Knihovna


Výpůjční řád fondu knihovny MGHS, z. s. uloženého v knihovně Archivu města Brna

Pro vypůjčování knih a časopisů z fondu MGHS, z. s. platí v zásadě výpůjční řád knihovny AMB s následujícími specifiky.


  • Fond MGHS, z. s. má svůj vlastní seznam titulů, k němuž má přístup knihovna AMB a správce fondu MGHS, kterým je v současnosti Mgr. Petr Houzar, DiS. Všechny knihy a časopisy jsou označeny buď razítkem spolku nebo heraldickým exlibris a vepsanou signaturou umístění v regálu. Doplňování fondu MGHS a vedení seznamu je v pravomoci správce fondu MGHS za souhlasu výboru MGHS, z. s.
  •  Presenční výpůjčky z fondu realizují pracovníci knihovny AMB podle výpůjčního řádu knihovny.
  • Knihy a časopisy z fondu MGHS je možno vypůjčit i absenčně, a to pouze členům MGHS. Členství je nutno prokázat legitimací MGHS a potvrzením o zaplacení ročního členského příspěvku (nalepenou známkou), případně porovnáním osobních dat s daty v seznamu členů MGHS.
  • Výpůjční doba při absenčním vypůjčení je 1 měsíc, s možností prodloužení o maximálně 1 měsíc.
  • Všechny absenční výpůjčky jakož i rezervace absenční výpůjčky při dočasné nedostupnosti titulu musí být realizovány prostřednictvím správce fondu MGHS. Správce fondu MGHS odpovídá za řádnou evidenci absenčních výpůjček.
  • Předání a vrácení titulu pro absenční výpůjčku je možné v sídle knihovny, na výborové či členské schůzi MGHS, případně i jinde, pokud se obě strany domluví.


Schváleno výborovou schůzí MGHS, z. s. dne 24. 8. 2020

 


Seznam knih ke stažení: