Program matiné 2013


Moravská genealogická a heraldická společnost, o. s.

si Vás dovoluje pozvat na

7. MATINÉ 2013
„Aktuální otázky současné genealogie“,

které se koná v sobotu 9. 11. 2013 od 9,00 hod. v sále bývalého refektáře kartuziánského kláštera
v budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně-Králově Poli, Božetěchova 2
(tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso).

Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci. Přednesené referáty budou podle možnosti otištěny v příštích číslech časopisu Genealogické a heraldické informace.

Další zájemci, kteří by chtěli vystoupit s vlastními referáty nebo diskusními příspěvky, jsou vítáni a mohou se dohodnout s pořadateli o jejich zařazení.

Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace 15 – 20 minut, diskuze bude hned po příspěvku. V 10,45h – 11,00h přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, k dispozici jsou automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace.

Program:
Dosud přihlášené příspěvky jsou uvedeny v abecedním pořadí, definitivní pořadí bude stanoveno dle časových a cestovních možností lektorů na základě dohody s organizátory ().

Úvodní blok:  
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Ostravská univerzita v Ostravě
Zahájení a organizační připomínky
Martina Čapková Představení nové knihy Život a dílo heraldika Karla Lišky
Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.,
PraF. UK Bratislava
Představení nové knihy Novomoravští rodové
PhDr. Ivo Sperát, Brno Představení genealogické a další produkce odborného G-H nakladatelství v Brně
Odborné přednášky:  
Mgr. David Dospiva,
SOkA Blansko
Gruntovní knihy
Mgr. Pavel Holub,
SOkA Pelhřimov
Městské knihy jako zdroj nejstarších zpráv o předcích žijících ve městech v období raného novověku.
RNDr. Alois Kleveta,
Vyškov
Výsledky dosažené bádáním v pozemkových knihách a svatebních smlouvách
Ing. Jan Kos, Tišnov Nematriční doklady užité při zpracování osedlostí selských gruntů v Hradčanech
PhDr. Michaela Kořistová, Brno Ancestry.com a využití pro domácí badatele
PhDr. Božena Kovářová,
SOkA Blansko
Pozemkové knihy a jejich vývoj pro vlastivědné a genealogické bádání
Radek Lipovski,
Ostravská univerzita v Ostravě
Možnosti využití pozůstalostních spisů v genealogii
Mgr. Giovanna Minutello, Brno Podnikatelská rodina Pokorných
Veronika Nováková-Křížová, Brno Svatební smlouvy a vrchnostenská povolení
PhDr. Ivo Sperát, Brno Generální rejstřík úmrtních protokolů pro Brno, 1870 – 1949
Ing. Petr Škarvada, Brno Dějiny obce jako pramen genealogického výzkumu na příkladu knihy Dějiny Světnova a jeho domů
 

Představované knihy si budou moci zájemci na místě zakoupit i další genealogickou literaturu z nakladatelství Ivo Sperát.

Za pořadatele

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
předseda MGHS


Fotografie ze 7.  matiné si můžete prohlédnout zde.