GHI 2011


Obsah ročenky GHI 2011
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
ČLÁNKY  
Rostislav Nebola, Arnošta Vieweghová: Pátrání po místu posledního odpočinku Luisy Amelie von Baden, princezny Wasa 7
Pavel Holub: Typáře a pečeti města Pacova z 15. až 17. století 21
Leon Sokolovský: Pramenná hodnota stoličných pečatí 28
Harald Skala: Galerie důstojnických portrétů na zámcích bývalé Habsburské monarchie 33
Milada Poláková, Veronika Nováková Křížová: Rod Widmannů v lidovém vyprávění 43
Jaroslav Gloser: Vincenc Federsel – Vedřel (1822-1895), kominík a písmák 55
František Pícha: Úvahy nad textem erbovní listiny Fridricha III. pro moravské stavy z roku 1462 68
Katy Fenn (Durham, North Carolina, U.S.A.): Historie rodiny Neužilů 73
 
MATERIÁLY  
Jakub Svoboda: Heraldická výzdoba křtitelnice v chrámu sv. Jakuba Většího v Brtnici 85
Ivan Dyba: Doplněk ke článku Hrobka hrabat Mitrovských z Mitrovic a Nemyšle a barevná znaková výzdoba v kostele v Doubravníku (GHI 2002) 87
Pavel Vrba: Tvarožná – pečeť a znak 88
Radka Matějková: Rodokmeny malované na dřevě 91
Jiří Tůma: Kratochvílova sbírka pečetí 93
Blahomil Grunda: Doktor Jenner a hrabě Salm proti variole 95
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Josef L. Hrdý: Otazníky kolem „Řádu lebky“ Petra Voka z Rožmberka 101
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
Tomáš Krejčík šedesátníkem 107
K sedmdesátinám Jiřího Hanáčka 110
K 90. výročí narození Vladimíra Rolince 112
Sfragistické matiné 2011 113
Výstava ROŽMBERKOVÉ a její katalog 115
Umělci s erbem 116
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 117
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 133

GHI 2011GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2011
ročník XVI v MGHS (ročník XXXI celé řady)
Vydala: MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, o.s.
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2012
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
www.mghs.cz
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.

Tato publikace vznikla s finanční podporou statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole, kterým Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně upřímně děkuje.

Ročenku GHI 2011 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2011, tj. 280,- Kč, důchodci 140,- Kč.