Usnesení z ustavující valné hromady


Zakládající schůze MGHS dne 20.1.1996

 

Usnesení
z ustavující Valné hromady Moravské genealogické a heraldické společnosti, konané dne 20. 1. 1996 v zasedací místnosti úřadu městské části Brno Královo Pole

Valná hromada Moravské genealogické a heraldické společnosti:

1. Bere na vědomí zprávu přípravného výboru MGHS

2. Bere na vědomí stanovy Společnosti registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 5.9.1995. Ukládá výboru společnosti publikovat tyto stanovy pro všechny členy Společnosti

3. Dle čl.8. odst.3 a čl.9. odst.2 stanov volí na období do příštího zasedání valné hromady:

  1. PhDr Ivana Štarhu, předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti
  2. za členy výboru společnosti:
   RNDr. Františka Píchu jako místopředsedu, Viléma Waltera jako tajemníka,
   Paedr. Arnoštu Vieweghovou jako hospodáře, PhDr. Tomáše Krejčíka, CSc.,
   MUDr. Zdenu Novobilskou, Ivana Dybu, Ing. Josefa Hrdého, Ing. Karla Dvořáka
   jako členy výboru

4. Dle čl.8. odst.3 a čl.l0. odst.2 stanov volí revizní skupinu ve složení: Ing. Rudolf Vondráček, CSc. a Pavel Vrba.

5. Dle čl.5. odst.1 stanov určuje výši členského příspěvku na rok 1996 takto:

 • Osoby výdělečně činné: 160,-  Kč ročně
 • Studující a důchodci: 80,-  Kč ročně

K úhradě členského příspěvku určuje termîn 31.3.1996, u později přihlášených členů 2 měsíce od výzvy k úhradě.

6. Dle čl.3 odst.4 stanov jmenuje čestným předsedou Moravské genealogické a heraldické společnosti pana Jiřího Loudu, v uznání jeho zásluh na poli české a moravské heraldické práce. Dále jmenuje čestnými členy:

Prof. Františka Kleina, Václava Měřičku, JUDr. Josefa Kobra,
MUDr. Františka Lobkowicze, PhDr. Mojmíra Švábenského, PhDr. A.B. Krále

Ukládá výboru odeslat čestným členům jmenovací dekrety.

7. Schvaluje věcný a finanční plán činnosti Společnosti na rok 1996.

8. V souladu s čl. 13 odst.2. stanov schvaluje návrh pana Jiřího Loudy na znak a pečeť Společnosti v následujícím znění:

 1. Znakem Moravské genealogické a heraldické společnosti je štít polcený červeně a modře, v jehož pravë polovině je zlatý vykořeněný lipový strom, v levé polovině vyniká z dělící linie polovina korunované orlice červeně a stříbrně šachované se zlatou zbrojí a jazykem. Na štítu může být posazena turnajská přilba s přikrývadly vpravo červeno stříbrnými a vlevo modro stříbrnými a klenotem vyrůstajícím z helmovní korunky a tvořeným dvěma červeně a stříbrně šachovanými orlími křídly, mezi nimiž je zlatý lipový strom.
 2. Znak společnosti mohou používat pouze orgány společnosti při oficiální korespondenci, na razítku, propagačních materiálech a publikacích Společnosti. Výbor klubu je zmocněn povolit i jiné užiti znaku Společnosti, a to v souladu se zájmy Společnosti a při respektování heraldických a právních zásad.
 3. Na pečeti a slavnostním razítku Společnosti bude znak Společnosti doplněn kruhovým opisem „Moravská genealogická a heraldická společnost“ v českém nebo latinském jazyce.
 4. Valná hromada dále ukládá výboru Společnosti vyhlásit soutěž na prapor Společnosti, který bude schválen příští valnou hromadou.

9. Souhlasí s převzetím písemností a dalších aktiv Genealogického a heraldického klubu v Brně. Po ukončení jeho činnosti přebírá MGHS veškerá práva a závazky GH  klubu jako nástupnická organizace, pokud tak schválí členská schůze GH klubu.

10. Ukládá výboru Společnosti svolat další řádnou valnou hromadu na měsíc leden 1997.

Toto usnesení bylo schváleno valnou hromadou v souladu s čl.8, odst.5. stanov Společnosti a je závazné pro výbor i členy Společnosti.

 

Brno, 20.1.1996

Za návrhovou komisi: MUDr. Zdena Novobilská v.r.

 

Ověřovatelé usnesení:

PhDr.Ivan Štarha, CSc. v.r.                        Vilém Walter v.r.                                 Ing. Rudolf Vondráček v.r.
       Předseda MGHS                                     tajemník MGHS                                            revizor MGHS