1. pololetí 1998


Plán činnosti na 1. pololetí 1998


Členské schůze:

spojené s odbornými přednáškami se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedacích místnosti na Úřadu městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Upozorňujeme členy na tuto změnu konání schůzí. Schůze se budou konat buď v zasedací místnosti zastupitelstva (dvorní trakt) či v zasedací místnosti rady (l. patro hlavní budovy).

Program přednášek:
20. ledna Výroční členská schůze (viz přiložená pozvánka)
PhDr.Bohumil Smutný, MZA Brno 
Rodinný archiv hrabat Friesů
17. února RNDr. Ladislava Horáčková, MU Brno 
Antropologický průzkum hrobky Žerotínů v Bludově
17. března PhDr. Jiří Fürbach, Okresní muzeum Jindřichův Hradec 
Rodopis a brněnské pobyty Emy Destinnové
21. dubna Miroslav Pavlů, Zlín
Heraldická expertíza jako pomůcka historika a památkáře
19. května MUDr. Tomáš Němec, Praha 
Božena Němcová – původ, rod a rodinná tradice
16. června Ing. Karel Dvořák 
Videodokumentace činnosti Společnosti za posledních 15 let
Vycházka:
16. května Kunštát a okolí, s prohlídkou prostorů a expozice zámku v Kunštáté (pod vedením PhDr. Ivana Štarhy). Doprava vlastními vozy, termín srazu bude upřesněn na členské schůzi.
Zájezdy:
18. dubna Praha – výstava obrazů Mistra Theodorika (jedinečná příležitost!)
13. června Památky Pojizeří
(Benátky n. J. – zámek, Dražice – zřícenina hradu, Mladá Boleslav – zámek, Kosmonosy – zámek, Dobrovice – kostel, hrobka Valdštejnů)

Přihlášky a úhrada ceny zájezdů nejlépe na členských schůzích u vedoucí zájezdů MUDr. Zdeny Novobilské. V případě dostatečného zájmu bude červnový zájezd rozšířen na dvoudenní.
Termíny, ceny a pokyny k zájezdům budou uveřejněny též ve vývěsce.

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.

Výbor MGHS se schází každý čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hod. v sále videostudia firmy KD data, Veveří 8.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS

Informace členům – jaro 1998


Vážení přátelé!

Moravská genealogická a heraldická společnost vstupuje do třetího roku své činnosti.

Posíláme Vám plán činnosti na 1. pololetí 1998 a těšíme se na shledání při našich akcích. Zejména se těšíme na Vaši účast na valné hromadě společnosti; pozvánku rovněž přikládáme.

Někteří z Vás dosud neuhradili členský příspěvek za rok 1997. Ti, kterých se to týká, najdou přiloženu složenku na jeho úhradu. Jak víte, příspěvek za rok 1997 činí 160,- Kč pro výdělečně činné, 80,- Kč pro studenty a důchodce. Dáváme přednost úhradě na členských schůzích, neboť při platbě poštou či bankou je zcela zbytečně strháván příslušný poplatek.

Ti, kteří nezaplatili příspěvek ani za rok 1996, najdou přiloženo i oznámení o pozastavení svého členství v MGHS. Je nám líto, že toto opatření jsme byli vůči několika z Vás nuceni použít, ale i tito členové mohou svůj vztah k MGHS napravit.

Oznamujeme, že MGHS vyrovnala svůj dluh vůči bývalému Genealogickému a heraldickému klubu a vydala chybějící dvojčíslo Genealogických a heraldických informací 1994-1995. Toto číslo obdrží všichni členové bývalého GHK a všichni členové MGHS, pokud uhradí částku ekvivalentní tehdejšímu ročnímu členskému příspěvku, tj. 50,- Kč. Tuto částku můžete uhradit na kterékoliv členské schůzi a výtisk GHI si vyzvednout.

Mimobrněnským členům i všem, kteří o to projeví zájem, zašleme GHI poštou. V takovémto případě však zašlete předem poštovní poukázkou částku 65,- Kč (příspěvek + poštovné) na náš účet č. 164309-514/0600 v Agrobance Brno. Těm z Vás, kteří podle našich záznamů mají členský příspěvek bývalého GHK za rok 1994 či 1995 již uhrazen, přikládáme Genealogické a heraldické informace 1994-1995.

Na lednové valné hromadě bude stanovena výše členských příspěvků za rok 1998. Předpokládáme jejich mírné zvýšení v souladu s mírou inflace a všeobecným zdražením. Oznámení o výši členských příspěvků a žádost o jejich úhradu budou rozeslány spolu s novým číslem Genealogických a heraldických informací 1997, které je připraveno do tisku a mělo by se distribuovat v jarních měsících.

Redakční rada uvítá vaše příspěvky do GHI – aktuální informace, zprávy o literatuře, zprávy o rodových setkáních a kronikách, i větší práce z oblasti heraldiky a genealogie.

Knihovna MGHS byla přemístěna zpět na Střední 11 a bude zpřístupněna po její inventarizaci. Výbor uvítá Vaše dary do knihovny včetně separátů Vašich prací.

Sledujte aktuální informace ve vývěsce Společnosti na rohu ulic Běhounské a Kobližné (Palác šlechtičen) v Brně.

Korespondenci adresujte na jednatele Společnosti: Vilém Walter, Jižní náměstí 11, 619 00 Brno.

Informace přes Internet získáte přes E-mail – xxx_zavináč_xxx.cz
nebo http://xxx.xxx.cz/xxx
fax: 05 41218296

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS

Pozvánka na Valnou hromadu Moravské genealogické a heraldické společnosti


Vážená paní, vážený pane,

Výbor MGHS svolává, v souladu s článkem 8.2 stanov Společnosti,

Valnou hromadu Moravské genealogické a heraldické společnosti

na úterý 20. ledna 1998 do zasedací místnosti zastupitelstva městské části Brno-střed, Dominikánská 2 (boční vchod Nové radnice, přízemí dvorního traktu).
Na jednání valné hromady, které bude zahájeno v 18.00 hodin, Vás srdečně zveme.

Navrhovaný program jednání:

1) Zahájení,jmenování komisí
2) Odborná přednáška
3) Zpráva mandátové komise, schválení volebního řádu
4) Zpráva o činnosti a dalších výhledech MGHS
5) Finanční zpráva a finanční plán
6) Návrh plánu činnosti na rok 1998
7) Zpráva revizní
8) Diskuse ke zprávám
9) Volby nového výboru a revizní komise MGHS
10) Návrh na úpravu výše členských příspěvků
11) Návrh na udělení čestného členství v MGHS
12) Návrhy na změnu stanov
13) Náměty a připomínky členů
14) Usnesení valné hromady

Připomínky k programu jednání i návrhy na další body jednání adresujte výboru MGHS, který zasedá ve čtvrtek 15. ledna v 16:30 hod. v sále videostudia firmy KD data, Veveří 8, Brno.
Prosíme, abyste na jednání valné hromady přišli včas (tj. v předstihu) a při presentaci předložili Vaši členskou legitimaci.

Za výbor MGHS

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS