GHI 2007


Obsah ročenky GHI 2007
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
ČLÁNKY  
Jindřich Obršlík – Vladimír Kotík: Občanský rod Obršlíků (Obešlíků) původem z Velkomeziříčska 5
Gustav Pfeifer: Erby a sociální vzestup – poznámky k zlistinění erbů a k stavovským povýšením v pozdním středověku 28
Blahomil Grunda: O rodu KLÍMA v Rudici a na Klepačově 43
Pavel Vrba: Předkové spisovatele Františka Neužila 53
Václav Horčička: Tváří v tvář katastrofě. Lichtenštejnové a konec druhé světové války v Československu 71
Milada Poláková: Ze života našich předků Schüllerů 73
Jan Županič: Müller, Freudenthal či Wrbna? Příspěvek k dějinám rakousko-uherské šlechty 86
Wacław Gojniczek – Mariusz Makowski: Šlechtické erbovní listiny v těšínských sbírkách 93
 
MATERIÁLY  
Vít Křesadlo: Heraldické památky Nového Města na Moravě spjaté s brněnským ústavem šlechtičen 101
Ondřej Vanke – Jan Županič: Čtyři čeští velkopřevoři vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského 106
Jiří Brňovják – Tomáš Krejčík: Poznání nové šlechty 113
Pavel Vrba: Obec Kovalovice a Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje 122
Jaroslav Gloser: Generál Jan Nepomuk Kunst (1779-1877) Ctnost a čest 123
Josef Hrdý: Prapor – znamení, které sjednocuje 129
Lucie Brodíková: Exlibris Davida Josefa Heřmana Láníka 132
Stanislav Mikule: Ditrichštejnské desky ve Žďáře 134
Josef Hrdý: Heraldika v Kanadě – internetový exkurs do britského dominia 136
Ivan Štarha: Registra komunálních symbolů 139
František Pícha: Komunální znaky v časopise Veřejná správa 140
 
BŘETISLAVU ŠTORMOVI  
Rudolf Vondráček: Ke stému výročí narození Břetislava Štorma 142
Tomáš Krejčík: Seminář „Osobnost Břetislava Štorma (1907-1960)“ 143
Karel Müller: Břetislav Štorm a farní razítka 146
 
HOVORY G+H 147
 
ZPRÁVY A KRONIKA 155
K životnímu jubileu Doc.RNDr. Ludvíka Muchy, CSc. 155
Životní jubileum Josefa Hrdého 156
Moravský zemský archiv konečně v novém 158
G-H matiné 159
Šlechtic podnikatelem, podnikatel šlechticem 161
Rok Gustava Frištenského 163
Genealogie a heraldika školám 164
Muzeum pečetí v La Specii 165
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 167
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 173

GHI 2007GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2007
ročník XII. v MGHS (ročník XXVII. celé řady)
Vydala: MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2008
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Jiří Brňovják, Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o.
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.

Tato publikace vznikla s finanční podporou statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole, kterým Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně upřímně děkuje.

Ročenku GHI 2007 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2007, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.