GHI 2017


Obsah ročenky GHI 2017
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
ČLÁNKY  
„Adelsrecht“ aneb možnosti nabývání šlechtictví v českých zemích v kontextu habsburské monarchie a Svaté říše Římské v 17-19. století
Jiří Brňovják
7
Václav Starý – venkovský učitel v 19. století a jeho rod ve Vepřové
Petr Škarvada
29
Moravské barvy a vlajky v revolučním roce 1848
František Pícha
38
Erbovní listiny Marie Terezie pro česká a moravská města
Petr Houzar
57
ČLÁNKY  
Strojové rozpoznávání rodových erbů
František Vídeňský a František Zbořil, Jr.
73
Lesníci a myslivny v Lulči
Vladimír Foltánek
83
MATERIÁLY  
Královna Marie Terezie u královopolských kartuziánů v roce 1748
Vilém Walter
95
Alianční znak Rainerů a Boppů u vchodu do Městského muzea v Brumově
Ivan Dyba
100
Dodatek k pátrání po místu posledního odpočinku Luisy Amelie von Baden, princezny Wasa
Rostislav Nebola, Arnošta Vieweghová
103
Rožmberský úhoř
Stanislav Mikule
105
Rod Zichy a Předklášteří
Marek Gilányi
113
Pamětní deska baronu Mundymu
Dagmar Stryjová
121
Dopis ze záhrobí kláštera v Králíkách
Pavel Vrba
123
Královna Marie Terezie kmotrou moravské filantropky? Vznik a život jedné legendy
Jaroslav Zezulčík
125
Vývoj znaku města Rájce-Jestřebí
Petr Houzar
126
Příběh 120 let staré medaile
Dagmar Stryjová
130
Novodobé použití pohřební rundace
Vilém Walter
133
Vzpomínka na Ing. Miroslava Chlebka
Petr Sychra
137
Znaky nešlechticů odvozené od městských znaků
Jiří L. Bílý
143
K správné podobě znaku Mons. Jana Peňáze
Jiří L. Bílý
147
HOVORY G + H 149
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON  
HEx 24/2017 – RNDr. František Pícha 151
HEx 25/2017 – Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D. 152
ZPRÁVY A KRONIKA  
Vilému Walterovi k sedmdesátinám 155
Laudatio – 85 – Ing. Josef Hrdý 156
K sedmdesátinám Rudolfa Vondráčka 158
Zemřel PhDr. Jindřich Obršlík 159
K stému výročí narození JUDr Mojmíra Procházky 160
4. ročník genealogické konference v Hradci Králové 161
XI. historický sjezd 2017 v Olomouci 163
Výstavy v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea 165
Zámky na Zdounecku – vycházka dne 10. 6. 2017 166
Matiné 2017 168
LITERÁRNÍ HLÍDKA 171
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 181

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2017
Ročník XXII v MGHS (ročník XXXVII celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2018
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci:
Redakční rada:
Jiří L Bílý, Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Petr Škarvada, Ivan
Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: MSD, spol. s r.o., Brno
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.