Rok 2002


Z činnosti společnosti roku 2002Zpráva revizní komise

za období od 1.1.2002 do 31.12.2002

V souladu s plánem činnosti MGHS na jednotlivá pololetí a v souladu se stanovami MGHS prováděla revizní komise ve spolupráci s hospodářkou společnosti pravidelně každé čtvrtletí kontrolu hospodaření a dodržování Stanov společnosti a předkládá celkovou zprávu za uplynulé období roku 2002 s následujícími závěry:

Revizní skupina pracovala ve složení: Doc. Ing. Rudolf Vondráček, CSc a Pavel Vrba

Čerpání finančních prostředků bylo prováděno s přijatým plánem činnosti. Platby byly schváleny výborem a podepsány pověřenými funkcionáři.

Členové skupiny pravidelně prováděli s hospodářkou společnosti revize hospodaření za jednotlivá čtvrtletí. Čerpání finančních prostředků bylo po sledovanou dobu účelné a v souladu se schváleným finančním plánem. Při kontrole vedení předepsané agendy hospodářky společnosti a dodržování přijatých stanov MGHS nebyly v uplynulém období roku zjištěny nedostatky. Během roku bylo celkem zkontrolováno 12 výpisů BÚ, 62 příjmových a 60 výdajových pokladních dokladů. Příjmové a výdajové doklady jsou řádně zaknihovány a jednotlivé položky souhlasí s pokladní knihou.

Konečná hotovost k 31.12.2002 činila: v pokladně 1212,60 Kč, na účtu 53424,23 Kč.

Knihovna společnosti je členům k dispozici prozatím na adrese Mošnova 8. K předpokládanému brzkému stěhování knihovny jsou nové přírůstky do knihovny ukládány v bytě u místopředsedy.

MGHS má k 1. lednu 2003 celkem 210 členů, z nichž členské příspěvky zaplatilo pouze 145 členů. 6 členů nemá doposud zaplaceny příspěvky za rok 2001.

Kontrola hospodaření v průběhu roku při jednotlivých kontrolách podepsanými členy nezjistila nedostatky. Úkol instalace informační nástěnky na Žerotínově náměstí nadále trvá.

S výsledkem revize hospodaření budou členové MGHS seznámeni na Valné hromadě v únoru 2003.

 

V Brně dne 12.února 2003

 

Doc. Ing. Rudolf Vondráček, CSc v.r.       Pavel Vrba v.r.