Rozhovor s Rudolfem Valáškem

Otázky pro: plk. Ing. Rudolfa Valáška, HZS

1) Jak vznikl Váš zájem o pomocné vědy historické genealogii, heraldiku a historii hasičů? Ve kterém roce jste zaregistroval činnost Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně ?

Zájem o to, jak se život dříve ve mně probudila naše paní učitelka Drašarová již na základní škole. Doslova jsme všichni hltali její vyprávění o životě našich předků. Můj zájem o to, jak se žilo dříve, podpořil ještě můj dědeček, když mi věnoval v roce 1960 „Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě“ od Fr. Palackého z roku 1928. A tak to pokračovalo i dále až po sešity k poznání národní minulosti „Slovo k historii“ vydávané Melantrichem. Protože jsem byl již od mládí dobrovolným hasičem, zajímal jsem se i o historii z tohoto pohledu a to nejen z hlediska jejich pomoci bližnímu v těžké chvíli, ale i z pohledu vývoje hasičské techniky a všeho co s tím souvisí. To vše jsem potom zužitkoval ve své první knize věnované hasičům z povolání v Brně, kteří město chránili již od roku1864. Jsem přesvědčen o tom, že je třeba stále vést, zejména mladé lidi k tomu, aby pravdivě poznávali naši historii.

2) Zapojil jste se do činnosti MGHS, respektive jak prezentujete svojí badatelskou činnost a akce Hasičské jednoty?

Vývoj v naší společnosti po roce 1990 mně přivedl k tomu, že je třeba zachytit mizející okamžiky, protože s neúprosným časem mizí také pamětníci. Jako hasič jsem se věnoval nejen historickému vývoji hasičů z povolání a dobrovolných, ale také našemu protinacistickému odboji. Z mých zkušeností vyplývá, že nejlépe lze historické události přiblížit lidem na skutečných příkladech v jejich nejbližším okolí. To se mně podařilo vyprávěním příběhu našeho občana, který věren své přísaze Československé republice, po obsazení republiky nacisty, odešel bojovat s nacisty do Francie, Anglie a nakonec skončil na Slovensku. Bohužel, dnešní mladá generace mnoho nečte a tak se jim snažím přiblížit formou prezentací na společných setkání nebo jejich zapojením do tematických zájezdů organizovaných oblastním výborem ČSBS Brno venkov na místa spojená s protinacistickým odbojem (Wratislav – Breslau, Kounicovy koleje, Lidice, Terezín, Svatobořice a další.).

3) Co popřejete členům Moravské genealogické a heraldické společnosti k 50. výročí jejího založení a činnosti v Brně?

Učili nás, že si máme brát příklad z předků, kteří pro svou vlast umírali, bojovali s nepřáteli a postavili se i přesile, protože cítili odpovědnost za svůj domov. Co jiného tedy popřát než hodně zdravého a neutuchajícího optimismu v činnosti MGHS, která je dnes tolik potřebná.