Prapor Moravské genealogické a heraldické společnosti.

      V souladu s usnesením ustavující valné hromady vyhlásil výbor MGHS z. s. na podzim 1996 soutěž na prapor Moravské genealogické a heraldické společnosti. Pro vyhodnocení soutěže a vybrání vítězného návrhu byla jmenována komise ve složení PhDr. Ivan Štarha, RNDr. František Pícha, PhDr. Tomáš Krejčík, Vilém Walter a Ing. Karel Dvořák.
      Komise obdržela a posoudila celkem 37 návrhů na prapor MGHS z. s. a z došlých návrhů vybrala jako vítězný návrh Pavla Vrby, který doporučila  po některých drobných úpravách  ke schválení. S vítězným návrhem byli členové seznámeni na hodnotící členské schůzi v únoru 1997.

Popis praporu:

      Praporem MGHS z. s. je list o poměru stran 2:3, rozdělený svisle v jedné třetině šířky listu. Žerďové pole je červené, v jeho středu je žlutý lipový list. Vlající pole je modré a uprostřed nese vodorovný pruh červenobíle šachovaný ve čtyřech řadách a devíti sloupcích, přičemž šířka vodorovného pruhu je 4/9 šířky listu.
      Prvky listu praporu, včetně jejich symboliky, vycházejí ze znaku MGHS z. s.. Žerďové pole, symbolizuje genealogii, připomíná pravou polovinu znaku MGHS z. s., přičemž symbol genealogického stromu ze znaku byl zjednodušen do lipového listu. Vlající pole symbolizuje heraldiku a vychází z levé poloviny znaku MGHS z. s.. I zde byl obraz poloviny červenostříbrně šachované moravské orlice zjednodušen do podoby analogicky šachovaného pruhu na modrém poli.
      Je zásluhou pana Vrby, že byl zhotoven jeden látkový exemplář praporu MGHS z. s., který může být vyvěšován jako vlajky (tj. na žerdi pomoci vlajkové šňůry), či může sloužit jako výzdoba schůzovní místnosti. V současné době je takto na každé schůzi používán.
      V souladu s filozofií vexilologie je doporučeno, aby tento prapor směl používat každý člen MGHS z. s. jako výraz příslušnosti a sounáležitosti s MGHS z. s.. Věříme, že používání praporu se poněkud rozšíří a pokud nám finanční situace dovolí, pokusíme se nechat zhotovit malé repliky praporu MGHS z. s. pro členy Společnosti.
      Oficiální schválení praporu MGHS z. s. a způsob jeho používání provede v souladu se stanovami valná hromada MGHS z. s. v lednu 1998.

 fp, pv 

Otištěno: GHI 1997 - Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI


Prapor Moravské genealogické a heraldické společnosti.
Pavel Vrba

      Navrhovaný prapor MGHS z. s. vychází ze zvoleného znaku společnosti.

      List praporu je rozdělen na dvě části  žerďovou a vlající. V žerďové části, která je kratší, a sice 1/3 délky listu, je umístněn symbol společnosti, ve vlající části pak znázorněna příslušnost k Moravě a sídlu společnosti.
      Žěrďová část je tedy červená se žlutým lipovým listem, vlající část, jenž má podobu čtverce, má podklad modrý a na něm vodorovný červeně a bíle šachovaný pruh, který nahrazuje a zároveň zjednodušuje moravskou orlici. Počet šachovaných polí odpovídá počtu polí na znaku (9/4), pouze jsou pootočeny ze svislé do vodorovné polohy a jsou o velikosti 1/9 šířky listu praporu. Šířka šachovaného pruhu následně pak odpovídá 4/9 šířky listu praporu.
      Sídlo společnosti je v městě Brně. U brněnského městského znaku tvoří jeho hlava a břevno 3/7 výšky znaku. 4/9 šířky šachovaného pruhu praporu MGHS z. s. se liší jen 1/63 od 3/7. Tímto rozdělením šířky listu praporu ve vlající části je tak zároveň nepřímo vyjádřena souvislost se sídlem společnosti.

Popis praporu:

      List tvoří svislý červený žerďový pruh, se žlutým lipovým listem, dosahující 1/3 délky listu, ve vlající modré části uprostřed vodorovný červenobíle šachovaný pruh o šířce 4/9 šířky listu, tvořící 4 řady a 9 sloupců o velikosti čtverce 1/9 šířky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 VP