Prohlídka výstav v Hodoníně dne 19. 1. 2014


Cílem nedělní vycházky dne 19. 1. 2014 bylo město Hodonín a jeho muzea. První zmínka o osadě je z listiny datované rokem 1046, kde se uvádí pod názvem Godonin. Městská práva byla udělena roku 1228 Královnou Konstancií Uherskou. První pečeť, ze které je odvozen znak města, je doložena z roku 1604. Významnou památkou je radnice. Stará je doložena v roce 1609. Na jejím místě vznikla nová, která byla roku 1902 přestavěna v secesním stylu do dnešní podoby. Na radnici jsou novogotické prvky, portrét královny Konstancie a zvonkohra (360 melodií). Od roku 1728 je znak města v novém barevném provedení. Znakové privilegium bylo městu potvrzeno roku 1928 a prapor město získalo v roce 1995.

Krásného slunečného počasí naši členové využili k individuální prohlídce kostela sv. Vavřince z roku 1640, který byl v roce 1780 přestavěn do současné podoby. Renesančního zámečku z roku 1594, kde je dnes Muzeum T.G. Masaryka s rozsáhlou expozicí věnovanou našemu prvnímu prezidentovi. A dále Galerie – Domu umění (díla J. Úprky), která oslavila stoleté výročí.

Odpoledne 15 členů MGHS přivítala na komentované prohlídce lektorka Muzea naftového dobývání a geologie, umístěného v budově bývalých Dukelských kasáren, paní Pavla Dvořáková. Jedná se o jediné muzeum v ČR, které bylo Občanským sdružením pod vedením Mgr. Blažka, Ph.D otevřeno v roce 2006. Odborný, názorný a vysoce erudovaný výklad nás seznámil s bohatou a industriální minulostí regionu. Důraz byl položen seznámení se získáváním ropy na Středním východě, V USA a na stoletou historii průzkumu a těžby nafty v regionu. Zaujalo nepřeberné množství exponátů, přístrojů, minerálů a názorných pomůcek, které doplňují prohlídku. Velký zájem vzbudila i Síň věnovaná působení podnikatelů z rodiny Redlichů (Fritz v letech 1913 – 1918 byl starostou města), která významně ovlivnila rozvoj, výstavbu i kulturní život města a podporovala na studiích T. G. Masaryka. V okolí budovy je technologický park se zařízeními pro průzkum a těžbu nafty, který jsme využili ke společné fotografii.

Hlavním cílem vycházky byla výstava „Rytířské řády historie a současnost“ v pobočce Muzea T.G.M v Evropských sálech. Jedinečná výstava dokumentovala historii, insignie a vývoj čtyř rytířských řádů až po jejich současnou činnost na našem území. Jmenovitě se jednalo o Řád Maltézských rytířů, Řád sv. Lazara, Řád Božího Hrobu a Řád Německých rytířů. Účastníci ocenili úsilí pracovníků muzea, kterým se podařilo soustředit jinak nedostupné exponáty z desítek míst do jedné úžasné expozice. Naše poděkování patřilo kurátorovi výstavy Dr. M. Vařekovi, Ph.D. za zpracování doprovodných katalogů k vlastní výstavě. Náš člen Ing. J. Hrdý zorganizoval návštěvu výstavy i pro Numismatickou společnost. Účastníci vycházky se přes drobné problémy v cestování vlakem v pořádku vrátili ve večerních hodinách do Brna.

 

text: Ing. R. Vondráček
foto: Ing. Zd. Durďák