Program matiné 2011


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

si Vás dovoluje pozvat na

Matiné 2011
Pečeti a jejich pramenná hodnota

které se bude konat dne 12. listopadu 2011 od 9 do 16,30 v budově
Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 2, Brno-Královo Pole
(bývalý kartuziánský klášter)

Po loňském genealogickém obsahu našeho každoročního jednání se zaměřujeme na disciplínu, která není sice v názvu naší společnosti, ale úzce souvisí s heraldikou i genealogií.

Pečeti jsou zdrojem informací jak pro dějiny erbů, tak pro dějiny rodů. Vedle toho mají i své další vypovídací schopnosti, které je spojují s dějinami umění, práva ale i s numismatikou, historickou chronologií nebo diplomatikou. V obraze pečetí jsou mnohdy skryty dějiny idejí, ale jindy zachycovaly svět představ prostých lidí. O těchto záležitostech si popovídáme na neformální schůzce, která jistě přispěje k dalšímu vzájemnému poznání jak osobnímu, tak profesnímu.

Dosud přihlášené příspěvky (v abecedním pořadí podle autorů, definitivní pořadí bude stanoveno podle jejich cestovních možností):

Sixtus Bolom-Kotari: Pečeti evangelíků kolem roku 1800
Martina Bolom-Kotari: Pečetní motivy  pečetí klášterů a jejich představených v 16. – 18. století
Miroslav Glejtek: Novoveké cirkevné pečate zo Slovenska, ako ikonografický a heraldický prameň
Jiří Hanáček: Život Panny Marie v pečetích z brněnských archivů
Pavel Holub: Pečeti a typáře města Pacova z 16. a 17. století. Příspěvek ke sfragistice poddanských měst raného novověku
Libor Kratochvíl: Ukázky soukromé sfragistické sbírky
Karel Müller: Soupis pečetí v českých archivech po patnácti letech
Radek Polách: Sfragistické sbírky Muzea Novojičínska
Leon Sokolovský: Pramenná hodnota stoličných pečatí
Jiří Štarha: Pohled do fondu G 125 Moravského zemského archivu
Klára Woitschová: Pomocné vědy historické v Archivu Národního muzea

Po ukončení referátů bude pravděpodobně možno zúčastnit se prohlídky areálu fakulty.

Náklady spojené s účastí si hradí účastníci. Přednesené referáty budou podle možnosti otištěny v příštích ročnících Genealogických a heraldických informací.

Další zájemci, kteří by chtěli vystoupit s vlastními referáty nebo diskusními příspěvky, jsou vítáni a mohou se dohodnout s pořadateli o jejich zařazení. Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci.

Za pořadatele

Doc. Dr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Předseda MGHS


Fotografie z matiné 2011 si můžete prohlédnout zde.