Rok 2001


Z činnosti společnosti v roce 2001Valná hromada

Dne 20. února 2001 v 18.00 hodin byla v zasedací síni zastupitelstva městské části Brno-střed, Dominikánská 2, zahájena šestá řádná valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti. Presentovalo se na ní celkem 31 Členů MGHS a řídil ji z pověření výboru místopředseda MGHS RNDr. Pícha.
Po schválení členů volební a návrhové komise byla na úvod proslovena odborná přednáška „Nové znaky a prapory moravských měst a obcí“, kterou přednesli Dr. Ivan Štarha a Pavel Vrba.

    Poté valná hromada projednala tyto nejdůležitější body:

 • Schválila zprávu o činnosti MGHS za rok 2000 a programových výhledech na rok 2001, kterou přednesl předseda Společnosti pan Dr. Ivan Štarha.
 • Schválila zprávu o hospodaření Společnosti a rozpočet na rok 2001. Obě zprávy přednesla hospodářka dr. Vieweghová.
 • Schválila zprávu revizní skupiny, kterou přednesl pan Pavel Vrba.
 • Udělila absolutorium odstupujícímu výboru Společnosti.
 • Zvolila předsedu Společnosti, výbor Společnosti a revizní skupinu Společnosti na období 2001-2003.
 • Přijala návrh na udělení čestného členství panu Vladimíru Rolincovi za dlouholetou badatelskou práci na poli občanské genealogie.

    Ve všeobecné diskusi byly projednány některé náměty a připomínky členů.

Funkcionáři Moravské genealogické a heraldické společnosti
Valná hromada MGHS konaná dne 20. 2. 2001 zvolila tyto funkcionáře Společnosti:

 • PhDr. Ivana Štarhu předsedou MGHS.
 • RNDr. Františka Pichu místopředsedou MGHS, Viléma Waltera jednatelem MGHS, Ing. Karla Dvořáka, Ing. Josefa Hrdého, PhDr. Tomáše Krejčíka, MUDr. Zdenu Novobilskou, PhDr. Evu Obršlíkovou, PaedDr. Arnoštu Vieweghovou členy výboru MGHS.
 • PhDr. Jindřicha Obršlíka, Ing. Rudolfa Vondráčka a Pavla Vrbu za členy revizní skupiny MGHS.

    Podle stanov MGHS je volební období tříleté.

Odborné přednášky
Členské schůze MGHS spojené s odbornými přednáškami se v roce 2001 konaly v zasedací místností městské části Brno-střed, Dominikánská 2, tradičně každé třetí úterý v měsíci, mimo července a srpna.

    V rámci členských schůzí proběhly v roce 2001 tyto přednášky:

 • 16. 1. – Dr. Tomáš Krejčík:   Nobilitace 19. Století.
 • 20. 1. – PhDr. Ivan Štarha, Pavel Vrba:   Nové znaky a prapory moravských obcí.
 • 20. 3. – PhDr. Karel Muller:   Genealogické prameny v osobních fondech Zemského archivu Opava.
 • 17. 4. – Dr. Dušan Uhlíř:   K moravskému původu Jana Jiřího Grasela.
 • 15. 5. – Dr. Ladislava Horáčková:   O kosterních pozůstatcích našich předků na příkladu průzkumu kostnice ve Křtinách.
 • 19. 6. – PhDr. Dana Čeňková:   Moravští Lucemburkové.
 • 18. 9. – Vladimír Březina:   Bukůvkové z Bukůvky.
 • 16. 10. – Drahomíra Svobodová:   Současné matriky pro potřeby genealogického bádání.
 • 20. 11. – Ing. Karel Kysilka:   Vystěhovalectví z českých zemí do USA  část II.
 • 18.12. – PhDr. Ivan Štarha:   Jak se rodil znak Jihomoravského kraje.

    Účast se pohybovala mezi 20-35 osobami. Všechny přednášky byly dobře připraveny a byly účastníky vesměs hodnoceny kladně.

Zájezdy a vycházky
V roce 2001 uspořádala MGHS jeden celodenní zájezd pod vedením dr. Novobilské, a to 21.4. na Rakovnicko, kde jsme navštívili Králův Dvůr, Křivoklát, Krakovec, Rakovník, Krušovice a Lány.

    Úspěšně proběhly i klubové vycházky, které byly dvě:

 • 5. 5. – Uherčice a okolí
 • 2. 6. – Jimramov a okolí

Členská základna
K 31. 12. 2001 měla MGHS celkem 168 fyzických členů (z toho 8 čestných členů) a 12 právnických osob), z toho 75 členů má trvalé bydliště v Brně. Pro neplacení příspěvků bylo v souladu se stanovami celkem 12 členům pozastaveno členství.