Zpráva o činnosti za rok 1996


Zpráva o činnosti Moravské genealogické a heraldické společnosti za rok 1996


Moravská genealogická a heraldická společnost zahájila svoji činnost valnou hromadou, která se konala dne 20. ledna 1996. Na této valné hromadě byly schváleny stanovy společnosti, výše členských příspěvků, zvolen první výbor a schváleno nástupnictví po Genealogickém a heraldickém klubu v Brně, který téhož dne ukončil svoji činnost. Společnost je samostatným právním subjektem – občanským sdružením podle zákona o sdružování občanů.

K 31.12. 1996 měla MGHS celkem 152 členů, z nichž plných 143 řádně uhradilo své členské příspěvky. V tomto počtu je zahrnuto i 6 čestných členů, kteří jsou od placení příspěvků osvobozeni.

Společnost vyvíjela svoji činnost na základě plánu činnosti, který by připravován 2x ročně, a na základě schváleného rozpočtu. Finanční zpráva za rok 1996 bude přednesena separátně.

Hlavní činností MGHS bylo pořádání pravidelných členských schůzí, které se konaly 1x měsíčně s výjimkou července a srpna. Schůze se od druhého pololetí konaly v malém sále společnosti KD- Data na Veveří 8. Na členských schůzích byli členové pravidelně informováni o připravovaných akcích Společnosti, o novinkách na poli genealogie, heraldiky a příbuzných disciplin a o nové literatuře. Hlavní náplní každé členské schůze byly odborné přednášky, jejichž výčet zde podávám:

20. února – Václav Měřička: Rod Špačků ze Starburgu

19. března – Dr.Janeš: Znaky, znamení a symbolika svobodných zednářů

16. dubna – Dr. Radslav Kinský: Rod Kinských v Čechách a na Moravě

21. května – Dr. Bohumil Smutný: Rodinný archiv hrabat Ugarte

června –

17. září – Dr. Jiří Bílý: Genealogie moravských panovníků

15. října – Dr.Helena Sopková: Kateřina, vévodkyně Zaháňská

19. listopadu – Dr. Ivan Štarha: Nové znaky moravských měst a obcí

17. prosince – Dr. Tomáš Knoz: Heraldická výzdoba zámku v Rosicích

Je třeba ocenit, že se podařilo zajistit řadu externích přednášejících a uchovat dobrou úroveň přednášek i přes rostoucí nároky na zajištění jejich dopravy, ubytování a honorování.

Tradiční genealogické pondělky, které organizoval bývalý GHK se již nepodařilo v plné míře obnovit, i když k tomu byly materiální podmínky, tj. schůzovní místnost i možnosti úhrady odborných přednášek. Hlavním důvodem byl klesající zájem účastníků a především absence organizátora, který by byl ochoten celou záležitost garantovat. Pokud se neobjeví nadšenec typu dr. Procházky nebo ing. Pazourové , obáváme se, že pondělky se nepodaří obnovit.

Důležitou součástí klubové činnosti byly zájezdy. V roce 1996 Společnost pořádala tyto zájezdy pod vedením dr. Novobilské.

13. 4. Olomoucko ( Olomouc, Hradisko, Sv.Kopeček, Šternberk, Helfštýn, Podštát)

11. 5. Rakousko (Pernegg, Krumau, Ottenstein, Oberrana, Melk)

15. 6. Východní Čechy (Doudleby, Častolovice, Opočno, Kunětická hora, Kočí, Chrudim)

Plánovaná květnová vycházka po památkách Kroměřížska ani říjnová vycházka po památkách Kunštátska se neuskutečnily pro malý zájem účastníků . Byla pouze zorganizována vycházka do Liechtensteinské hrobky ve Vranově dne 1.6., které se účastnilo 22 členů Společnosti. Společnost uspořádala i exkursi do Moravského zemského archivu, která byla velmi úspěšná jak co do počtu zúčastněných, tak co do úrovně.

Co se týče tisku, Společnost vydal první ze dvou chybějících dvouročníků Genealogického a heraldického klubu a v současné době je v tiskárně první číslo zpravodaje za rok 1996. V roce 1997 Společnost plánuje vydat další dvě čísla, a to zbývající dvoučíslo Genealogického a heraldického klubu a Zpravodaj společnosti za rok 1997. Materiály Společnosti jsou rozesílány, kromě členům Společnosti, i 13 institucím a spolkům a 5 zahraničním institucím.

Knihovna klubu je umístěna v klubovně firmy KD data, je katalogizována, a výpůjčky členům klubu je možno provádět na schůzích výboru nebo po dohodě s knihovníkem. Výbor děkuje za všechny příspěvky do klubové knihovny.

Výbor klubu se scházel pravidelně jednou měsíčně před členskou schůzí a projednával veškeré otázky související s činností a hospodařením společnosti. Ve výboru nedošlo v roce 1996 k žádné personální změně a členové se účastnili práce výboru v rámci svých časových možností velmi aktivně.

V souladu s rozhodnutím valné hromady byla výborem vypsána a vyhodnocena soutěž na prapor společnosti, o jejímž závěru bude separátně informovat pan Walter.

Pro členy Společnosti byly zhotoveny členské legitimace, které každý z brněnských členů může obdržet na členských schůzích. Zbývající legitimace budou rozeslány poštou spolu se zpravodajem. Výbor rovněž zajistil zhotovení a rozeslání diplomů čestným členům Společnosti, kteří byli schváleni valnou hromadou.

Závěrem pár obecných slov k činnosti společnosti a k výhledu na rok 1997.

Výbor společnosti zamýšlí pokračovat v činnosti v rozsahu loňského roku, tedy se zaměřením na odborné přednášky, zájezdy, vycházky, budování knihovny a vydávání zpravodaje. Jak bude patrno z finanční zprávy, náklady na vlastní činnost společnosti jsou minimální a v podstatě veškerá aktiva, tvořená z největší části členskými příspěvky, jsou spotřebovávána na zajištění odborných přednášek a především na tisk a distribuci zpravodaje. Ceny zájezdů jsou plánovány tak, aby příjmy ze zájezdů pokryly jejich náklady. Společnost neplatí žádné nájemné díky pochopení společnosti KD Data, která přispívá Společnosti i sponzorskými příspěvky, tisk členských legitimací zajistil pan Walter na své náklady a podařilo se rovněž zajistit dotaci od městské části Brno-Královo pole. Proto také zatím neuvažujeme o zvýšení členského příspěvku. Nicméně, vzhledem ke očekávanému zdražení poštovného budeme preferovat odběr materiálů společnosti, tj. plánů a publikací, na členských schůzích, a budeme žádat brněnské členy, aby si tyto materiály i vzájemně předávali. Tím můžeme ušetřit až 50% nákladů.

Nemůžeme rovněž zajistit, a to ani za úplatu, požadavky typu vyhledávání genealogických informací v archivech pro zájemce. I když by to bylo velmi lukrativní a výboru přichází, zejména z ciziny, řada žádostí o informace tohoto typu, nemáme v našich řadách nikoho, kdo by tuto činnost prováděl na zakázku.

Výbor společnosti je přesvědčen, že jeho činnost v roce 1996 byla v souladu s cíli a stanovami Společnosti a že, v rozsahu daném objektivními finančními a organizačními možnostmi, poskytl členům Společnosti možnosti sdružování se, poznávání i výměny a získávání informací v oblasti genealogie a heraldiky. V souladu se stanovami společnosti svolá výbor příští valnou hromadu společnosti na leden 1998.

Výbor děkuje všem, kteří se aktivně podíleli na práci Společnosti, děkuje firmě KD-data a městské části Brno Královo pole za finanční příspěvky a doufá, že členové Společnosti byli s jeho činností spokojeni.