Rok 1998


Z činnosti společnosti v roce 1998


Valná hromada
Druhá valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti se uskutečnila dne 20. ledna 1998 v Brně, a to v zasedací síni zastupitelstva Městské části Brno-střed, Dominikánská 2. Presentovalo se na ní celkem 41 členů MGHS a řídil ji z pověření výboru místopředseda MGHS RNDr. Fr. Pícha.
Po zahájení, uctění památky zemřelých členů MGHS a schválení členů návrhové a volební komise, vyslechli přítomní členové nejprve odbornou přednášku PhDr. B. Smutného na téma „Genealogie a rodinný archiv hrabat Friesů“. Po zprávě mandátové komise a schválení volebního řádu valná hromada jednala o tomto:

 • Předseda MGHS PhDr. Ivan Štarha přednesl zprávu o činnosti MGHS za rok 1997 a rámcový plán činnosti na rok 1998. Konstatoval mj., že Společnost vyvíjí svoji činnost v souladu se stanovami, všechny plánované akce se uskutečnily a byly ze strany členů vesměs příznivě hodnoceny a bylo dosaženo vyrovnání skluzu ve vydávání zpravodaje . Plán činnosti na rok 1998 předpokládá činnost v rozsahu shodném s předchozím rokem . Zpráva i plán činnosti byly valnou hromadou schváleny.
 • Dr. Vieweghová seznámila členy s výsledky hospodaření MGHS za rok 1997. Konstatovala, že příjmy Společnosti (včetně dotací od Magistrátu města Brna a městské části Brno-Královo Pole) činily celkem 155.347,60 Kč a výdaje činily 126.073,70 Kč. Aktiva ve výši 29.273,90 byla převedena do roku 1998. Návrh rozpočtu na rok 1998 předpokládá vyrovnané příjmy a výdaje ve výši 119.900 Kč. Finanční zpráva i finanční plán byly valnou hromadou schváleny.
 • P. Vrba tlumočil zprávu revizní skupiny, která konstatovala, že v práci výboru, vedení agendy Společnosti, ani ve vedení hospodaření Společnosti nebyly shledány závady. Revizní skupina doporučila udělit odstupujícímu výboru absolutorium. Doporučení bylo valnou hromadou schváleno.
 • Valná hromada dále schválila k užívání vítězný návrh p. Vrby na prapor MGHS (jeho popis a vyobrazení viz GHI 1997).
 • Za řízení předsedy volební komise Ing. Vl. Svobody byl zvolen nový výbor MGHS a revizní skupina MGHS.
 • Dr. Fr. Pícha přednesl a odůvodnil návrh na změnu stanov Společnosti. Po věcné diskusi a projednání připomínek byla změna stanov schválena.
 • Valná hromada schválila návrh výboru na úpravu členských příspěvků na rok 1998. Jejich nová výše činí 180 Kč pro výdělečně činné členy a 90 Kč pro studenty a důchodce.
 • Valná hromada schválila hlasováním návrh na udělení čestného členství v MGHS doc. RNDr. Ludvíku Muchovi a Ing. Zdenko Alexymu.

    Ve všeobecné diskusi byly projednány některé náměty a připomínky členů.
Na závěr valné hromady bylo jednohlasně schváleno Usnesení valné hromady zpracované návrhovou komisí, které shrnuje všechna nejdůležitější rozhodnutí uvedená výše.

-fp-

Z námětů a připomínek členů

    Na valné hromadě v lednu 1998 zazněly některé zajímavé náměty a návrhy, které tímto předkládáme k diskusi:

1) Genealogické pondělky
Pan Pavlík a prof. Vilímek navrhují, aby byly obnoveny genealogické pondělky a aby členové měli prostor, např. na členských schůzích, k diskusním schůzkám týkajícím se problematiky rodopisného bádání. Výbor MGHS uvítá, pokud se některý z členů MGHS ujme organizace genealogických pondělků, které byly dlouholetou tradicí bývalého GHK. Místnost pro konání GP je možno zajistit. Sdělte prosím případné návrhy jednateli MGHS p. Waltrovi.

2) Genealogické dotazy
Na základě návrhu p. Pavlíka sděluje tímto výbor MGHS, že je možno uveřejňovat genealogické dotazy v GHI nebo v našem informační bulletinu (plánu práce) vydávaném 2x ročně. Texty dotazů směřujte na jednatele MGHS. Zároveň nabízí náš člen p. Rolinc, že je ochoten všem zájemcům odpovídat na jejich genealogické dotazy poštou (nutno přiložit známku na odpověď). Genealogické dotazy je možno uveřejnit i ve vývěsce Společnosti.

3) Publikace seznamu členů
Návrh p. Hanuše, aby ke zkvalitnění kontaktů mezi členy byl v GHI uveřejněn úplný seznam členů MGHS s uvedením jejich adres a oboru zájmu považuje výbor za podnětný, domnívá se však, že z důvodu ochrany osobních dat nemůže tyto údaje bez souhlasu každého z členů uveřejnit.
Výbor se proto tímto obrací na všechny členy MGHS , aby v případě, že souhlasí s uveřejněním v Informačním bulletinu nebo GHI, zaslali jednateli MGHS toto prohlášení:
Souhlasím, aby v publikaci Moravské genealogické a heraldické společnosti bylo uveřejněno moje jméno, adresa a obor zájmu podle údajů uvedených v členské přihlášce. Případně, podle vlastního uvážení, obor zájmu doplňte či rozšiřte.

-fp-

Změny ve stanovách MGHS
Na základě návrhu výboru a v souladu s čl.14.2 stanov MGHS schválila valná hromada dne 20. ledna 1998 některé drobné změny ve stanovách Společnosti. Tyto změny odrážejí přijetí návrhu, aby byla valná hromada svolávána každoročně (zejména z důvodu schválení rozpočtu), a aby volební období výboru i revizní skupiny bylo tříleté (případné změny ve složení výboru během tohoto období budou pak schvalovány nejbližší valnou hromadou).
    Byly schváleny následující změny stanov:
1) Znění článku 8.2 se mění takto:
„Řádná valná hromada se schází každoročně; mimořádná valná hromada může být svolána na základě rozhodnutí výboru anebo na žádost minimálně třetiny řádných členů. Valnou hromadu svolává vždy výbor Společnosti, vede ji předseda Společnosti nebo jím pověřený člen výboru (předsedající)“.
2) První věta čl.8.3. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Řádná valná hromada:
projednává zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období
schvaluje rámcový plán činnosti a rozpočet na další období
uděluje absolutorium odstupujícímu výboru
volí předsedu Společnosti, výbor a revizní skupinu Společnosti v případě ukončení jejich volebního období
rozhoduje o dalších důležitých otázkách týkajících se Společnosti“
3) Druhá věta v článku 9.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Jsou voleni valnou hromadou na tříleté volební období“
4) Znění článku 9.4. se mění takto:
„Výbor může mimo řádnou volbu kooptovat maximálně tři členy, a to třípětinovou většinou hlasů všech členů výboru. Kooptaci schvaluje valná hromada na svém nejbližším zasedání“
5) Znění čl. 9.11. se mění takto:
„Poklesne-li počet řádně zvolených členů výboru pod čtyři, poklesne-li počet členů výboru s podpisovým právem (čl.9.5) na jednoho nebo uprázdní-li se funkce předsedy Společnosti, je výbor povinen svolat do 1 měsíce mimořádnou valnou hromadu“.
6) Znění čl.10.2. se mění takto:
„Revizní skupinu tvoří dva nebo tři revizoři, kteří jsou voleni valnou hromadou na tříleté volební období“

Žádáme naše členy, aby si vyznačili tyto změny ve svých exemplářích Stanov MGHS.

-fp-

Odborné přednášky
Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 1998 konaly v zasedací místnosti městské části Brno-střed, Dominikánská 2, tradičně každé třetí úterý v měsíci mimo července a srpna.

    V rámci členských schůzí proběhly v roce 1998 tyto přednášky:

 • 20. ledna – PhDr. Bohumír Smutný:  Rodinný archiv hrabat Friesů
 • 17. února – RNDr. Ladislava Horáčková:  Antropologický průzkum hrobky Žerotínů v Bludově
 • 17. března – PhDr.Jiří Furbach:  Rodopis a brněnské pobyty Emmy Destinnové
 • 21. dubna – Miroslav Pavlů:  Heraldická expertiza jako pomůcka historika a památkáře
 • 19. května – MUDr. Tomáš Němec: Božena Němcová – původ, rod a rodinná tradice
 • 16. června – Ing. Karel Dvořák:  Videodokumentace činnosti Společnosti za posledních 15 let
 • 15. září – Jaromír Kotík:  Rod Haugwitzů na Náměšti a na Osové
 • 20. října – Ing. Vladimír Svoboda:  Příspěvek ke genealogii J.M.Petzvala
 • 17. listopadu – Ing. Ludvík Drholec, Ing. Karel Dvořák: Genealogie na počítači a na internetu (odborný seminář)
 • 15. prosince – PhDr. Tomáš Knoz:  Rodová galerie hrabat Althannů ve Vranově n.D.

-fp-

Zájezdy a vycházky

 • 22. 3. 1998 jsme navštívili Prahu. Prohlédli jsme si reprezentační prostory Karolina a výstavu k 650. výročí založení Karlovy univerzity. Dále jsme shlédli historické interiéry Staroměstské radnice a výstavu věnovanou dílu Mistra Theodorica v areálu kláštera sv. Anežky České.
 • 13. 6. 1998 se uskutečnil zájezd do Čech – Pojizeří. Na programu byla prohlídka nedávno zpřístupněných prostor renesančního zámku v Brandýse nad Labem, interiérů renesančního zámku v Benátkách nad Jizerou, tribunového románského kostela ve Vinci, muzejních sbírek v zámku v Mladé Boleslavi, barokní lorety s ambity a kaplí v Kosmonosích a farního kostela a renesanční radnice v Dobrovicích.
 • 26. 9. 1998 byl ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností uspořádán zájezd na severní Moravu. Navštívili jsme zdevastované prostory zámku Žerotín, zrekonstruovanou část hradu Sovince, exteriér tvrze v Unčovicích, zbytky hradu a expozici v pozdně barokním Horním zámku v Náměšti na Hané, zbytek gotické tvrze v Drahanovicích, areál Slatinice a udělali jsme si procházku k Rešovským vodopádům.

    Kromě zájezdů jsme zorganizovali i dvě vycházky. Jarní byla zaměřena na prohlídku zámku v Kunštátě, který spravuje Moravský zemský archiv (jeho ředitel, PhDr. Ivan Štarha, nás také provázel), podzimní vycházka navazovala na přednášku Mgr. Kotíka o rodu Haugwitzů a její náplní byla návštěva Velké Bíteše (archivu a zámku) a zámku v Osové, sídle haugwitzovské sekundogenitury.

-zn-

Vedení společnosti
Na lednové valné hromadě MGHS byl zvolen výbor a revizní skupina MGHS. V souladu s novým zněním stanov MGHS (o něm viz výše) byly oba orgány zvoleny na období 1998-2000.

Výbor MGHS má následující složení:
PhDr. Ivan Štarha – předseda
RNDr. František Pícha – místopředseda
Vilém Walter – jednatel
PaedDr. Arnošta Vieweghová – pokladník
MUDr. Zdena Novobilská – zájezdy a vycházky
Jarmila Vondráková – zapisovatelka a knihovnice
Ing. Josef Hrdý – redakce GHI
Ing. Karel Dvořák – člen výboru
JUDr. Jiří Bílý – člen výboru

Revizní skupina byla zvolena ve složení:
JUDr. Roman Kos, Ing. Rudolf Vondráček, Pavel Vrba.

    V průběhu roku 1998 nedošlo v žádném z těchto orgánů společnosti k personálním nebo funkčním změnám. Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně v sídle společnosti KD-Data a později v Moravském zemském archivu. Práce výboru probíhala dle schváleného plánu a byla plynulá a nekonfliktní. Díky tomu mohla být zajištěna činnost Společnosti v roce 1998 v souladu s plánem činnosti. Revizní skupina provedla každé čtvrtletí revizi hospodaření a neshledala žádné závady.
Věcné a finanční hodnocení činnosti Společnosti za rok 1998 bude provedeno na valné hromadě v únoru 1999 a o jejích závěrech budeme členy informovat v pololetním informačním věstníku a na stránkách tohoto zpravodaje.

-fp-

Členská základna
K 1. 1. 1998 měla MGHS celkem 175 členů (z toho 7 čestných členů a 1 právnická osoba), z toho 91 členů má trvalé bydlIště v Brně. Pro neplacení příspěvků bylo v souladu se stanovami celkem 5 členům pozastaveno členství.