K  50. výročí vzniku MGHS, z. s. v Brně – Ing. Rudolf Vondráček, CSc

Zájem o historii, genealogii a heraldiku, které patří k pomocným vědám historickým, jsem získal od pana profesora Jaroslava Čecha z Gymnázia Z. Wintra v Rakovníku. Při studiu na vojenské vysoké škole v Brně, jako řádný vědecký aspirant, jsem zaregistroval činnost pobočky pražské ČGHS. Zjistil jsem, že se jedná o klub, který sdružuje občany z Moravy, kterým se genealogie a heraldika staly koníčkem. V roce 1977 jsem se stal členem klubu a později i zakládajícím členem MGHS z.s.

V roce 2022 si naši členové i brněnská veřejnost připomínají 50. výročí vzniku Moravské genealogické a heraldické společnosti (název MGHS od r. 1996), která plynule navazuje na činnost pobočky ČGHS a pozdějšího GHK. Moje zapojení do činnosti Klubu nebylo snadné. Zúčastňoval jsem se akcí jako jediný v uniformě důstojníka. S vlídným přijetím jsem se setkal u pána v lesnické uniformě. Byl jím uznávaný člen a genealog z Hranic pan Vladimír Rolinc, se kterým jsem sedával vzadu v poslední lavici. Problém s přijetím do GHK neměl prof. Špirk, ani pozdější předseda klubu Dr. Jiří Plichta. Ten mne, jako voj. topografa se znalostí našich památek, zapojil do organizace zájezdů a vycházek. Zájezdy výbor z počátku organizoval pouze po republice. Po roce 1990 jsme pak směli i do Rakouska a SRN. Za zapojení do činnosti výboru MGHS vděčím zakládajícímu členu Vilému Waltrovi a krajanovi RNDr. Františku Píchovi. U těchto funkcionářů nepřestávám obdivovat jejich odborné znalosti naší problematiky a zapojení do dalších spolkových a veřejných činností.

V rámci výboru jsem navázal úzkou spolupráci s Moravským zemským archivem a s knihovnou Jiřího Mahena v Brně, která naší činnost propaguje ve svých pobočkách. V knihovně J. Mahena se uskutečnily první ročníky každoročního Matiné (listopad) na genealogické nebo heraldické téma. Poslední ročníky, včetně toho letošního, probíhají v historickém refektáři kartuziánského kláštera v Králově Poli, kde dnes sídlí Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Hlavní náplní Matiné jsou genealogická a heraldická témata, která prezentují účastníci z celé České republiky i ze zahraničí. K připomenutí letošního 50. výročí vzniku MGHS z.s., bude tomuto tématu věnována část programu letošního 15. ročníku Matiné, které se uskuteční v sobotu dne 12. listopadu 2022.

Dnes má naše Společnost, z původně 70 přihlášených, celkem 165 individuálních a kolektivních členů. Úřadujícím předsedou MGHS, je prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc, vědecko pedagogický pracovník brněnské Masarykovy univerzity a člen Academie Internationale de Heraldique. Tajemníkem MGHS je pan Vilém Walter, zakládající člen Klubu a naší Společnosti. Podrobnější informace a Plány činnosti MGHS, z.s. na jednotlivá pololetí kalendářního roku, jsou pro členy a zájemce k dispozici na webových stránkách: https//www.mghs.cz/.

Současná Moravská genealogická a heraldická společnost z.s. pokračuje v pořádání přednášek, exkurzí, zájezdů (vycházek), kurzů a jednou ročně organizuje celodenní Matiné s mezinárodní účastí. Velmi si vážím ocenění, kterým jsem byl na návrh výboru v roce 2017 po schválení Valnou hromadou jmenován Zasloužilým členem MGHS Brno.

Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně a jejím členům přeji pevné zdravíčko a pohodu do dalších let. Členům výboru a revizní komise MGHS z. s. do dalšího období hodně tvůrčích sil a úspěšných akcí.

S pozdravem všem Ing. R. J. Vondráček, CSc.

V Brně L. P. 15. 10. 2022