GHI 2009


Obsah ročenky GHI 2009
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
ČLÁNKY  
Jan Županič: Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření židovské šlechty 5
Stanislav Mikule: Několik poznámek k italskému štítu 13
Jana Kvapíková: Všední den rodiny Boos-Waldeck z Vizovic v 1.polovině 20.století 27
Mariana Stonišová: Deníky Jana Jáchyma ze Žerotína. Život šlechtice na počátku 18.století 40
František Pícha: Moravský znak v systému kvaternionů Římské říše 55
Jan Pernička: Původ a brněnská léta lékárníka a botanika Jiřího Kamela (1661-1706) 72
Monika Bodnar: Stručný prehĺad historie uhorskej vetvy rodu Serényiovcov 92
 
MATERIÁLY  
Stanislav Mikule, Květa Zajícová: Komu patří erb v tovačovské zámecké kapli? 119
Tomáš Krejčík, František Pícha: Znak olomouckého biskupa ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu 122
František Pícha: Český lev v novém znaku 124
Zdenko G. Alexy: Moravská orlice ve znaku uherské župy 126
Jan Pernička: Misionáři František Xaver Leffler a Jan Kristián Schultz 127
Karel Müller: Erbovní privilegia pro Alberta a Franze Kleiny von Wisenberg 129
 
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Ivan Koláčný: Rytíři Zlatého rouna na Moravě – výstava ve valtickém zámku v roce 2009 140
 
RODOVÉ KRONIKY  
Vít Křesadlo: Josef Kosinka, Kosinkova žďárská kronika (Město Žďár nad Sázavou v letech 1900-1945) 147
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
Životní jubileum Zdirada J. K. Čecha 149
Pasováni plk. v.v. Jiřího Loudy, Dr. h. c. na Rytíře dělostřelectva 150
Nedožité osmdesátiny Františka Špirka 151
Heraldické matiné 152
Krása evropské faleristiky 154
Zřízení Zemského registru erbů České republiky 155
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 157
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 174

GHI 2008GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2009
ročník XIV. v MGHS (ročník XXIX. celé řady)
Vydala: MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2010
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Jiří Brňovják, Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.

Tato publikace vznikla s finanční podporou statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole, kterým Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně upřímně děkuje.

Ročenku GHI 2009 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2009 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.