2. pololetí 1996


Plán činnosti na 2. pololetí 1996


Členské schůze
spojené s odbornými přednáškami se budou konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti firmy KD data, Veveří 8 (dvorní trakt, 1. patro vlevo).

Program přednášek:

17. září:

Dr. Jiří Bílý

Genealogie moravských panovníků

15. října:

Dr. H. Sobková

Kateřina, vévodkyně Zaháňská

19. listopadu

Dr. Ivan Štarha

Nové znaky moravských měst a obcí

17. prosince

Dr. T. Knoz

Heraldická výzdoba zámku v Rosicících

Genealogické pondělky

se konají v zasedací místnosti firmy KD data, Veveří 8. Plán bude k dispozici ve vývěsce MGHS

Exkurze do Moravského zemského archivu

se koná 21. listopadu (čtvrtek) pod vedením dr. I. Štarhy, ředitele MZA.
Sraz zájemců (i nečlenů MGHS) je v 15.30 hod. před badatelnou MZA. Žerotínovo nám. 3/5, 3. patro.

Autovýlet

vlastními auty po památkách Kunštátska bude uspořádán v sobotu 12. října. (Zájemci se mohou vzájemně domluvit na zářijové čl. schůzi.) Program: zámek Lysice (heraldická výzdoba), zámek Černá Hora, zámek Kunštát (nově zpřístupněný).
Sraz účastníků je v 8.00 před zámkem v Černé Hoře.

Autobusový zájezd do Rakouska

je připraven na 21. září pod vedením dr. Novobilské. Trasa: Schallaburg, Luberegg, Leiben – výstavy k 1000.  výročí Rakouska. Sraz v 5.50 u kavárny Bohéma.
Přihlášky přijímá dr. Novobilská na tel. č. 746 122, cena 190,- Kč pro členy MGHS.

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.
Sledujte vývěsku Společnosti na Domě šlechtičen (Běhounská ul.).
Korespondenci adresujte na jednatele MGHS: V. Walter ml., Jižní nám. 11, 619 00  Brno

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS

Věc: Vyhlášení soutěže na prapor MGHS


Vážená kolegyně, vážený kolego,

podle rozhodnutí výroční členské schůze vyhlašuje výbor společnosti

soutěž na prapor (vlajku) Moravské genealogické a heraldické společnosti.

      Vlajkou Společnosti se přitom rozumí snadno a hromadně zhotovitelný látkový symbol, který lze vyvěsit na stožár pomoci vlajkové šňůry a který smí používat každý člen Společnosti jako vnější důkaz příslušnosti a loajality ke Společnosti. Praporem se rozumí ceremoniální (látkový symbol vyhotovený v jednom kusu, pevně přichycený k žerdi a používaný orgány Společnosti k reprezentaci Společnosti navenek při slavnostních příležitostech.

Proposice soutěže

1)

Soutěže se mohou zúčastnit pouze členové MGHS

2)

Každý zúčastněný může zaslat Společnosti libovolný počet návrhů na vlajku nebo prapor MGHS.

3)

Návrh musí obsahovat:

a)

Barevný nákres vlajkového listu nebo černobílý nákres s uvedením barev.

b)

Uvedený rozměrů listu (poměru šířky listu k délce) a velikosti umístěných symbolů.

c)

Popis listu praporu (vlajky).

d)

Symboliku barev a znamení a zdůvodnění jejich výběru.

e)

Jméno a adresu navrhovatele.

4)

Návrhy zasílejte poštou na adresu jednatele společnosti (Vilém Walter ml., Jižní náměstí 11, 619 00  Brno) do 31. 10. 1996.

5)

Výbor Společnosti provede po odborném posouzení výběr z předložených návrhů a předloží příští výroční členské schůzi jeden nebo několik vybraných návrhů k posouzení a konečnému schválení.

6)

Autor vítězného návrhu bude o rozhodnutí výroční členské schůze uvědomen. Zpráva o výsledcích soutěže s uvedením jména autora a popisem a vyobrazením schváleného návrhu bude publikována ve zpravodaji Společnosti.

7)

Autor vítězného návrhu bude osvobozen od placení členských příspěvků na rok 1997.

8)

Návrhy se nebudou autorům vracet a budou uloženy v archivu Společnosti.

Těšíme se na Vaši spolupráci.

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS