GHI 2005


Obsah ročenky GHI 2005
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
K DESETI LETŮM MGHS 5
 
ČLÁNKY  
Jiří Brňovják: Erb a přídomek – atributy českých nobilitací císaře Karla VI. 7
Radim Macháň: Karl Ritter von Piwonka – důstojník, který pomáhal zachraňovat Rakousko v letech 1848/49 41
Zbyněk Žouželka: Nobilitovaní příslušníci státního úřednictva na Moravě a ve Slezsku v první polovině 19. stol. 46
Jindřiška Bártová: Rodové zázemí hudebního skladatele Miloslava Ištvána 63
Jiří Gregorek: Rod baronů von Baillou z Hustopeč nad Bečvou 81
 
MATERIÁLY  
Miroslav Pavlů: Náhrobník Hynka Sevěřského z Kuličova ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kelči 103
Bohumír Smutný: Laudonové 107
Arnošta Vieweghová: Biografie a genealogie Lennarta Torstensona 117
Petr Hrabina: Rod Hrabina v nejstarších uchovaných dokumentech 128
Alois Sassmann: O Švédské genealogii 132
Ivan Dyba: Zjištění dvou erbů z nádvoří kroměřížského zámku 135
 
RODINNÉ KRONIKY  
Rod Pavlasů z Pavlova 1640-2003 137
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
Čestný předseda MGHS pan Jiří Louda slavil počátkem října své pětaosmdesátiny 139
Jubilující heraldik – PhDr. Ivan Štarha 140
Zemřel Adolf Bunny Král 142
Informace o konferenci „Symbol a symbolika v právu“ 143
Výstava „Pomocné vědy historické“ na Nových Hradech 145
Setkání s krajany z Minnesoty 146
Pozvánka do nové obrazárny 146
Odborný seminář Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550-1800 147
Mezinárodná konferencia Erbové listiny 147
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 149
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 155

GHI 2004GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2005
ročník X. v MGHS (ročník XXV. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost
Brno 2006.
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Jiří Brňovják, Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: GRAPHICAL, s.r.o.
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 130 stran

Ročenku GHI 2005 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2005, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.