Sál Rady města Brna

Dne 17.2.2022 jsme v hojném počtu v rámci vycházky MGHS navštívili opravený a výjimečně veřejnosti zpřístupněný Sál Rady města Brna na Nové radnici na Dominikánském náměstí, kde byla restaurována i původní barokní fresková výmalba, dosud skrytá pod omítkou. Původně se uvažovalo pouze s odkrytím nástropní freskové malby poněvadž fresky na stěnách byly značně poškozené. Díky nálezu historických fotografií tohoto sálu v Archivu města Brna bylo možné i tyto fresky zrestaurovat. Na stropní fresce je vymalována scéna ze zasedání zemského soudu, což ukazuje na původní určení tohoto prostoru, tedy soudní síně.

Na římse pod nástropní freskou jsou vymalovány erby zemských úředníků: olomouckého biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu, Michaela Heřmana z Althanu, Františka Karla Josefa z Ostešova, Františka Karla Chorinského z Ledské, Františka Kazimíra z Moravce, Gottfrieda Ignáce z Walldorfu, Michaela Antonína z Althanu, Kazimíra Václava z Verdenbergu, Václav Korzenského (Kořenský) z Terešova, Františka Antonína Salawy z Lípy, Františka Markvarta Záviše z Osenic, Františka Maxmiliána Kriesche, Antonína Dominika Winklera z Winklersbergu, Antonína Rafaela Záblackého z Tulešic, Jiřího Bedřicha (Friedricha) Žalkovského z Žalkovic, Adama Ignáce Berchtolda z Uherčic, Jan Kryštofa Pruskauera z Freyenfelsu, Leopolda z Dietrichsteina, Josefa Ondřeje Rodena z Hirzenau na Hagendorfě, Františka Fortunáta Miniati z Campoli, Františka Antonína z Rottalu, Františka Josefa Heißlera z Heitersheimu, Františka Michala Šubíře z Chobyně a Maxmiliána Oldřicha Fortunáta Josefa z Kounic-Rietbergu. 

Výmalba historického sálu je iluzivní, namalované sloupy jakoby drží klenbu s freskou a nechybí vymalované sochy představující alegorie Spravedlnosti a Obezřetnosti. Výklenek s třetí sochou zůstal prázdný, zde se podařilo odkrýt pouze koleno sochy a zbytek závoje takže sochu nebylo možno zrekonstruovat. V osmdesátých letech 18. století byl na příkaz císaře Josefa II. Zemský dům zkonfiskován pro potřeby vojska. Vojsko se výraznou měrou podepsalo na osudu fresky, ostatně i další využití tohoto sálu, jako lidová vývařovna polévek, tržiště nebo skladiště, tento stav ještě zhoršilo. Nová radnice byla pro potřeby města Brna zakoupena od vojska v sedmdesátých letech 19. století. Dnešní stav je proto i po všech úpravách pouze restaurovaným torzem čímž byla podpořena autenticita prostoru. Autor freskové výmalby znám není, ale historikové se přiklání k tomu, že jde o dílo Františka Ecksteina, autora freskové výmalby sousedního sálu s monumentálním schodištěm. O postupu několik let trvajících renovačních prací byla vydána publikace kolektivu autorů „Zachráněné dědictví“, Brno 2021, kde se na 80 stránkách dovíme vše o proběhnuvších opravách Sálu Rady města Brna.

Text a foto Ing. Zdeněk Durďák