Stanovy


STANOVY

 

MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST
zapsaný spolek

Znění stanov ke dni 16. 2. 2016

 

Čl. 1. Základní ustanovení

1.) Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s. (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením zájemců o genealogii, heraldiku a příbuzné discipliny.

2.) Společnost je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a jako taková je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

3.) Společnost má sídlo v Brně, Tyršova ul. 1936/14, PSČ 612 00.

 

Čl. 2. Účel a činnost Společnosti

1.) Účelem Společnosti je:
– podporovat rozvoj genealogie, heraldiky a příbuzných disciplin, zejména pak se vztahem k regionu Moravy
– zprostředkovat setkávání svých členů a příznivců a výměnu informací mezi nimi
– poskytovat metodickou pomoc svým členům, příznivcům a institucím.

2.) K naplnění účelu dle odst.1) Společnost uskutečňuje především tyto hlavní činnosti:
– organizování setkávání svých členů na členských schůzích
– organizování odborných akcí, zejména genealogického a heraldického zaměření
– organizování styků s partnerskými organizacemi doma i v zahraničí
– vydávání zpravodaje Společnosti, publikací a materiálů teoretického i praktického zaměření
– budování a zpřístupňování vlastní knihovny a archivu.

3) Členské schůze a odborné akce jsou přístupné veřejnosti.

 

Čl. 3. Členství ve Společnosti

1.) Společnost tvoří:
– řádní členové
– zasloužilí členové
– čestní členové. 

2.) Členství ve Společnosti je dobrovolné, členem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let bez rozdílu pohlaví, vyznání, rasy, politického a sociálního zařazení a státní příslušnosti.

3.) Řádným členem Společnosti může být jednotlivec nebo organizace. Členství vzniká po zaevidování řádně vyplněné členské přihlášky ve výboru Společnosti a po zaplacení ročního členského příspěvku. Vnějším potvrzením členství je členská legitimace, kterou člen Společnosti obdrží od výboru Společnosti.

4.) Zasloužilým členem se stává člen Společnosti, který se dlouho výrazným způsobem podílí na chodu Společnosti. O udělení statusu zasloužilého člena rozhoduje valná hromada Společnosti na návrh výboru.

5.) Čestným členem (členem, předsedou) Společnosti se může stát osoba, která se zvláště zasloužila o rozvoj genealogie, heraldiky a příbuzných disciplin i mimo okruh Společnosti. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada Společnosti na návrh výboru.

6.) Seznam členů Společnosti vede výbor Společnosti a je k nahlédnutí u pověřeného člena výboru.

 

Čl. 4. Práva a povinnosti členů

1.) Členové Společnosti mají právo:
– účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti
– účastnit se členských schůzí a dalších odborných akcí Společnosti
– volit a být voleni do orgánů Společnosti – podávat návrhy orgánům Společnosti
– odebírat publikace Společnosti
– používat knihovnu a archiv Společnosti

2.) Každý člen má nárok na informace o činnosti Společnosti.

3.) Členové Společnosti neručí za dluhy Společnosti

4.) Povinností člena Společnosti je dodržovat stanovy společnosti, platit členské příspěvky, oznámit změny údajů uvedené v členské přihlášce a nejednat bez pověření jménem Společnosti.

 

Čl. 5. Členské příspěvky

1.) Řádní členové jsou povinni platit roční členské příspěvky, a to v termínu, který jim oznámí výbor Společnosti. Výši členského příspěvku určuje valná hromada Společnosti.

2.) Čestní a zasloužilí členové jsou od placení členských příspěvků osvobozeni.

 

Čl. 6. Zánik a pozastavení členství

1.) Členství ve Společnosti zaniká: 
– vystoupením
– vyškrtnutím
– vyloučením
– úmrtím
– zánikem Společnosti. 

2.) Vystoupení ze Společnosti je člen povinen písemně oznámit výboru Společnosti.

3.) Při poškození zájmu Společnosti, porušování jejích stanov a v dalších odůvodněných případech může výbor rozhodnout o vyloučení člena, a to třípětinovou většinou. Proti vyloučení se člen může odvolat valné hromadě. Pominou-li důvody vyloučení a na žádost člena, může valná hromada rozhodnout o navrácení členství.

4.) Při nezaplacení členského příspěvku v určeném termínu může výbor rozhodnout o pozastavení členství. Dodatečným uhrazením dlužných příspěvků se členství automaticky obnovuje. Doba pozastavení členství je dvouletá, potom následuje vyškrtnutí člena ze Společnosti.

 

Čl. 7. Orgány Společnosti

1.) Orgány Společnosti jsou:
– valná hromada
– výbor
– revizní skupina

 

Čl. 8. Valná hromada

1.) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Tvoří jí všichni členové Společnosti, přičemž organizace se statutem řádného člena je zastoupena jedním delegátem.

2.) Řádná valná hromada se schází každoročně; mimořádná valná hromada může být svolána na základě rozhodnutí výboru anebo na žádost minimálně třetiny řádných členů. Valnou hromadu svolává výbor Společnosti, nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí svolání je návrh programu zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena do návrhu programu zasedání při svolání valné hromady, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných na valné hromadě. Jednání valné hromady vede předseda Společnosti nebo jím pověřený člen výboru (předsedající).

3.) Řádná valná hromada:
– projednává zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období
– schvaluje rámcový plán činnosti a rozpočet na další období
– uděluje absolutorium odstupujícímu výboru
– volí a odvolává výbor a revizní skupinu Společnosti
– rozhoduje o dalších důležitých otázkách týkajících se Společnosti.

4.) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina řádných členů Společnosti. Pokud v určenou dobu není přítomný potřebný počet členů, přítomní členové hlasováním rozhodnou o usnášeníschopnosti valné hromady anebo o přeložení zasedání na jiný termín nejpozději do 6 týdnů.

5.) Hlasování při valné hromadě je přímé a veřejné. Každý člen a delegát má jeden hlas. Zastupitelství při hlasování není možné. Návrh se považuje za schválený, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných s právem hlasování.

6.) Na dobu zasedání potvrzuje valná hromada volební a návrhovou komisi navrženou výborem. Volební komise předloží ke schválení volební řád pro volbu výboru a revizní skupiny, seznámí s kandidáty, řídí volby a konstatuje výsledek voleb. Návrhová komise vede presenci, zjišťuje usnášení schopnost a zpracovává návrh usnesení valné hromady.

7.) O průběhu a závěrech valné hromady zpracovává určený člen stávajícího výboru zápis, který předloží k ověření předsedovi, nejméně jednomu dalšímu členu výboru a jednomu členu revizní skupiny. Zápis musí být doplněn usnesením valné hromady a zprávou volební komise.

8.) Valné hromady se mohou účastnit i pozvaní hosté. Nesmějí však podávat návrhy k projednávaným záležitostem ani se účastnit hlasování.

 

Čl. 9. Výbor

1.) Výbor je výkonným orgánem Společnosti. Řídí její činnost v období mezi valnými hromadami.

2.) Výbor tvoří předsednictvo výboru a odborní členové výboru. Jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté volební období.

3.) Předsednictvo výboru tvoří předseda, místopředseda a tajemník. Tyto osoby jsou statutárními zástupci Společnosti. Zastupují Společnost navenek, jejím jménem jednají a uplatňují podpisové právo tak, že podepisují vždy dva z oprávněných. Předsednictvo v konkrétní věci může k zastupování Společnosti zmocnit i další členy výboru. Členové předsednictva jsou voleni valnou hromadou každý zvlášť.

4.) Odborní členové výboru jsou: hospodář, knihovník a 3 – 6 dalších členů. Rozdělení pracovní náplně mezi členy výboru se provádí na první schůzi výboru.

5.) Výbor může mimo řádnou volbu kooptovat maximálně tři odborné členy výboru, a to třípětinovou většinou hlasů všech členů výboru. Kooptaci schvaluje valná hromada na svém nejbližším zasedání.

6.) Na plnění konkrétních úkolů může výbor vytvořit zvláštní komise.

7.) Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně polovina jeho členů. Za přijaté usnesení se považuje návrh, který odhlasovala většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Výbor Společnosti se schází se 1 x měsíčně dle pololetního plánu a dále mimořádně po rozhodnutí předsedy. Zasedání výboru vede předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jimi pověřený člen výboru. O průběhu zasedání výboru a přijatých usneseních vyhotovuje pověřený člen zápis a předkládá k ověření a podpisu předsedovi a nejméně jednomu dalšímu členu výboru.

8.) Odborní členové výboru mohou odstoupit ze své funkce kdykoliv během volebního období, a to písemným oznámením předsedovi Společnosti. V případě odstoupení hospodáře nebo knihovníka není odstoupení platné do data protokolárního předání funkce určenému nástupci.

9.) Členové předsednictva výboru mohou odstoupit ze své funkce pouze po projednání valnou hromadou, kterou je výbor povinen svolat do 1 měsíce od data, kdy mu byl úmysl odstoupit oznámen. Tato valná hromada zároveň zvolí nového člena předsednictva. Výbor je povinen zajistit protokolární předání a převzetí funkce člena předsednictva.

10.) Poklesne-li počet odborných členů výboru pod čtyři nebo poklesne-li počet členů předsednictva výboru na dva, je výbor povinen svolat do 1 měsíce mimořádnou valnou hromadu.

 

Čl. 10. Revizní skupina

1.) Revizní skupina je kontrolním orgánem Společnosti. Jejím úkolem je
– kontrolovat hospodaření Společnosti
– kontrolovat vedení agendy Společnosti
– kontrolovat dodržování stanov Společnosti a platných předpisů
– kontrolovat vedení a využívání knihovny a archivu Společnosti
– podávat o výsledcích kontroly zprávu valné hromadě. 

2.) Revizní skupinu tvoří tři revizoři, kteří jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté volební období. Ze svého středu si volí předsedu revizní skupiny.

3.) Členové revizní skupiny mají právo účastnit se zasedání výboru Společnosti s hlasem poradním.

4.) O své činnosti podává revizní skupina zprávu valné hromadě Společnosti. Bez zprávy revizní skupiny, podepsané alespoň dvěma revizory, nelze odstupujícímu výboru udělit absolutorium.

 

Čl. 11. Hospodaření Společnosti 

1.) Společnost hospodaří na základě plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok. Plán a rozpočet navrhuje výbor do 15. ledna příslušného roku, schvaluje valná hromada.

2.) Prostředky na svoji činnost získává Společnost:
– příjmy z členských příspěvků
– finančními a věcnými dary od organizací a jednotlivců
– příjmy z odborných akcí Společnosti.
Finanční prostředky jsou v rámci rozpočtu využívány na plnění cílů Společnosti dle Čl. 2. a na zajištění agendy Společnosti.

3.) Za majetek společnosti, finanční prostředky a jejich racionální využívání zodpovídá výbor. Příjmy a platby Společnosti probíhají na účtu Společnosti ve finančním ústavu.

4.) Správou majetku a finančních prostředků je výborem pověřen hospodář. Výroční zprávu o činnosti a hospodaření klubu předkládají tajemník a hospodář výboru do 15. ledna. následujícího roku, schvaluje valná hromada.

5.) V případě zániku Společnosti bude jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. O zániku Společnosti rozhodne mimořádná valná hromada.

 

Čl. 12. Symboly Společnosti

1.) Symboly Společnosti jsou znak, prapor a pečeť.

2.) Symboly Společnosti a způsob jejich používání stanoví svým usnesením valná hromada.

3.) Na označení svého názvu může Společnost používat zkratku MGHS.

 

Čl. 13. Závěrečná ustanovení

1.) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku. Zároveň tímto datem pozbývají platnosti předchozí stanovy Společnosti registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 5. 9. 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků.

2.) Změny a doplňky stanov podléhají schválení valnou hromadou Společnosti. Jejich účinnost nastává dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin.

 

 

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.                                   Vilém Walter 
                   předseda MGHS                                         tajemník MGHS

 

V Brně 16. 2. 2016