Stanovy MGHS z. s. - platné znění

STANOVY MORAVSKÉ GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ SPOLECNOSTI

 
 
Čl.1. Základní ustanovení
1.)   Moravská genealogická a heraldická společnost (dále jen Společnost) je dobrovolným družením zájemců o genealogii, heraldiku a příbuzné discipliny.
2.)   Společnost je samostatnou právnickou osobou - občanským sdružením ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3.)   Společnost má sídlo v Brně.
  
 
Čl. 2. Cíl společnosti
1.)   Cílem společnosti je:
  - podporovat rozvoj genealogie, heraldiky a příbuzných disciplin, zejména pak se vztahem k regionu Moravy
  - zprostředkovat setkávání svých členů a příznivců a výměnu informací mezi nimi
  - poskytovat metodickou pomoc svým členům, příznivcům a institucím
2.)   Tyto cíle Společnost uskutečňuje:
  - organizováním setkávání svých členů na členských schůzích
  - organizováním odborných akcí, zejména genealogického a heraldického zaměření
  - organizováním styků s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí
  - vydáváním zpravodaje Společnosti, publikací a materiálů teoretického i praktického zaměření
  - budováním a zpřístupňováním vlastní knihovny a archivu
3.)   Akce Společnosti jsou přístupné široké veřejnosti.
  
 
Čl. 3. Členství ve Společnosti
1.)   Společnost tvoří
  - řádní členové
  - čestní členové
2.)   Členství ve Společnosti je omezeno dosažením věku 15 let. Není omezeno profesí, bydlištěm, ani politickou, národnostní nebo náboženskou příslušností.
3.)   Řádným členem Společnosti může být jednotlivec nebo organizace. Členství vzniká po zaevidování řádně vyplněné členské přihlášky ve výboru Společnosti a po zaplacení ročního členského příspěvku. Vnějším potvrzením členství je členská legitimace, kterou člen Společnosti obdrží od výboru Společnosti.
4.)   Čestným členem (členem, předsedou) Společnosti se může stát osoba, která se zvláště zasloužila o rozvoj genealogie, heraldiky a příbuzných disciplin. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada Společnosti na návrh výboru.
 
 
Čl. 4. Práva členů
1.)   Členové Společnosti mají právo:
  - účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti
  - účastnit se členských schůzí a dalších odborných akcí Společnosti
  - volit a být voleni do orgánů Společnosti
  - podávat návrhy orgánům Společnosti
  - odebírat publikace Společnosti
  - používat knihovnu a archiv Společnosti
2.)   Každý člen má nárok na informace o činnosti Společnosti.
  
 
Čl. 5. Členské příspěvky
1.)   Řádní členové jsou povinni platit roční členské příspěvky, a to v termínu, který jim oznámí výbor Společnosti. Výši členského příspěvku určuje valná hromada Společnosti.
2.)   Čestní členové jsou od placení členských příspěvků osvobozeni.
  
 
Čl. 6. Zánik a pozastavení členství
1.)   Členství ve Společnosti zaniká
  - vystoupením
  - vyloučením
  - úmrtím
  - zánikem kolektivního člena
2.)   Vystoupení ze Společnosti je člen povinen písemně oznámit výboru Společnosti.
3.)   Při poškození zájmu Společnosti, porušování jejích stanov a v dalších odůvodněných případech může výbor rozhodnout o vyloučení člena, a to třípětinovou většinou. Proti vyloučení se člen může odvolat valné hromadě. Pominou-li důvody vyloučení a na žádost člena, může valná hromada rozhodnout o navrácení členství.
4.)   Při nezaplacení členského příspěvku v určeném termínu může výbor rozhodnout o pozastavení členství. Dodatečným uhrazením příspěvku se členství automaticky obnovuje.
  
 
Čl. 7. Orgány Společnosti
1.)   Orgány Společnosti jsou:
  - valná hromada
  - výbor
  - revizní skupina
  
 
Čl. 8. Valná hromada
1.)   Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Tvoří jí všichni členové společnosti při čemž organizace se statutem řádného člena je zastoupena jedním delegátem.
2.)   Řádná valná hromada se schází každoročně; mimořádná valná hromada může být svolána na základě rozhodnutí výboru anebo na žádost minimálně třetiny řádných členů. Valnou hromadu svolává vždy výbor Společnosti, vede ji předseda Společnosti nebo jím pověřený člen výboru (předsedající).
3.)   Řádná valná hromada:
  - projednává zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období
  - schvaluje rámcový plán činnosti a rozpočet na další období
  - uděluje absolutorium odstupujícímu výboru
  - volí předsedu Společnosti, výbor a revizní skupinu Společnosti v případě ukončení jejich volebního období
  - rozhoduje o dalších důležitých otázkách týkajících se Společnosti
4.)   Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina řádných členů Společnosti. Pokud v určenou dobu není přítomný potřebný počet členů, přítomní členové hlasováním rozhodnou o usnášení schopnosti valné hromady a nebo o přeložení zasedání na jiný termín.
5.)   Hlasování při valné hromadě je přímé a veřejné. Každý člen a delegát má jeden hlas.Zastupitelství při hlasování není možné. Návrh se považuje za schválený, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných s právem hlasování.
6.)   Na dobu zasedání potvrzuje valná hromada volební a návrhovou komisi navrženou výborem. Volební komise předloží ke schválení volební řád volby předsedy Společnosti, výboru a revizní skupiny, seznámí s kandidáty, řídí volby a konstatuje výsledek voleb. Návrhová komise vede presenci, zjišťuje usnášení schopnost a zpracovává návrh usnesení valné hromady.
7.)   O průběhu a závěrech valné hromady zpracovává určený člen stávajícího výboru zápis, který předloží k ověření předsedovi, nejméně jednomu dalšímu členu výboru a jednomu členu revizní skupiny. Zápis musí být doplněn usnesením valné hromady a zprávou volební komise.
8.)   Valné hromady se mohou účastnit i nečlenové klubu a pozvaní hosté. Nesmějí však podávat návrhy k projednávaným záležitostem ani se účastnit hlasování.
  
 
Čl. 9. Výbor
1.)   Výbor je výkonným orgánem Společnosti. Řídí její činnost v období mezi valnými hromadami. Schází se minimálně  x měsíčně dle pololetního plánu a dále mimořádně po rozhodnutí předsedy. Zasedání výboru vede předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jimi pověřený člen výboru.
2.)   Výbor tvoří předseda Společnosti a členové výboru. Jsou voleni valnou hromadou na tříleté volební období
3.)   Členy výboru jsou: místopředseda, tajemník, hospodář, knihovník a 2-4 další členové. Funkce místopředsedy a tajemníka Společnosti může být kumulována. Rozdělení funkcí mezi členy výboru se provádí hlasováním na první schůzi výboru na návrh předsedy.
4.)   Výbor může mimo řádnou volbu kooptovat maximálně tři členy, a to třípětinovou většinou hlasů všech členů výboru. Kooptaci schvaluje valná hromada na svém nejbližším zasedání.
5.)   Předseda, místopředseda a tajemník zastupují Společnost navenek, jejím jménem jednají a uplatňují podpisové právo tak, že podpisují vždy dva z oprávněných. Zastupováním Společnosti v konkrétní věci může výbor zplnomocnit i jiné členy výboru.
6.)   Na plnění konkrétních úkolů může výbor vytvořit zvláštní komise.
7.)   Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů. Za přijaté usnesení se považuje návrh, který odhlasovala většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
8.)   O průběhu zasedání výboru a přijatých usneseních vyhotovuje pověřený člen zápis a předkládá k ověření a podpisu předsedovi a nejméně jednomu dalšímu členu výboru.
9.)   Při ukončení práce ve výboru předá odstupující člen výboru funkci svému nástupci formou písemného protokolu, který podepisuje i jeden člen revizní skupiny.
10.)   Členové výboru, kromě předsedy Společnosti, mohou rovněž odstoupit ze své funkce kdykoliv během volebního období, a to písemným oznámením předsedovi Společnosti. V případě odstoupení místopředsedy, tajemníka, hospodáře nebo knihovníka není od stoupení platné do data protokolárního předání funkce určenému nástupci.
11.)   Poklesne-li počet řádně zvolených členů výboru pod čtyři, poklesne-li počet členů výboru s podpisovým právem (čl.9.5) na jednoho nebo uprázdní-li se funkce předsedy Společnosti, je výbor povinen svolat do 1 měsíce mimořádnou valnou hromadu.
  
 
Čl. 10. Revizní skupina
1.)   Revizní skupina je kontrolním orgánem Společnosti. Jejím úkolem je
  - kontrolovat hospodaření Společnosti
  - kontrolovat vedení agendy Společnosti
  - kontrolovat dodržování stanov Společnosti a platných předpisů
  - kontrolovat vedení a využívání knihovny a archivu Společnosti
  - podávat o výsledcích kontroly zprávu valné hromadě
2.)   Revizní skupinu tvoří dva nebo tři revizoři, kteří jsou voleni valnou hromadou na tříleté volební období.
3.)   Členové revizní skupiny mají právo účastnit se zasedání výboru Společnosti.
4.)   O své činnosti podává revizní skupina zprávu valné hromadě Společnosti. Bez zprávy revizní skupiny, podepsané alespoň jedním revizorem, nelze odstupujícímu výboru udělit absolutorium.
  
 
Čl. 11. Hospodaření společnosti
1.)   Společnost hospodaří na základě plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok. Plán a rozpočet schvaluje výbor do 15. ledna příslušného roku.
2.)   Prostředky na svoji činnost získává společnost:
  - příjmy z členských příspěvků
  - dobrovolnými finančními a věcnými dary od organizací a jednotlivců
  - příjmy z odborných akcí Společnosti
  - finanční prostředky jsou v rámci rozpočtu využívány na plnění cílů Společnosti dle Čl. 1. a na zajištění agendy Společnosti.
3.)   Za majetek společnosti, finanční prostředky a jejich racionální využívání zodpovídá výbor. Příjmy a platby Společnosti probíhají na účtu Společnosti ve finančním ústavu.
4.)   Správou majetku a finančních prostředků je výborem pověřen hospodář. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu předkládají tajemník a hospodář výboru do 15. ledna. následujícího roku.
5.)   V případě zániku Společnosti rozhodne o jejím majetku mimořádná valná hromada.
 
 
Čl. 12.Kluby
1.)   Členové Společnosti mohou vytvářet kluby s místní nebo regionální působností a zájmové sekce, které plní úkoly Společnosti.
2.)   Kluby a sekce se řídí vlastním statutem, který musí být v souladu se stanovami Společnosti. Ustavení klubu nebo sekce podléhá schválení výboru a musí být potvrzeno valnou hromadou Společnosti.
  
 
Čl. 13. Symboly Společnosti
1.)   Symboly Společnosti jsou znak, prapor a pečeť.
2.)   Symboly Společnosti a způsob jejich používání stanoví svým usnesením valná hromada.
3.)   Na označení svého názvu může Společnost používat zkratku MGHS.
  
 
Čl. 14. Závěrečná ustanovení
1.)   Společnost byla založena registrací těchto stanov Ministerstvem vnitra ČR dne 5. 9.1995.
2.)   Změny a doplňky Stanov podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.