GHI 2014


Obsah ročenky GHI 2014
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
ČLÁNKY  
In memoriam Pavel R. Pokorný
Zdirad Čech
7
Studium církevní sfragistiky a heraldiky v České republice po roce 1945
Tomáš Krejčík
9
Pečeti nižšího duchovenstva v první třetině 18. století
Marie Ryantová
24
Heraldická výzdoba presbytáře kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici
Stanislav Kasík
42
Pečeti posledních opatů zrušených moravských premonstrátských kanonií
Martina Bolom-Kotari
67
Ikonografia autentickej pečate katedrálnej kapituly sv. Jána Nepomuckého v Rožňave z roku 1777 a tvorba súčasných symbolov (Ku koncepcii tvorby symbolov v cirkevnej sfragistike a heraldike)
Miroslav Glejtek
73
Znak apoštolského administrátora Františka Onderka
Karel Müller
81
Pečeti pánů ze Šternberka
Helena Sedláčková
84
MATERIÁLY  
Městská heraldika v díle Vojtěcha Krále z Dobré Vody
Aleš Brožek 
104
Jan Hlávka, významný brněnský podnikatel, mecenáš a český vlastenec 19. století a jeho rod
Jan Kos
115
K erbům v brtnickém Sálu vjezdů
Stanislav Mikule
125
K praporu moravského regimentu legie arcivévody Karla z roku 1800
František Pícha
129
Rodokmen rodu Mlateček, větev Jaroměřice u Jevíčka, od roku 1656
František Mlateček
133
ZPRÁVY A KRONIKA  
Za Aničkou Jůzovou 152
Výročí Doc. PhDr. Jana Skutila, CSc. 153
Krása středověkých pečetí a erbů 153
Navrácená kořist 154
Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války 155
Mezinárodní setkání genealogů a heraldiků v Oslo 156
Matiné 2014 157
LITERÁRNÍ HLÍDKA 159
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 166

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2014
Ročník XIX v MGHS (ročník XXXIV celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z.s.
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2015
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba,Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.