Znak


Heraldický popis:

Ve štítu polceném
červeně a modře,
vpravo zlatá vykořeněná lípa,
vlevo polovina stříbro-červeně
šachované orlice se zlatou zbrojí.

Na štítu je postavena
kolčí přilbice přirozené barvy
se zlatou helmovní korunkou,
z niž vyrůstá klenot;
zlatá lípa mezi dvěma
stříbro-červeně šachovanými
orlími křídly.

Přikrývadla jsou
vpravo modro-stříbrná,
vlevo červeno-stříbrná.


Znak Moravské genealogické a heraldické společnosti.
Jiří Louda

 

     Když mě na sklonku roku 1995 požádal Dr. F. Pícha jménem Genealogického a heraldického klubu v Brně, abych vytvořil znak pro připravovanou Moravskou genealogickou a heraldickou společnost, považoval jsem za čest a povinnost, abych tomuto přání vyhověl. Poněvadž ovšem tato nová či spíše staronová společnost úzce navazuje na činnost dosavadního klubu, který svůj znak už měl, považoval jsem, ve shodě s míněním Dr. Píchy, za vhodné, aby i nový znak vycházel ze znaku klubu. Bylo ovšem třeba symbolicky vyjádřit to, že nová společnost přestává být jen brněnskou organizací (i když její členové nikdy nebyli pouze Brňáci) a také doplnit znak o klenot, poněvadž přilba bez této ozdoby nemá vlastně v heraldice smysl. Rovněž bylo třeba rozhodnout nově o tinkturách celého znaku.
Moje konečné řešení tedy ponechalo v pravé, tedy čestnější části štítu dosavadní symbol pro rodopis (ostatně genealogie v názvu nové společnosti je před heraldikou), to je strom, a poněvadž naším národním stromem je lípa, jejíž ratolesti zdobí i naši prezidentskou vlajku, vyjadřuje rodopisnou část činnosti naší společnosti vykořeněná lípa. Její viditelné kořeny připomínají, že máme své kořeny zapuštěny v této zemi. Lípa je zlatá, pole pod ní červené jako symbol krve, která spojuje každý rod.
Levá polovina štítu dosud celkem logicky nesla znak Brna. Rozšíření působnosti společnosti na celou Moravu se vyžaduje i její heraldický symbol, jímž je charakteristická a krásná šachovaná orlice. Aby nedošlo ke zkreslení při případném použití celé orlice, volil jsem jen její polovinu, což je v heraldice běžné. Britská heraldika pro takové spojení má velmi případný termín – dimidiation, tedy rozpůlení, přičemž polovina figury vychází z dělící čáry.
Na štítu stojí kolčí přilbice (používám Schwarzenbergův termín), na niž z helmovní korunky vyrůstá klenot – zlatá lípa mezi dvěma křídly moravské orlice. Přikrývadla splývající z korunky jsou v barvách znaku Moravy a jsou i barvami státními.

Heraldický popis celého znaku tedy zní:
     Ve štítu polceném červeně a modře, vpravo zlatá vykořeněná lípa, vlevo polovina stříbro-červeně šachované orlice se zlatou zbrojí.
Na štítu je postavena kolčí přilbice přirozené barvy se zlatou helmovní korunkou, z niž vyrůstá klenot; zlatá lípa mezi dvěma stříbro-červeně šachovanými orlími křídly.
Přikrývadla jsou vpravo modro-stříbrná, vlevo červeno-stříbrná.

    Byl jsem potěšen, když na ustavující schůzi vznikající společnosti dne 20. ledna 1996 byl tento znak přijat a přál bych si, aby pod tímto symbolem naše společnost pokračovala ve své ušlechtilé činnosti stejně úspěšně jako v minulosti. Všichni jistě s úlevou pociťujeme, že na genealogii a heraldiku se u nás už nehledí s pochybnostmi o jejich smyslu a užitečnosti, ne-li přímo s podezřením, že jde o bezmála podvratnou činnost.

Otištěno: GHI 1996 – Články a studie