GHI 2019

Obsah ročenky GHI 2019
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
ČLÁNKY  
Unikátní freska s erbem křídla ze 13. století ve Velkém Meziříčí
Zdeněk Kubík
5
Hermann Lorenz von Kannegiesser na Strážovicích a Dalešicích a jeho dědicové, svobodní páni von Hess
Jiří Brňovják
27
Právní poklad státní a regionální symboliky Ukrajiny
Aleš Křižan
53
Ikonografia svätých v pečatiach cirkevných právnických osob z 18-19.storočia v Archíve arcibiskupského úradu v Košiciach
Lenka Pavlíková
73

Tinktury úplného erbu Heltů z Kementu v rámci aliančních znaků renesanční malířské výzdoby arkádové loggie vnitřního nádvoří zámku ve Velkém Meziříčí

Zdeněk Kubík

107
MATERIÁLY  
„Moravské a slezské vývody erbovní“. K problematice erbovních vývodů na šlechtických náhrobnících Moravy a českého Slezska
Karel Müller
133
Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic
Michal Kubica
140
České korunovační klenoty v Rakousku
Zdeněk Koudelka*
143
Listina biskupa cenedského
Petr Švenda
161
ZPRÁVY A KRONIKA  
K osmdesátinám MUDr. Zdeny Novobilské 164
Životní jubileum Michaela Göbla 164
Zemřel Alfred Znamierowski 167
1. slovenský vexilologický kongres 168
Exkurze do Moravské zemské knihovny 170
Za památkami Kroměřížska a Prostějovska 171
Páté rodové setkání 175
Vycházka do Pohořelic a Miroslavi 177
Prohlídka Kleinova paláce 179
300 let knížectví uprostřed Evropy 180
Návštěva Šenova 182
Matiné 2019 184
LITERÁRNÍ HLÍDKA 186
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 194

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2018
Ročník XXIV v MGHS (ročník XXXIX celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2020
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci:
Redakční rada:
Jiří L Bílý, Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Petr Škarvada, Ivan
Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: MSD, spol. s r.o., Brno
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.