Rok 1999


Z činnosti společnosti v roce 1999Valná hromada

    Třetí valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti se uskutečnila dne 16. února v Brně, a to v zasedací síni zastupitelstva městské části Brno-střed, Dominikánská 2. Presentovalo se na ní celkem 36 členů MGHS a řídil ji z pověření výboru místopředseda MGHS RNDr. Pícha.
Po zahájení, uctění památky zemřelých členů MGHS a schválení členů návrhové komise, vyslechli přítomní členové nejprve odbornou přednášku PhDr. Tomáše Krejčíka „Pečeť v kultuře středověku“.

    Poté valná hromada projednala tyto nejdůležitější body:

 • Schválila zprávu o činnosti MGHS za rok 1998 a rámcový plán činnosti na rok 1999, které přednesl předseda MGHS PhDr. Ivan Štarha.
 • Schválila zprávu o hospodaření Společnosti a rozpočet MGHS na rok 1999. Obě zprávy přednesla hospodářka dr. Vieweghová.
 • Schválila zprávu revizní skupiny , tlumočenou panem P. Vrbou. Revizní skupina konstatovala, že v práci výboru, vedení agendy Společnosti ani ve vedení hospodaření Společnosti nebyly shledány závady.
 • Valná hromada dále přijala návrh na udělení čestného členství paní Arnoště Vieweghové za dlouholetou organizační práci.

    Ve všeobecné diskusi byly projednány některé náměty a připomínky členů.
Na závěr valné hromady bylo jednohlasně schváleno Usnesení valné hromady zpracované návrhovou komisí, které shrnuje všechna nejdůležitější rozhodnutí uvedená výše.

Odborné přednášky

    Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 1999 konaly v zasedací místnosti městské části Brno-střed, Dominikánská 2, tradičně každé třetí úterý v měsíci mimo července a srpna.

    V rámci členských schůzí proběhly v roce 1999 tyto přednášky:

 • 19. ledna – JUDr. Jiří Bílý:   Horenské právo – pramen heraldiky a genealogie
 • 16. února – PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.:   Pečeť v kultuře středověku
 • 16. března – Jan Zrzavý:   Rod českého malíře Jana Zrzavého
 • 20. dubna – PhDr. Karel Maráz:   Hrobka markraběte Jošta v kostele sv. Tomáše v Brně
 • 18. května – Dr. J. Vaněk, Dr. T. Dacík:   K 250. výročí úmrtí barona Trencka
 • 15. června – Ing. Karel Dvořák:   Videodokumentace zájezdů MGHS
 • 21. září – PhDr. Milena Flodrová:   250 let řádu Alžbětinek v Brně
 • 19. října – RNDr. František Pícha:   K rodopisu Ulriky von Levetzow
 • 16. listopadu – Mgr. Karel Maráz:   Padělky rožmberských pečetí
 • 21. prosince – Jarko Pavlík:   Genealogie Pavlíků na Horňácku a některé problémy rodopisu.

     Dne 13. 10. proběhl již druhý seminář na téma genealogie na počítači a internetu vedený Ing. Ludvíkem Drholcem a věnovaný tentokrát především speciálním genealogickým programům.

Zájezdy

 • Dne 24. 4. 1999 se uskutečnil zájezd „Milevsko a okolí“. V Sepekově jsme si prohlédli barokní poutní kostel, v Milevsku původně románský kostel sv. Jiljí a rovněž původně románský klášterní kostel s gotickou příčnou lodí a expozici městského muzea umístěnou v konventu kláštera. Prošli jsme se kolem zátoky Orlické přehrady k novogotické schwarzenberské hrobce a absolvovali jsme prohlídku zámecké expozice v romantických prostorách zámku Orlík. Další zastávkou byly Čimelice, kde jsme shlédli reprezentační místnosti v zámku a interiér empírově upraveného kostela. Závěrem jsme navštívili hrad Zvíkov.
 • 29.- 30. 5. 1999 byl ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností zorganizován dvoudenní zájezd: „Poznáváme severní Čechy“. První zastávkou byly Lobkovice, kde jsme si prohlédli exteriéry renesančního zámku a navštívili hrob F. Palackého na místním hřbitově. Pokračovali jsme do Zákup, kde se uskutečnila prohlídka bohatě vybavených zámeckých interiérů. Dále následovala návštěva klášterního kostela v Jablonném v Podještědí, zámku Lemberku a částečně zpřístupněného areálu hradu Grabštejna. Druhý den jsme si prohlédli Lázně Libverda, barokní poutní kostel s hrobkou Gallasů v Hejnici a cenné sbírky v krásně upravených prostorách hradu a zámku ve Frýdlantu. Procházkou historickým jádrem města Jičína jsme zakončili naše putování.
 • 11. 9. 1999 byl uspořádán zájezd „Benešovsko“. Na programu byla prohlídka barokního kláštera s kostelem v Želivu, expozice „Hudební tradice Podblanicka“ v zámečku v Růžkových Lhoticích, barokně upravené románské rotundy a exteriéru zámku v Pravoníně a sbírek v barokním zámku v Jemništi. Poslední zastávkou bylo Konopiště, kde jsme navštívili expozici sv. Jiří, obdivovali exteriér romanticky upraveného zámku a prošli se udržovaným anglickým parkem a rozkvetlou Růžovou zahradou.

Vycházky

    Úspěšně proběhly i klubové vycházky, které byly v roce 1999 tři:

 • 22. 5. jsme navštívili městečko Černou Horu, kde jsme měli možnost důkladné prohlídky místního zámku, hrobky hrabat Friesů i známého pivovaru,
 • 17. 6. jsme absolvovali návštěvu výstavy „Pandur Trenck“, která byla uspořádána na brněnském Špilberku k 250. výročí úmrtí barona Trencka,
 • 3. 11. jsme měli vzácnou možnost shlédnout sbírku pohřebních štítů církevních hodnostářů a šlechty v kostele na Petrově.
  Všechny vycházky měly zajištěny odborného průvodce a byly mimořádně zdařilé.

Členská základna

    K 31. 12. 1999 měla MGHS celkem 156 členů (z toho 7 čestných členů a 13 právnických osob), z toho 78 členů má trvalé bydlště v Brně. Pro neplacení příspěvků bylo v souladu se stanovami celkem 10 členům pozastaveno členství.

Zpracovali Dr. Fr. Pícha a Dr. Zd. Novobilská