GHI 2006


Obsah ročenky GHI 2006
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
ČLÁNKY  
Jindřich Obršlík: Obešlíci z Lipultovic 5
Václav Horčička: Erich svobodný pán Zwiedinek von Südenhorst. Poslední šéf rakousko-uherské diplomatické mise ve Washingtonu 28
Jan Županič: Adolf Braun, muž v pozadí 35
Jan Štěpán: Nobilitace Valentina Laubana a Pavla Hoffmana z Libentalu v roce 1586 43
Eva Turek: Pod falešnými prapory. Chybná atribuce praporů knížete Karla z Liechtensteina 53
 
MATERIÁLY  
Jindřiška Bártová: Interpret Janáčkova sborového díla Josef Veselka a genealogická sonda do problematiky vztahu Veselka – Janáček 61
Ivan Štarha: Ditrichštejnská znaková privilegia moravským městům 66
Tomáš Parma: Tichá symbolická revoluce ve Vatikánu: znak Benedikta XVI. 70
Tomáš Parma: Česká kolej v Římě, její symbolika a znak 78
Michaela Kořistová: Vilemína Nerudová (Lady Hallé) – houslistka světového věhlasu z Brna 83
Karel Müller: Pamětní štíty s erby maltézských rytířů v Dívčím Hradě 89
František Mlateček: Šebetov a jeho majitelé 90
František Pícha: Komunální znaky v časopise Veřejná správa 105
Libor Blažek: Genealogické materiály v Archivu města Brna 117
Josef Hrdý: Občanská a státní heraldika v USA – informační internetová sonda 122
 
HERALDICKÝ EX-LIBRIS LEXIKON  
HEx 21/2006    Mgr. Antonín Hluštík 125
HEx 22/2006    Ing. Jiří Petr Drápela, Eq.M. 127
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
K životnému jubileu univ. prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. 129
K osmdesátinám PhDr. Jindřicha Obršlíka 131
Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba 132
Sága rodu Přemyslovců 132
K 15 letům Slovenské genealogické a heraldické společnosti 133
Odhalení pamětní desky Josefu Pilnáčkovi 134
„Symbol a symbolika v právu“ – 2. ročník mezinárodní konference 136
Docet et delectat – Království české v Ostravě 137
Kulatý stůl na téma „Nobilitace v novověku ve střední Evropě“ 138
Elektronická databáze městských a obecních znaků ČR 139
Ztracené „Dějiny“ Viničných Šumic 141
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 143
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 157

GHI 2004GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2006
ročník XI. v MGHS (ročník XXVI. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost
Brno 2007.
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Jiří Brňovják, Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: GRAPHICAL, s.r.o.
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 130 stran

Ročenku GHI 2006 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2006, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.