 102, rejstříky 126-150

ČVS, Praha 1978-2014

 

Kolektiv:

Vlastivědná ročenka Okresního archivu Blansko IV-1969, 1971, 1973, 1974

Blansko 1969 - 1974

 

Kolektiv:

Vlastivědné rozhledy 08

Státní okresní archiv, Blansko 2008

 

Kolektiv:

Vlastivědný sborník Kralupska: Lobkowiczký sešit

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou 1998

 

Kolektiv:

Vlastivědný sborník Mělnicka I

Okresní muzeum v Mělníku 1982

 

Kolektiv:

Vlastivědný věstník moravský, roč. VIII/1, 2, 3, 4; roč. X/1, 2, 3, 4; roč. XVII/2; roč. XVIII/1; roč. XIX/2; roč. XXII/2; roč. XXIV/3

Musejní spolek v Brně 1953 - 1972

 

Kolektiv:

Zpravodaj Benátecka 1996, zvláštní číslo: Tycho de Brahe 1546-1601

MěÚ Benátky nad Jizerou 1996

 

Kolektiv:

Zpravodaj Benátecka 1997, zvláštní vydání: 120 let sboru dobrovolných hasičů v Benátkách nad Jizerou

Městský úřad Benátky nad Jizerou 1997

 

Kolektiv:

Zpravodaj KGHO 1978-1989

Klub genealogů a heraldiků Ostrava 1978-1989

 

Palát Pavel a kolektiv:

Bibliografie české práce heraldické I - 1901-1980: Tematický anotovaný soupis článků, statí a studií z oborových periodických tiskovin vydaných v české řeči na území ČSR (příloha Zpravodaje KGHO)

 

Kolektiv autorů:

Pocta PaedDr. Jiřině Holinkové, CSc.: Sborník příspěvků žáků k problematice dějin předbělohorské Olomouce (zvláštní příloha Zpravodaje KGHO III.)

 

Krzemieńska Barbara:

Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě (zvláštní příloha Zpravodaje KGHO č. IV.)

 

Elznic Václav:

Renobilitační procesy pražské (zvláštní příloha Zpravodaje KGHO č. VI.)

 

Kolektiv:

Zpravodaj klubu historiografie (heraldika a genealogie) 1984, 1985/1, 2, 3-4, 1986/1, 2

Klub historiografie, Praha 1984-1986

 

Kolektiv:

Zprávy brněnské pobočky České numismatické společnosti za spolupráce numismatického oddělení Moravského musea v Brně, 1972, 1974, 1976, 1980-1982 (č. 1, 2, 3, 9, 10, 20, 33, 34, 35, 37, 38-39, 40, 41, 42, 43, 44)

Brno 1972-1982

 

Kolektiv:

Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, č. 165, 171, 173, 175, 183, 184, 186, 191, 195, 196, 198, 199, 200

Vlastivědný ústav - Krajské vlastivědné muzeum Olomouc 1976-1979

 

Kolektiv:

Zprávy památkové péče, ročník I., duben 1937, sešit 4

Státní nakladatelství v Praze 1937

 

Smutný Jiří a kolektiv:

Židlochovický zpravodaj (měsíčník města Židlochovic), ročník XVIII., číslo 6, 7 a 10/1994

Židlochovice 1994