GHI 2002


Obsah ročenky GHI 2002
Genealogické a heraldické informace


OBSAH 3
ČLÁNKY 5
Jaroslav Gloser: Rod Hohenemsů v zemích koruny české. 5
Bohumír Smutný: Moravskokrumlovští Lichtenštejni a jejich rodinný archiv. 19
Karel Műller: Josef Pilnáček a Slezsko. 26
Josef Hrdý: Listinné kolky na území českých zemí v období 1686 až 1918. 31
Ivan Koláčný: Heinrich Wawra Ritter von Fernsee /Jindřich Vávra rytíř z dalekých moří/. 42
MATERIÁLY 57
Hrobka hrabat Mitrovských z Mitrovic a Nemyšle a barevná znaková výzdoba v kostele v Doubravníku. 57
Nová zjištění k podobě znaků olomouckých biskupů Jana Háze a Pavla z Miličína. 68
Proč se ve znaku olomouckého biskupa Jana Mezouna z Telče nachází Lełiwa? 71
Rod Luise De Geera staršího, švédského přítele J. A. Komenského. 73
RODINNÉ KRONIKY 77
Kronika „Rod Hrabina“. 77
Kronika Plitzů. 77
Kronika Kabeláčů. 79
ZPRÁVY A KRONIKA 81
In Memoriam Dr. Ing. Růžena Pazourová, Csc. 81
Bibliografie prací dr. Jiřího L. Bílého na poli heraldiky a příbuzných disciplin. 81
Bibliografie PhDr. Karlsson Blanka Ph.D., rozené Popelková. 90
Drobnosti 93
LITERÁRNÍ HLÍDKA 95
Genealogie na stránkách sborníku Zlínsko od minulosti k současnosti. 95
HERALDIKA VIVA II. 96
Milena Bravermanová, Michal Lutovský: Hroby, hrobky a pohřebiště českých knížat a králů. 97
J. Županič, M. Fiala, F. Stellner: Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. 97
Jaroslav Gloser: Hohenemsové v Bystrém. 98
Osobnosti zámku Kunín. 98
Pavel Svoboda: Krajem kamení a jeřabin. 98
Kristoslav Řičař: Občanská genealogie. 98
Henry Pohanka: Sám proti času aneb s genealogií k vlastním kořenům. 99
Jiří Pořízka: Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě 1870–1998. 99
Hana Skočková, Rod Skoček v Poličné. 100
Pexa Herbert: Die Freiherren und Grafen Kořensky von Tereschau. 100
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 101

GHI 2002GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2001
ročník VII. v MGHS (ročník XXII. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
v květnu 2003.

Výkonný redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Ivan Dyba, Ing. Josef L. Hrdý, RNDr. František Pícha, 
Mgr. Karel Maráz, PhD., PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: DROPO Pozořice
Laserový tisk, formát B5 (156x227mm), 104 stran

Ročenku GHI 2002 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2002, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.