GHI 2018


Obsah ročenky GHI 2018
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
ČLÁNKY  
Jetta a její heraldické památníky
Jiří Hanáček
7
Heraldická náplň plukovních praporů čs. legií v Rusku
František Pícha
27
Majitelé panství Račice Braidové z Ronsecco a Cornigliano
Dagmar Stryjová
47
Illésházyovské heraldické pamiatky na vsetínskom panstve
Marek Gilányi
67

Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky – Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie

Michal Kubica

91
MATERIÁLY  
Prameny pro genealogické bádání v Archivu města Brna
Petr Houzar
103

Album mariánskeho bratstva pri jezuitskom kolégiu v Prešporku – prosopografický prameň k výskumu spoločenských elít uhorskej metropoly

Frederik Federmayer

118
Ostatky zakladatelů kláštera na Hradisku a jejich osudy
Leoš Mlčák
132
Odkaz hraběcího rodu Schaffgotschů v Brně
Mirka Zemanová
136
Občanské znaky odvozené od státních, zemských a národních symbolů
Jiří L. Bílý
141
Několik glos k rodu Makovský
Vladimír Májovský
148
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON  
HEx 26/2018 PhDr. Karel Müller 151
HEx 27/2018 Bohuslav Páral 153
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  

K 610. výročí Řádu Draka

Jiří L. Bílý

 155
ZPRÁVY A KRONIKA  
Jubileum PhDr. Karla Müllera 159
Zemřel Jaroslav Josef Pospíšil Postřelmovský 162
Úmrtí čestného člena MGHS ing. Vladimíra Svobody 166
Návštěva opravené zámecké jízdárny v Lednici 7. dubna 2018 167
Za zámky Kroměřížska 170
Karel I. – známý i neznámý poslední český král 175
Čtvrtá Evropská heraldicko-vexilologická konference 177
Matiné 2018 178
5. ročník genealogické konference v Opavě 181
Návštěva Paula Makouskyho ve Velkém Meziříčí 182
LITERÁRNÍ HLÍDKA 183
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 193

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2018
Ročník XXIII v MGHS (ročník XXXVIII celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2019
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci:
Redakční rada:
Jiří L Bílý, Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Petr Škarvada, Ivan
Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: MSD, spol. s r.o., Brno
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.