GHI 2013


Obsah ročenky GHI 2013
Genealogické a heraldické informace


ČLÁNKY
České a moravské erby v zápisníku herolda Hendrika van Heessela
František Pícha
5
Sága gründerské podnikatelské rodiny Pokorných
Giovanna Minutello – Jiří L. Bílý
19
Žena a erb ve Svaté říši římské a v habsburské monarchii
Michael Göbl, Vídeň
31
Možnosti využití pozůstalostních spisů z 18. a první poloviny 19. století v genealogii
Radek Lipovski
40
Deníky aristokratek 19. a počátku 20. století jako genealogický pramen
Jana Kvapíková 
49
Cestovní deník hraběnky Gabriely z Žerotína. Zážitky z cest urozené dámy v polovině 19. století.
Kateřina Šuláková
57
Poznámky k historii moravského zemského znaku v 1. polovině 19. století
František Pícha
67
MATERIÁLY
Zchudlá rodová větev svobodných pánů z Baillou v Dolanech u Olomouce
Jan Štěpán
84
Schaffgotschové v brněnských matrikách
Rostislav Nebola
91
Dějiny obce jako pramen genealogického výzkumu na příkladu knihy Dějiny Světnova a jeho domů
Petr Škarvada
95
Archiv ministerstva vnitra a komunální vlajky před rokem 1948
Aleš Brožek
99
Co lze také najít v matrikách
RNDr. Rostislav Nebola
108
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY
Vojenská pamětní medaile na dobytí Bělehradu roku 1789 maršálem Laudonem
Josef L. Hrdý
109
František hrabě Harrach a jeho vyznamenání
Ivan Koláčný
115
RODOVÉ KRONIKY
Václav Flesar: Kořeny věků, Kronika rodu Flesarů 117
Petr Dvořáček: Z kroniky rodu Domanských 118
Jaroslav Kerhart: Vyprávění o Kerhartech, zvláště těch pardubických. 118
ZPRÁVY A KRONIKA
Za Pavlem R. Pokorným 120
Naše blahopřání 120
Důstojná vzpomínka na 140. výročí narození Rudolfa Janovského 121
Lev oděný v purpuru 124
Konference o rodinné historii 125
Rytířské řády – historie a současnost 125
3. mezinárodní faleristická konference SFS 2013 tentokrát v Brně 127
Generál Loudon – cesta k nesmrtelnosti 128
Návštěva výstavy Rod Chorynských v Městském muzeu ve Veselí na Moravě 129
380 let knížectví Liechtenstein v Moravském Krumlově 131
Matiné 2013 134
Zámek ve Fulneku – Dominanta Kravařska
136
LITERÁRNÍ HLÍDKA 136
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
158

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2013
Ročník XVIII v MGHS (ročník XXXIII celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z.s.
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2014
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef Hrdý, Jana Knapíková, Tomáš Krejčík,
František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.